Posts Tagged ‘สำนักหอสมุด มก.’

“ห้องสมุดในสวน”

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการห้องสมุดสีเขียว ได้ปรับปรุงพื้นที่ระหว่างอาคารภายหลังอุทกภัยปี 2554 ให้เป็น “ห้องสมุดในสวน” เพื่อเพิ่มพื้นที่นั่งอ่านของนิสิตและผู้ใช้บริการห้องสมุดส่งเสริมการอ่าน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภายใต้สภาพธรรมชาติที่ประหยัดพลังงาน ขานรับนโยบายวิทยาเขตสีเขียว  นอกจากนี้ยังเปิดเวทีห้องสมุดในสวน ให้กับนิสิตเพื่อจัดกิจกรรมและการแสดงดนตรีในสวนอีกด้วย โดยกำหนดเปิด “ห้องสมุดในสวน” แห่งแรกของ มก. ใน วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 16.30 น. ณ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด บางเขน

กำหนดการ

More…

สำนักหอสมุด มก. (บางเขน) เปิดให้บริการ

ตามที่สำนักหอสมุดได้ปิดบริการมาตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2554 เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยนั้น บัดนี้สถานการณ์ดังกล่าวได้คลี่คลายแล้ว สำนักหอสมุดจึงมีกำหนดจะเปิดให้บริการได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป

มีอะไรใหม่ในห้องสมุด มก. What’s new in KULC

หลังจากห้องสมุดได้ปิดบริการเพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการในอาคารช่วงเกษตรศิลปการ (อาคารหอสมุดหลังเก่า) มาระยะหนึ่งแล้วนั้น บัดนี้ได้เริ่มทะยอยเปิดให้บริการแล้วบางส่วน ในขณะเดียวกันห้องสมุดก็ยังคงเร่งทำงานอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้สามารถเปิดให้บริการได้ทั้งหมดให้เร็วที่สุด ส่วนที่เปิดให้บริการแล้วนั้น อะไรอยู่ที่ไหน มาทัวร์ห้องสมุดกันดีกว่า !

ชั้น 1

 • ส่วนที่เปิดให้บริการแล้ว คือ หนังสือใหม่ (10 ปีย้อนหลัง) หนังสือภาษาไทย ปีพิมพ์ตั้งแต่ 2544-ปีปัจจุบัน หนังสือภาษาอังกฤษ ปีพิมพ์ 2001-ปีปัจจุบัน หนังสือกลุ่มนี้จะปรากฎแถบสีส้มที่สันหนังสือ
 • หนังสืออ้างอิง เช่น  พจนานุกรม สารานุกรม รายงานประจำปี เป็นต้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะปรากฎอักษร “Ref” สีแดงที่เลขเรียกหนังสือ หนังสือกลุ่มนี้ไม่สามารถยืมออกได้ ให้ใช้เฉพาะในห้องสมุดเท่านั้น

ชั้น 2

 • ชั้น 2 ให้บริการวารสารวิชาการ ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ โดยหลังการปรับปรุง ได้จัดชั้นวารสารใหม่ โดยแบ่งโซนเป็นวารสารภาษาไทย ฉบับปัจจุบันและย้อนหลัง และโซนด้านในเป็นชั้นวารสารภาษาต่างประเทศฉบับปัจจุบันและย้อนหลัง ทั้งหมดนี้ให้ใช้ในห้องสมุดเท่านั้น และหากผู้ใช้บริการต้องการถ่ายเอกสารสามารถยืม(ชั่วคราว) พร้อมแลกบัตรประจำตัว ได้ที่เคาเตอร์ยืม-คืนวารสาร

ชั้น 3

 • หนังสือภาษาไทย ปีพิมพ์ก่อนปี 2544 และ หนังสือภาษาต่างประเทศ ปีพิมพ์ก่อน 2001 สามารถยืมออกได้ โดยภาษาไทยยืมได้ 7 วัน และ ภาษาต่างประเทศยืมได้ 14 วัน
 • หนังสือที่เนื้อหาไม่เน้นวิชาการ เช่น การท่องเที่ยว นวนิยาย เรื่องสั้น เรื่องแปล เป็นต้น หนังสือกลุ่มนี้จะปรากฎแถบสีเขียวที่สันหนังสือ ผู้ใช้บริการสามารถยืมได้เช่นเดียวกับหนังสือวิชาการ
 • คลังหนังสือ ประกอบด้วย วิทยานิพนธ์ ฉบับที่ 2 สิ่งพิมพ์ มก. ผลงานทางวิชาการ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.) และมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

  ** [ในส่วนของคลังหนังสือ  ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ในขณะนี้ ] 


  **
  อย่าลืม ! ค้น OPAC ก่อน แล้วค่อยหาตัวเล่ม จะช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาได้มาก !

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: