Library Update: ห้องสมุดพิทยาลงกรณปิดปรับปรุง

bidya-pr-closed
ห้องสมุดพิทยาลงกรณย้ายที่ทำการชั่วคราวระหว่างการปรับปรุง ไปยังอาคาร 6 (อาคารอนกประสงค์) ชั้น 2

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์                      8.30-20.00
เสาร์-อาทิตย์                  10.30-17.30
วันหยุดนักขัตฤกษ์          ปิดบริการ
387836

การแสดงสถานะ (Status) ในระบบสืบค้น
–หนังสือที่มีให้บริการ ณ ห้องสมุดชั่วคราว จะแสดงสถานะในระบบสืบค้นเป็น “ดูที่ชั้น” หรือ “CHECK SHELF’
bidya-check1

–หนังสือที่ไม่สามารถให้บริการได้ในช่วงปิดปรับปรุง จะแสดงสถานะในระบบสืบค้นเป็น “งดบริการ” หรือ “OUT OF SERVICE”
bidya-out1
วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ รายการที่มีไฟล์ PDF ให้ดาวน์โหลด จะปรากฎข้อความ Link ในระบบสืบค้นเป็น Fulltext / Digital Media
bidya-thesis2

ข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการอนุรักษ์และปรับปรุงห้องสมุดพิทยาลงกรณและบริเวณโดยรอบ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Facebook
Website

หมายเหตุ: ห้องสมุดชั่วคราวไม่มีเบอร์โทรติดต่อ

 

 

ฐานข้อมูลทดลองใช้:Art & Architecture Source

art-architecture-source-60
สำนักหอสมุด มก. ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Art & Architecture Source ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดฐานข้อมูล: Art & Architecture Source เป็นฐานข้อมูลงานวิจัยรวบรวมบทความฉบับเต็มสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ มัฒนศิลป์ และพานิชศิลป์ อีกทั้งสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่ใหญ่ที่สุด โดยนำเสนอบทความฉบับเต็มที่ครอบคลุมเนื้อหาวารสาร นิตยสาร และหนังสือต่างประเทศ พร้อมทั้งการจัดทำดัชนี บทคัดย่อ และบรรจุภาพประกอบหลายพันภาพ

รูปแบบข้อมูล: บรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (PDF, HTML)
ระยะเวลาทดลองใช้: มกราคม-31 กรกฎาคม 2563
–>>รายละเอียดเพิ่มเติม

ref1

Library Update: ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ มก.

ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ScoSciLib1.png

สถานที่ตั้ง : ชั้น 6 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์                 8.30-18.30 น.
เสาร์-อาทิตย์              9.00-16.00 น.
ScoSciLib2.png

ปิดบริการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์
–วันหยุดของมหาวิทยาลัย
–วันหยุดปิดภาคการศึกษา

More…
แหล่งข้อมูลทางสังคมศาสตร์
EZproxy

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด 2/2562

orientation_2019-40.png
สำนักหอสมุด มก. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด เพื่อสอนการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นและแนะนำบริการต่างๆ ของห้องสมุด ระหว่างวันที่ 11 -19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
วันละ 4 รอบ ตามช่วงเวลาดังนี้

รอบที่ 1 เวลา 09.00-10.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 11.00-12.00 น.
รอบที่ 3 เวลา 13.00-14.00 น.
รอบที่ 4 เวลา 15.00-16.00 น.

หมายเหตุ: นิสิตจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมด้านทักษะการคิดและเรียนรู้ สูงสุด 2 ชั่วโมง

* ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://lib.ku.ac.th/orientation/
** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณกิตติยา ขุมทอง Email : libkty @ku.ac.th, โทร 0 2942 8616 ต่อ 220

 

ฐานข้อมูลทดลองใช้:Academic Search Ultimate

academic search ultimate-70
สำนักหอสมุด มก. ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธันวาคม 2562

รายละเอียดฐานข้อมูล : Academic Search Ultimate เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 10,000 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูลย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1887 ครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่: มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาติพันธุ์&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฎหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัชศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ

รูปแบบข้อมูล : บรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (PDF, HTML)

ระยะเวลาทดลองใช้: 8 ต.ค.-31 ธ.ค. 2562

==>>สืบค้น

ref1

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด2562

orientation-62-50
สำนักหอสมุด มก. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด เพื่อสอนการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นและแนะนำบริการต่างๆ ของห้องสมุด ระหว่างวันที่ 22 กรกฏาคม – 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ วันละ 3 รอบ ตามช่วงเวลาดังนี้
รอบ1   9.00-10.00 น.
รอบ2   13.00-14.00 น.
รอบ3   15.00-16.00 น.

orientation3-50.png

หมายเหตุ: นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม

* ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://lib.ku.ac.th/orientation/
** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณกิตติยา ขุมทอง Email : libkty @ku.ac.th, โทร 0 2942 8616 ต่อ 220

2020 Thailand’s Official Holidays วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี 2563

2020 Thailand’s Official Holidays วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี 2563

1 ม.ค. 2563, วันพุธ                     วันขึ้นปีใหม่
8 ก.พ. 2563, วันเสาร์                 วันมาฆบูชา
10 ก.พ. 2563, วันจันทร์             หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
6 เม.ย. 2563, วันจันทร์ 
             วันจักรี
13 เม.ย. 2563, วันจันทร์
            วันสงกรานต์
14 เม.ย. 2563, วันอังคาร           วันสงกรานต์
15 เม.ย. 2563, วันพุธ                วันสงกรานต์
4 พ.ค. 2563, วันจันทร์               วันฉัตรมงคล
6 พ.ค. 2563, วันพุธ                   วันวิสาขบูชา
11 พ.ค. 2563, วันจันทร์             วันพืชมงคล
3 มิ.ย. 2563, วันพุธ   วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
5 ก.ค. 2563, วันอาทิตย์            วันอาสาฬหบูชา
6 ก.ค. 2563, วันจันทร์               วันเข้าพรรษา
7 ก.ค. 2563, วันอังคาร              หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
28 ก.ค. 2563, วันอังคาร
           วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
12 ส.ค.2563, วันพุธ                  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)
13 ต.ค. 2563, วันอังคาร            วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
23 ต.ค. 2563, วันศุกร์              วันปิยมหาราช
5 ธ.ค. 2563, วันเสาร์                วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร / วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ
7 ธ.ค. 2563, วันจันทร์                หยุดชดเชย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
10 ธ.ค. 2563, วันพฤหัสบดี
        วันรัฐธรรมนูญ
31 ธ.ค. 2563, วันพฤหัสบดี        วันสิ้นปี


2020 Thailand’s Official Holidays

1 January 2020, Wednesday       New Year’s Day
8 February 2020, Saturday        Makha Bucha Day
10 February, Monday                   Substitution for Makha Bucha Day
6 April 2020, Monday
                 Chakri Day
13 April 2020, Monday 
              Songkran Day
14 April 2020, Tuesday               Songkran Day
15 April 2020, Wednesday         Songkran Day
4 May 2020, Monday                   Coronation Day
6 May 2020, Wednesday             Visakha Bucha Day
11 May 2020, Monday                 Royal Ploughing Ceremony Day
3 June 2020, Wednesday            Her Majesty Queen Suthida’s Birthday
5 July 2020, Sunday                    Asanha Bucha Day
6 July 2020, Monday                   Buddhist Lent Day
7 July 2020, Tuesday 
                   Substitution for Asanha Bucha Day
28 July 2020, Tuesday                 His Majesty King Maha Vajiralongkorn
Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday

12 August 2020, Wednesday      Her Majesty Queen Sirikit, The Queen Mother’s Birthday / National Mother’s Day
13 October 2020, Tuesday          His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great
Memorial Day 

23 October 2020, Friday             King Chulalongkorn Memorial Day
5 December 2020, Saturday       His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday
7 December 2020, Monday        Substitution for His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday
10 December 2020, Thursday
     Constitution Day
31 December 2020, Thursday     New Year’s Eve

—-
More…
Financial Institutions Holidays 2020
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี (27 พฤษภาคม 2562)
วันหยุดชดเชยของทางราชการ-1
วันหยุดชดเชยของทางราชการ-2
ปฏิทินจันทรคติ ปี 2563

 

 

 

%d bloggers like this: