Congratulation Party

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในงานเลี้ยงแสดงความยินดีในโอกาสที่สำนักหอสมุดได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลดีเด่นประเภทนวัตกรรมการให้บริการ ประจำปี 2552 จากสำนักงาน กพร. เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 ณ ห้องโถงจัดเลี้ยง อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: