กิจกรรมส่งเสริมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สำนักหอสมุดร่วมกับห้องสมุดคณะ จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “Click e-Book for more knowledge on tour”  ตั้งแต่เวลา 9.30 -15.00 น. ณ คณะต่่างๆ ดังนี้

วัน

สถานที่

พฤหัสบดี  – 16 สิงหาคม 2555 ชั้น 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์
อังคาร –  21 สิงหาคม 2555 ชั้น 1 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์
พฤหัสบดี  – 23 สิงหาคม 2555 ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์
อังคาร – 28 สิงหาคม 2555 ชั้น 1 อาคารวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์
พฤหัสบดี – 30 สิงหาคม 2555 ชั้น 1 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร


รายชื่อฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Acta Horticulturae Online เป็นฐานข้อมูลหนังสือฉบับเต็มด้านพืชสวนและสาขาที่เกี่ยวข้องรวบรวม รายงานการประชุมของสมาคม International Society for Horticultural Science จำนวนกว่า 700 รายชื่อ ตั้งแต่เล่มที่ 1 จนถึงปัจจุบัน (เป็นฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนบอกรับ)

Audiobook Collection (EBSCOhost) ฐานข้อมูลหนังสือเสียง (Audiobooks) ให้ข้อมูลหนังสือวรรณกรรมภาษาต่างประเทศ จำนวน 30 ชื่อเรื่อง ในรูปแบบไฟล์ MP3 ผู้ใช้บริการสามารถยืมหนังสือเสียงได้ โดยสมัครสมาชิก (Create account) และดาวน์โหลดโปรแกรม Download Manager เพื่อใช้ในการอ่านไฟล์หนังสือเสียงดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเว็บไซต์ของฐานข้อมูล

EBSCO eBook Collection (เดิม NetLibrary) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปไฟล์ PDF การสืบค้นสามารถเข้าสืบค้นพร้อมกันได้โดยไม่จำกัดจำนวน (unlimited users) แต่เมื่อต้องการอ่านฉบับเต็ม สามารถอ่านได้ครั้งละ 1 คนเท่านั้น การสั่งพิมพ์ หรือบันทึก สามารถทำได้ครั้งละ 1 หน้า จำนวนสูงสุด 60 หน้า กรณีต้องการบันทึกไฟล์ (Download) ผู้ใช้งานต้อง Sign in เข้าสู่บัญชีผู้ใช้เพื่อยืมหนังสือออกจากระบบ โดยระบบกำหนดเวลาให้ยืมได้นาน 168 ชั่วโมง (เป็นฐานข้อมูลที่ สกอ.บอกรับ)

Emerald เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี ระบบอัตโนมัติขั้นสูง กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การศึกษา การผลิตและการบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทและนวัตกรรม การดูแลสุขภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมการจัดการภาครัฐบาล การจัดการข่าวสารและความรู้ ธุรกิจระหว่างประเทศ การเรียนรู้และการพัฒนาการ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์การจัดการ การจัดการคุณภาพ การตลาด วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม การปฏิบัติการและการจัดการการขนส่งสินค้า การจัดองค์กร การจัดการและประเมินผล การเมืองและนโยบาย อสังหาริมทรัพย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Grolier Online ฐานข้อมูลสารานุกรม ออนไลน์ ให้ข้อมูลทั่วไป เช่นชีวประวัติบุคคล ภูมิประเทศ ภูมิอากาศประเทศต่าง ๆ มีทั้งข้อมูลจากบทความวารสารและโยงไปยัง บันทึก แหล่งข้อมูลอื่นจากอินเทอร์เน็ต

Science Direct eBooks ให้ข้อมูลฉบับเต็มจากหนังสือ (Books) และ หนังสือชุด (Book Series) กว่า 2,000 ชื่อเรื่อง ปีพิมพ์ตั้งแต่ 1995-2011 เอกสารฉบับเต็มเป็นไฟล์ pdf แยกเป็นบท (Chapter) ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น สั่งพิมพ์และบันทึกเพื่อจัดเก็บได้เช่นเดียวกับการสืบค้นวารสารจาก Science Direct

SpringerLink(E-books) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ SpringerLink โดยเป็นหนังสือที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดซื้อ จำนวน 1,528 ชื่อ และสำนักหอสมุด กำแพงแสน จัดซื้อเฉพาะปีพิมพ์ 2009  จำนวน 3,900 ชื่อ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: