“ห้องสมุดในสวน”

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการห้องสมุดสีเขียว ได้ปรับปรุงพื้นที่ระหว่างอาคารภายหลังอุทกภัยปี 2554 ให้เป็น “ห้องสมุดในสวน” เพื่อเพิ่มพื้นที่นั่งอ่านของนิสิตและผู้ใช้บริการห้องสมุดส่งเสริมการอ่าน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภายใต้สภาพธรรมชาติที่ประหยัดพลังงาน ขานรับนโยบายวิทยาเขตสีเขียว  นอกจากนี้ยังเปิดเวทีห้องสมุดในสวน ให้กับนิสิตเพื่อจัดกิจกรรมและการแสดงดนตรีในสวนอีกด้วย โดยกำหนดเปิด “ห้องสมุดในสวน” แห่งแรกของ มก. ใน วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 16.30 น. ณ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด บางเขน

กำหนดการ

More…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: