Archive for February, 2013

ห้องสมุดขยายเวลาเปิดบริการช่วงสอบ

สำนักหอสมุด มก. ขยายเวลาเปิดบริการช่วงสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์-16 มีนาคม 2556 ดังนี้

วัน เวลาทำการ

18 ก.พ.-10 มี.ค. 56
จันทร์-ศุกร์ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
เสาร์-อาทิตย์ 9.00-19.00 น.

11-16 มี.ค. 56
จันทร์-ศุกร์ 8.00-24.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 11.00-19.00 น.

**
หลังเวลา 20.00 น. สงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะนิสิตและบุคลากร มก. เท่านั้น
** วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดบริการ


โดยในช่วงเวลาดังกล่าวสำนักหอสมุดมีการปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการในบางจุด ดังนี้

จุดบริการ

เวลาเปิดบริการ

  1. ห้อง Eco Library
  2. พื้นที่บริการวารสาร ชั้น 2
  3. พื้นที่บริการยืม-คืน ชั้น 3  (หนังสือภาษาไทยและอังกฤษเก่ากว่า 10 ปี, สิ่งพิมพ์ มก. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คลังหนังสือ)

จ-ศ: 8.00-20.00 น.

ส-อา : ตามเวลาทำการของห้องสมุด

 ห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม จ-ศ : 8.00-23.30
ส-อา : 9.00-19.00 น.
 เคาเตอร์บริการ Internet จ-ศ : 8.00-23.30 /ส-อา : 11.00-17.00 น.
** เฉพาะเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556 เปิดบริการเวลา 11.00-19.00 น. ทุกจุดบริการ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123,126

Advertisements
%d bloggers like this: