สำนักหอสมุดจัดการอบรมเรื่อง “การเขียนบทความวิจัย”

สำนักหอสมุดขอเชิญนิสิตและบุคลากร มก. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยในระดับสากล

เวลา :         10 กันยายน 2556
สถานที่ :   
ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด
วิทยากร :  โดย คุณผกาพรรณ สกุลมั่น และคณะ

กำหนดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยในระดับสากล
วันอังคาร ที่ 10 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด

8.45 – 9.00 น.        ลงทะเบียน
9.00 – 9.15 น.        เกริ่นนำโครงสร้างของบทความวิจัย (โดย ดร. ผกาพรรณ สกุลมั่น)
9.15 – 10.15 น.      การทบทวนวรรณกรรม และการลักลอกผลงานวิชาการ (Plagiarism) (โดย คุณนภาลัย ทองปัน และ คุณศิริรัตน์ จำแนกสาร)
10.15 – 10.30 น.    รับประทานอาหารว่าง
10.30 – 11.45 น.    การเขียนบทคัดย่อในระดับสากล (โดย ดร. ผกาพรรณ สกุลมั่น)
11.45 – 12.00 น.    ตอบข้อซักถาม และปิดการอบรม

** รายละเอียดเพิ่มเติม

** ผู้สนใจโปรดกรอกใบสมัครและส่งกลับมาที่อีเมล libsrj@ku.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่  คุณศิริรัตน์ จำแนกสาร โทร. 02-9428616 ต่อ 215 หรือ 144

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: