การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อก้าวสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว”

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อก้าวสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว

green-lib-seminar

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้ประสานงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว  จะจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว จากประสบการณ์ที่ได้เป็นห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัลแห่งแรกของประเทศ โดยจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อก้าวสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สำนักหอสมุดจึงขอเรียนเชิญห้องสมุดที่สนใจเข้าร่วมการประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หน่วยงานละไม่เกิน 2 คน ทั้งนี้ ขอความกรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.lib.ku.ac.th/regis ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557

กำหนดการ
ลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางศสิญา เสือดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-942-8616 ต่อ 216 ; มือถือ 08 6476 9334 ; e-mail: libsys @ku.ac.th

Links

–  “Carbon – neutral Library”

– KU Green Campus

– KU Green Campus2

– KU Green Library

KU Eco-Library

หนังสือ “การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว”

ฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Research Complete)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: