“การเขียนผลงานวิจัย เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล”

สำนักหอสมุด ขอเชิญนิสิต มก. เข้าร่วมอบรม เรื่อง “การเขียนผลงานวิจัย เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล” ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๔ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ วิทยากร คือ ดร.ผกาพรรณ สกุลมั่น และ ดร.ศิริรัตน์ จำแนกสาร

PR-20160315-research-news-40หัวข้อการอบรม
– โครงสร้างการเขียนผลงานวิจัย (เน้นการตรวจเอกสาร) เพื่อการเผยแพร่
– การเขียนบทคัดย่อในระดับสากล
– การเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ และการนำเสนอในการประชุม
– จริยธรรมการเขียนผลงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการลักลอกวรรณกรรม (Plagiarism)

โปรดส่งบทคัดย่อที่ท่านสนใจ หรือบทคัดย่อของท่านเอง เพื่อใช้ในการอบรม มาที่ e-mail : libppta@ku.ac.th และสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ http://www.lib.ku.ac.th/training ปิดรับการลงทะเบียน ภายในวันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

==> กำหนดการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางภัทราภรณ์ ตันหัน ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด โทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๒ ๘๖๑๖ หรือสายใน ๑๔๗๗ ต่อ ๒๑๙

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: