การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนผลงานวิจัย เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล”

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนผลงานวิจัย เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล”      

Research-publishing-posterสำนักหอสมุด มก. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนผลงานวิจัย เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด วิทยากรโดย ดร.ผกาพรรณ สกุลมั่น และ ดร.ศิริรัตน์ จำแนกสาร

สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรม โปรดส่งบทคัดย่อของท่านหรือบทคัดย่ออื่น ๆ ที่ท่านสนใจ เพื่อใช้ประกอบการอบรมมาที่ e-mail : libsrj@ku.ac.th ปิดรับการลงทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ http://www.lib.ku.ac.th/training หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ศิริรัตน์ จำแนกสาร โทรศัพท์ 02942 8616 ต่อ 221
Research-publishing-agenda.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: