Archive for July, 2017

บริการให้คำปรึกษาด้านสถิติ

Program-R-logoสำนักหอสมุดร่วมกับภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาด้านสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R  ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open Source Software) และมีความน่าเชื่อถือ ปัจจุบันมีนักวิจัยใช้โปรแกรม R มากขึ้นและแพร่หลายไปในสาขาต่าง ๆ อีกทั้งหลายคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับโปรแกรมนี้ โดยโปรแกรม R สามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Windows, Mac และ Linux

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการการให้คำปรึกษาด้านสถิติได้ ในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้องบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย (Research Information Service) ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ  หรือนัดหมายล่วงหน้าเพื่อขอรับการอบรมกลุ่มย่อยได้ที่ คุณศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล
โทร. 0 2942 8616 ต่อ 144-145 อีเมล์ libspch @ku.ac.th

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

lib-orientation2
สำนักหอสมุด มก. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด เพื่อสอนการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นและแนะนำบริการต่างๆ ของห้องสมุด ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ  วันละ 3 รอบ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการฟังบรรยายและการนำชมห้องสมุด ตามช่วงเวลาดังนี้

ปฐมนิเทศ
รอบ1  9.00-10.00
รอบ2  13.00-14.00
รอบ3  15.00-16.00

นำชมห้องสมุด
รอบ1 10.00-10.30
รอบ2 14.00-14.30
รอบ3 16.00-16.30

หมายเหตุ: นิสิตที่เข้าร่วมทั้งสองกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม 2 ชั่วโมง

* ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://lib.ku.ac.th/orientation/
** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณกิตติยา ขุมทอง Email : libkty @ku.ac.th, โทร 0 2942 8616 ต่อ 220

%d bloggers like this: