บริการให้คำปรึกษาด้านสถิติ

Program-R-logoสำนักหอสมุดร่วมกับภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาด้านสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R  ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open Source Software) และมีความน่าเชื่อถือ ปัจจุบันมีนักวิจัยใช้โปรแกรม R มากขึ้นและแพร่หลายไปในสาขาต่าง ๆ อีกทั้งหลายคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับโปรแกรมนี้ โดยโปรแกรม R สามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Windows, Mac และ Linux

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการการให้คำปรึกษาด้านสถิติได้ ในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้องบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย (Research Information Service) ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ  หรือนัดหมายล่วงหน้าเพื่อขอรับการอบรมกลุ่มย่อยได้ที่ คุณศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล
โทร. 0 2942 8616 ต่อ 144-145 อีเมล์ libspch @ku.ac.th

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: