Archive for November, 2018

NewsCenter on Web

NewsCenter on Web ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ของบริษัท Infoquest บริการข้อมูลข่าวสารแบบทันเหตุการณ์ผ่านระบบออนไลน์โดยมีเนื้อหาที่หลากหลาย จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ หนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์ฉบับต่างๆ นิตยสารรายเดือน สำนักข่าวทั้งในและต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์วิจัย หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจตลอดจนข่าวประชาสัมพันธ์จากองค์กรต่างๆ สามารถสืบค้นข้อมูลในลักษณะข้อความเต็ม(Full-text search) ผู้ใช้สามารถกำหนดคำค้นเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถกำหนดวันและเวลาย้อนหลังได้อีกด้วย โดยข้อมูลข่าวจากหนังสือพิมพ์สืบค้นได้ย้อนหลัง 10 ปี และข่าวจากแหล่งข้อมูลออนไลนืสืบค้นได้ 30 วัน

การเข้าใช้ : ผ่าน Web Browser (ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม)

จำนวนผู้เข้าใช้ : 5 คน

iqnewscenter
** Login ด้วยรหัสผู้ใช้เครือข่ายนนทรี
** คู่มือการใช้ NewsCenter

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด Tel. 0-2942-8616 Ext 123 
e-mail: lib_services @ku.ac.th

More…
ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์
ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ
การสืบค้นฐานข้อมูลเมื่ออยู่นอก มก.

Updated: 2 Feb 2019

%d bloggers like this: