Archive for February, 2019

การบรรยายเรื่อง“การลักลอกทางวิชาการและกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง”

ขอเชิญนิสิต อาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย “การลักลอกทางวิชาการและกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มก. บางเขน

20190204-Plagiarism-led-1

เนื้อหาการบรรยาย
– ความหมายของการลักลอกทางวิชาการ
– กรณีศึกษา : อ้างอิงได้แค่ไหน? แค่ไหนไม่เยอะเกิน? จึงจะหลีกเลี่ยงการลักลอกทางวิชาการของผู้อื่นมาใช้ในงานเขียนของตนเอง
– ผลกระทบจากการลักลอกทางวิชาการและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

สำรองที่นั่งได้ที่ www.lib.ku.ac.th/training สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล โทรศัพท์ 0 2942 8616 ต่อ 215 หรือ e-mail :libspch @ku.ac.th

More..
.
โปรแกรมตรวจการลักลอกผลงานวิชาการ
Turnitin   [บริการตรวจการลักลอกด้วย Turnitin]
อักขราวิสุทธิ์

Science Direct Journal Update

sd-logo-2018
สำนักหอสมุด มก. ขอแจ้งข้อมูลการบอกรับวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูล Science Direct ในปี 2562 ดังนี้

ช่วงปีที่สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม 2010-ปัจจุบัน

สาขาวิชาที่บอกรับ
:  5 สาขา โดยการบอกรับของ 2 หน่วยงาน
1) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับ 4 สาขา ได้แก่
– Agricultural and Biological Sciences
– Engineering
– Immunology & Microbiology
– Social Sciences

2) สำนักหอสมุด มก. บอกรับ 1 สาขา
– Biochemistry


**ในหน้าแสดงผลการสืบค้น Science Direct จะแสดงข้อความบอกสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม ดังนี้

Full text access หมายถึง สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ ตามสิทธิ์การบอกรับของสำนักหอสมุด
sd-ft-2019.jpg
Open access หมายถึง สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ฟรี โดยไม่ต้องบอกรับเป็นสมาชิก
sd-open-2019
ไม่ปรากฎข้อความทั้ง 2 อย่าง หมายถึง เป็นรายการที่ไม่สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม ได้เพียงบทคัดย่อเท่านั้น
sd-abs-2019.jpg

สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด โทร. 02 942 8616 ต่อ 218, 123 หรือ
LINE: @kulibrary


More…

=> รายชื่อวารสารใน Science Direct ที่ สกอ. บอกรับ
=> รายชื่อวารสาร ใน Science Direct ที่สำนักหอสมุดบอกรับ
=> ฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับ ปี 2562
=> การสืบค้นฐานข้อมูลนอกเครือข่ายสำนักหอสมุด.
=> แบบฟอร์มขอสำเนาเอกสาร

%d bloggers like this: