Covid-19 Library Update:บริการนักวิจัยพบ(บรรณา)รักษ์ฉบับออนไลน์

librarian-support-70
สำนักหอสมุด เปิดให้บริการใหม่ นักวิจัยพบ(บรรณา)รักษ์ฉบับออนไลน์ ให้บริการช่วยสืบค้นทรัพยากรออนไลน์ เช่น E-Journal, E-Book, และอื่น ๆ จากฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่สำนักหอสมุดบอกรับไว้ให้บริการ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

**บริการนี้สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น**

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

1. กรอกข้อมูลขอใช้บริการลงในแบบฟอร์มออนไลน์ >>>คลิก

2. กรอกรายละเอียดเรื่องที่ต้องการให้ช่วยสืบค้น

3. บรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศจะดำเนินการสืบค้นให้ภายใน 3 วันทำการ

4. ให้บริการเฉพาะทรัพยากรสารสนเทศที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์ และให้บริการไม่เกิน 10 รายการต่อ 1 คำขอ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

–Line @kulibrary

Facebook สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Ask a Librarian

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: