Author Archive

ฐานข้อมูลทดลองใช้:Academic Search Ultimate

academic search ultimate-70
สำนักหอสมุด มก. ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธันวาคม 2562

รายละเอียดฐานข้อมูล : Academic Search Ultimate เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 10,000 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูลย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1887 ครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่: มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาติพันธุ์&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฎหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัชศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ

รูปแบบข้อมูล : บรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (PDF, HTML)

ระยะเวลาทดลองใช้: 8 ต.ค.-31 ธ.ค. 2562

==>>สืบค้น

ref1

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด2562

orientation-62-50
สำนักหอสมุด มก. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด เพื่อสอนการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นและแนะนำบริการต่างๆ ของห้องสมุด ระหว่างวันที่ 22 กรกฏาคม – 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ วันละ 3 รอบ ตามช่วงเวลาดังนี้
รอบ1   9.00-10.00 น.
รอบ2   13.00-14.00 น.
รอบ3   15.00-16.00 น.

orientation3-50.png

หมายเหตุ: นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม

* ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://lib.ku.ac.th/orientation/
** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณกิตติยา ขุมทอง Email : libkty @ku.ac.th, โทร 0 2942 8616 ต่อ 220

2020 Thailand’s Official Holidays วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี 2563

2020 Thailand’s Official Holidays วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี 2563

1 ม.ค. 2563, วันพุธ                     วันขึ้นปีใหม่
8 ก.พ. 2563, วันเสาร์                 วันมาฆบูชา
10 ก.พ. 2563, วันจันทร์             หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
6 เม.ย. 2563, วันจันทร์ 
             วันจักรี
13 เม.ย. 2563, วันจันทร์
            วันสงกรานต์
14 เม.ย. 2563, วันอังคาร           วันสงกรานต์
15 เม.ย. 2563, วันพุธ                วันสงกรานต์
4 พ.ค. 2563, วันจันทร์               วันฉัตรมงคล
6 พ.ค. 2563, วันพุธ                   วันวิสาขบูชา
?? พ.ค. 2563, วัน??                  วันพืชมงคล
3 มิ.ย. 2563, วันพุธ   วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
5 ก.ค. 2563, วันอาทิตย์            วันอาสาฬหบูชา
6 ก.ค. 2563, วันจันทร์               วันเข้าพรรษา
7 ก.ค. 2563, วันอังคาร              หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
28 ก.ค. 2563, วันอังคาร
           วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
12 ส.ค.2563, วันพุธ                  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)
13 ต.ค. 2563, วันอังคาร            วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
23 ต.ค. 2563, วันศุกร์              วันปิยมหาราช
5 ธ.ค. 2563, วันเสาร์                วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร / วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ
7 ธ.ค. 2563, วันจันทร์                หยุดชดเชย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
10 ธ.ค. 2563, วันพฤหัสบดี
        วันรัฐธรรมนูญ
31 ธ.ค. 2563, วันพฤหัสบดี        วันสิ้นปี


2020 Thailand’s Official Holidays

1 January 2020, Wednesday       New Year’s Day
8 February 2020, Saturday        Makha Bucha Day
10 February, Monday                   Substitution for Makha Bucha Day
6 April 2020, Monday
                 Chakri Day
13 April 2020, Monday 
              Songkran Day
14 April 2020, Tuesday               Songkran Day
15 April 2020, Wednesday         Songkran Day
4 May 2020, Monday                   Coronation Day
6 May 2020, Wednesday             Visakha Bucha Day
?? May 2020,               
 
                Royal Ploughing Ceremony Day
3 June 2020, Wednesday            Her Majesty Queen Suthida’s Birthday
5 July 2020, Sunday                    Asanha Bucha Day
6 July 2020, Monday                   Buddhist Lent Day
7 July 2020, Tuesday 
                   Substitution for Asanha Bucha Day
28 July 2020, Tuesday                 His Majesty King Maha Vajiralongkorn
Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday

12 August 2020, Wednesday      Her Majesty Queen Sirikit, The Queen Mother’s Birthday / National Mother’s Day
13 October 2020, Tuesday          His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great
Memorial Day 

23 October 2020, Friday             King Chulalongkorn Memorial Day
5 December 2020, Saturday       His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday
7 December 2020, Monday        Substitution for His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday
10 December 2020, Thursday
     Constitution Day
31 December 2020, Thursday     New Year’s Eve

—-
More…
Financial Institutions Holidays 2020
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี (27 พฤษภาคม 2562)
วันหยุดชดเชยของทางราชการ-1
วันหยุดชดเชยของทางราชการ-2
ปฏิทินจันทรคติ ปี 2563

 

Searching update@KU Library: EDS through EZproxy

Ebsco Discovery Service (EDS) เป็นเครื่องมือช่วยในการสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศจากทุกแหล่งที่สำนักหอสมุดมีให้บริการ ด้วยการสืบค้นเพียงครั้งเดียว ได้แก่ ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (รวมห้องสมุดคณะ ห้องสมุดวิทยาเขต) (Library Catalog) ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) ทั้งที่สำนักหอสมุดบอกรับ และที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับ นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงไปถึงการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดของห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศไทย และผู้ใช้สามารถกรอกแบบฟอร์มขอยืมหนังสือจากห้องสมุดอื่นๆ ผ่านระบบสืบค้น EDS นี้ได้

ขั้นตอนการสืบค้นฐานข้อมูลหลายๆฐานพร้อมกัน โดยใช้ Ebsco Discovery Service (EDS)

1. เข้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด https://lib.ku.ac.th/
2. คลิกที่ไอคอน EZproxy
lib20180826
3. ป้อนรหัสผู้ใช้เครือข่ายนนทรี คลิกยอมรับเงื่อนไขการใช้ฐานข้อมูล แล้วคลิก Login
ez-terms-login

4. กรณีต้องการค้นฐานข้อมูลเพียงฐานใดหนึ่ง คลิกที่ฐานข้อมูลที่ต้องการ หากต้องการค้นหลายๆฐานข้อมูลพร้อมกัน คลิกที่ไอคอน Home เพื่อไปหน้าหลักเว็บห้องสมุด
home-lib.png
5. เลือก One Search ป้อนคำค้น แล้วคลิก Search
one-search
6.หน้าแสดงผลการสืบค้น (Search Results)
eds-results

7. เลือกกำหนดเงื่อนไขการสืบค้นเพิ่มเติมได้ เช่น
Limit to เลือกให้แสดงเฉพาะที่มีเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) รายการที่มีในหอสมุด มก. รายการที่ มก. บอกรับ ระบุช่วงปีของเอกสาร หรือ ต้องการกำหนดเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่ Show more
eds-limit-to2
Source Type เลือกประเภทของเอกสาร เช่น ต้องการเฉพาะบทความ (Article) สิทธิบัตร (Patents) หรือ เอกสารประเภทอื่นๆ คลิกที่ Show more
eds-source
Subject  เลือกสาขาวิชา
eds-subject
Publisher เลือกสำนักพิมพ์
eds-publisher
Publication เลือกชื่อวารสาร
eds-publication.png
Language เลือกภาษา
eds-language
Content Provider เลือกฐานข้อมูล
eds-content-provider.png
8. ผลการสืบค้น  ให้ข้อมูลบรรณานุกรม เอกสารฉบับเต็มทั้งในแบบ PDF HTML และแบบข้อความ Link

8.1 เอกสารฉบับเต็มแบบ PDF และ HTML กรณีผลการสืบค้นที่ได้เป็นเอกสารจากฐานข้อมูลของบริษัท Ebscohost (เจ้าของ EDS) เช่น Academic Search Complete, Business Source Complete, EconLit เป็นต้น สามารถคลิกที่ PDF หรือ HTML เพื่อดูเนื้อหาของบทความนั้นๆ ได้ทันที่

PDF คือรูปแบบของวารสาร เช่นเดียวกับวารสารฉบับตีพิมพ์
eds-pdf.png
HTML Full Text เนื้อหาเดียวกับ PDF แต่มีเครื่องมือช่วยการอ่านเพิ่มเติมเช่น การแปล การฟังเสียงอ่าน เป็นต้น
eds-html.png

8.2 ผลการสืบค้นที่เป็นเอกสารจากฐานข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจาก Ebscohost จะแสดงเป็นข้อความ Link เชื่อมโยงไปยังแหล่งที่ให้เอกสารฉบับเต็ม ได้แก่ ฐานข้อมูลอื่นๆ ที่สำนักหอสมุดบอกรับ เช่น IEEE, Science Direct, Springer Link รวมทั้งแหล่งให้บริการวารสารแบบเปิด (Open Access) เช่น DOAJ เป็นต้น 
eds-ft-link.png

–คลิกที่ข้อความ Link เพื่อเชื่อมโยงไปยังเอกสารฉบับเต็ม เช่น Science Direct โดยการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับขอบเขตการบอกรับฐานข้อมูลแต่ละฐาน และสังเกตุสัญลักษณ์บอกสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มของแต่ละฐาน ดังตัวอย่าง

Science Direct  รายการที่ดูเอกสารฉบับเต็มได้จะแสดงข้อความ “Full-Text Access”
FT-SD.png

Springer Link   รายการที่ดูเอกสารฉบับเต็มไม่ได้จะปรากฎไอคอนรูปกุญแจที่บทความนั้นๆ
FT-springer.png

IEEE                   รายการที่ดูเอกสารฉบับเต็มได้จะปรากฎไอคอนรูปกุญแจสีเขียวที่บทความนั้นๆ
FT-ieee.png

Sage Journal    รายการที่ดูเอกสารฉบับเต็มได้จะปรากฎไอคอนรูปกุญแจสีเขียวที่บทความนั้นๆ
FT-sage2.jpg

กรณีข้อความ Link เป็น “Full-Text Finder” มีขั้นตอนการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม ดังนี้

==>คลิกที่ข้อความ Link “Full-Text Finder”
FT-finder1.png

==> คลิกที่ Full Text Finder Results
FT-finder2.png

==> คลิกที่ชื่อฐานข้อมูล
FT-finder3.png
==> เข้าถึงหน้าแสดงบทความฉบับเต็ม
FT-finder4.png

More…
EZproxy update  (21-Aug-2019)
การสืบค้นวิทยานิพนธ์ มก. (27-06-2019)

Updated: 26-Aug-2019

ref1

 

 

 

Smart Locker

สำนักหอสมุดเปิดให้บริการ Smart Locker

20181113-locker-small.jpg

การใช้บริการ
–> ใช้บัตรนิสิต มก.  ฟรี 3 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นคิดค่าฝาก ชั่วโมงละ 10 บาท
–> ใช้บัตรประชาชน ฟรี 1 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นคิดค่า ฝากชั่วโมงละ 10 บาท
–> รับฝากได้สูงสุด 48 ชั่วโมง

จุดบริการ
บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด
scb-ku-smart-locker7-re
scb-ku-smart-locker4
scb-ku-smart-locker2

cs 5 sticker KU  smart locker OHM

สำนักหอสมุดปิดบริการระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค. 2562

Lib-Close-May-Web--02-2019
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง งดการเรียนการสอน ในวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และร่วมถวายพระพรชัยมงคล ในช่วงเวลาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้อย่างสมพระเกียรตินั้น

สำนักหอสมุดจึงประกาศปิดบริการห้องสมุด ในวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้นิสิตและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในช่วงการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

*นิสิต บุคลากร ที่ยืมหนังสือและมีกำหนดส่งตรงกับวันหยุดดังกล่าว จะได้รับการยกเว้นค่าปรับเกินกำหนดส่ง การคืนหนังสือสามารถส่งคืนที่ตู้รับคืนหนังสือ (Book Drop) ด้านหน้าอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

* นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ของห้องสมุด ผ่านช่องทางออนไลน์ดังนี้

–> ยืมต่อ ผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด (นิสิต /บุคลากร ยืมต่อได้ 1 ครั้; อาจารย์ยืมต่อได้ 2 ครั้ง)
–> สืบค้นหนังสือ / วิทยานิพนธ์ มก.
–> สืบค้นวิทยานิพนธ์ต่างสถาบัน
–> สืบค้นวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ
–> สืบค้นฐานข้อมูลอื่นๆ เช่น e-book, e-journal

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LineID @kulibrary

More…
เวลาทำการสำนักหอสมุด
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
The Coronation of King Rama X

 

 

 

การบรรยายเรื่อง“การลักลอกทางวิชาการและกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง”

ขอเชิญนิสิต อาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย “การลักลอกทางวิชาการและกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มก. บางเขน

20190204-Plagiarism-led-1

เนื้อหาการบรรยาย
– ความหมายของการลักลอกทางวิชาการ
– กรณีศึกษา : อ้างอิงได้แค่ไหน? แค่ไหนไม่เยอะเกิน? จึงจะหลีกเลี่ยงการลักลอกทางวิชาการของผู้อื่นมาใช้ในงานเขียนของตนเอง
– ผลกระทบจากการลักลอกทางวิชาการและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

สำรองที่นั่งได้ที่ www.lib.ku.ac.th/training สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล โทรศัพท์ 0 2942 8616 ต่อ 215 หรือ e-mail :libspch @ku.ac.th

More..
.
โปรแกรมตรวจการลักลอกผลงานวิชาการ
Turnitin   [บริการตรวจการลักลอกด้วย Turnitin]
อักขราวิสุทธิ์

%d bloggers like this: