Calendar


ปฏิทินกิจกรรม
สำนักหอสมุด1 ม.ค. 2559 –                         ทดลองใช้ Full-Text Finder

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2560             ขยายเวาลาให้บริการขอสำเนาเอกสารจากต่างประเทศ  (Worldshare Inter Library Loan) ฟรี

1 ต.ค. 2560-31 ส.ค. 2561     ทดลองใช้ฐานข้อมูล FSTA                                                 

9 ม.ค. 2561                            กิจกรรม Click Here & LIB Service 4 U ออนทัวร์ (คณะบริหารธุรกิจ)

11-12 ม.ค. 2561                    กิจกรรมเลือกแนวทาง…วางอนาคต

12 ม.ค. 2561                          กิจกรรม English Friday at Mini Theatre

15-26 ม.ค. 2561                    Web OPAC เรื่องง่ายๆ แค่ปลายนิ้วคลิก (ปีที่ 2)

15-26 ม.ค. 2561                    กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

17 ม.ค. 2561                          การสืบค้นฐานข้อมูล OPAC และการสืบค้นวิทยานิพนธ์ (รุ่นที่ 2)

23-24 ม.ค. 2561                    อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 25”

26 ม.ค. 2561                          กิจกรรม English Friday at Mini Theatre

26 ม.ค. 2561                          การบรรยายเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม EndNote X8 (รุ่นที่ 4)

29 ม.ค. 2561                          การสืบค้นฐานข้อมูลด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รุ่นที่ 2)

30 ม.ค. 2561                          กิจกรรมอบรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพิชิตข้อสอบ

31 ม.ค. 2561                          การบรรยายพิเศษ เรื่อง การลักลอกทางวิชาการและจริยธรรมของนักวิจัย

1-31 ม.ค. 2561                       กิจกรรม 12 เดือน 12 เรื่องราว

1-31 ม.ค. 2561                       กิจกรรม eBook Buffet

1-31 ม.ค. 2561                       กิจกรรม Green Quiz เกมตอบคำถามเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม


ปฏิทินการศึกษา 2560
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปี 2561
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 2560
การสืบค้นฐานข้อมูลเมื่ออยู่นอก มก.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: