Archive for the ‘Activities’ Category

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด 2/2562

orientation_2019-40.png
สำนักหอสมุด มก. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด เพื่อสอนการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นและแนะนำบริการต่างๆ ของห้องสมุด ระหว่างวันที่ 11 -19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
วันละ 4 รอบ ตามช่วงเวลาดังนี้

รอบที่ 1 เวลา 09.00-10.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 11.00-12.00 น.
รอบที่ 3 เวลา 13.00-14.00 น.
รอบที่ 4 เวลา 15.00-16.00 น.

หมายเหตุ: นิสิตจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมด้านทักษะการคิดและเรียนรู้ สูงสุด 2 ชั่วโมง

* ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://lib.ku.ac.th/orientation/
** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณกิตติยา ขุมทอง Email : libkty @ku.ac.th, โทร 0 2942 8616 ต่อ 220

 

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด2562

orientation-62-50
สำนักหอสมุด มก. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด เพื่อสอนการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นและแนะนำบริการต่างๆ ของห้องสมุด ระหว่างวันที่ 22 กรกฏาคม – 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ วันละ 3 รอบ ตามช่วงเวลาดังนี้
รอบ1   9.00-10.00 น.
รอบ2   13.00-14.00 น.
รอบ3   15.00-16.00 น.

orientation3-50.png

หมายเหตุ: นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม

* ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://lib.ku.ac.th/orientation/
** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณกิตติยา ขุมทอง Email : libkty @ku.ac.th, โทร 0 2942 8616 ต่อ 220

การบรรยายเรื่อง“การลักลอกทางวิชาการและกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง”

ขอเชิญนิสิต อาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย “การลักลอกทางวิชาการและกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มก. บางเขน

20190204-Plagiarism-led-1

เนื้อหาการบรรยาย
– ความหมายของการลักลอกทางวิชาการ
– กรณีศึกษา : อ้างอิงได้แค่ไหน? แค่ไหนไม่เยอะเกิน? จึงจะหลีกเลี่ยงการลักลอกทางวิชาการของผู้อื่นมาใช้ในงานเขียนของตนเอง
– ผลกระทบจากการลักลอกทางวิชาการและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

สำรองที่นั่งได้ที่ www.lib.ku.ac.th/training สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล โทรศัพท์ 0 2942 8616 ต่อ 215 หรือ e-mail :libspch @ku.ac.th

More..
.
โปรแกรมตรวจการลักลอกผลงานวิชาการ
Turnitin   [บริการตรวจการลักลอกด้วย Turnitin]
อักขราวิสุทธิ์

การสัมมนาทางวิชาการประจำปี เรื่อง “Data Science: Data Analytics ในการบริหารห้องสมุดในศตวรรษที่ 21”

โครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี เรื่อง “Data Science: Data Analytics ในการบริหารห้องสมุดในศตวรรษที่ 21”
20190103-data_science-th-led

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนองานสัมมนา Data Science: Data Analytics ในการบริหารห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019 (วันศุกร์) เวลา 08.30 – 16.45 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การบริหารห้องสมุดในปัจจุบัน ต้องเผชิญกับความท้าทายในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของผู้รับบริการ สื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้ห้องสมุดต้องมีการปรับปรุงการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างประสิทธิภาพ โดยปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือการนำข้อมูลที่ห้องสมุดมีอยู่เป็นจำนวนมาก มาค้นหาสิ่งที่ห้องสมุดสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับการให้บริการได้ ซึ่งมีวิธีการที่สำคัญคือการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคต่างๆ แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มาวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิวัติวงการห้องสมุด ให้ข้อมูลที่มีในมือเป็นดังเข็มทิศที่ให้ผู้บริหารและบุคลากรห้องสมุดได้นำไปปรับใช้ในแผนงานและกลยุทธ์เพื่อต่อยอดการทำงานและพัฒนาการให้บริการไปให้ถึงเป้าหมาย

ภายในงานท่านจะพบกับเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประยุกต์ใช้กับงานห้องสมุด เช่น AI, Library Analytics and Matrix,Big Data การเสวนาวิชาการเรื่อง Data Analytics: จากประสบการณ์สู่การประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการห้องสมุด และเครื่องมือช่วยการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย (Scival) โดยเนื้อหาทั้งหมดจะถูกนำเสนอจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน

ลงทะเบียนวันนี้เพื่อรับส่วนลดพิเศษ ได้ที่ https://lib.ku.ac.th/kuseminar2019/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุภัทรา นวชินกุล

โทร. 0 2942 8616 ต่อ 233

email: supattra.naw @ku.th

More…
–> Data science e-books
–> KU library e-resources
–> Off-campus access
–> Plagiarism Checker
–> Reference Manager

Knovel Ambassador@Kasetsart

Knovel เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มก. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่จำกัดสาขา เพื่อเข้าร่วมเป็น Knovel Ambassador และร่วมทำกิจกรรมกับสำนักหอสมุด มก.เช่น การฝึกอบรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูล Knovel และกิจกรรมอื่นๆ

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ:

การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูล Knovel
• ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 7 ดอลลาร์สหรัฐ
• ระยะเวลาเป็น Knovel Ambassador 6 เดือน – 1 ปี


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ นางสาวศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล สำนักหอสมุด มก. โทร 02 942 8616 ต่อ 215 หรือ sarunyaporn.c@ku.ac.th รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2561

==> เกี่ยวกับ Knovel

knovel-am2

Writing a Great Paper and Getting it Published in a research Journals

สำนักหอสมุด มก. จัดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Writing a Great Paper and Getting it Published in a research Journals ในวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

20170821-AuthorWorkshop-LED-en.jpg

Agenda

9:00am – 9:20am          On-site registration

9:20am – 9:25am          Workshop introduction

9:25am – 9:30am          Welcome and opening remarks (Dr. Aree Tankitjanukit, Director, Kasetsart University Library)

9:30am – 9:40am         Data-driven, innovative and user-centric: The Elsevier advantage (Walika Lhaothong, Channel Marketing Manager – eBooks, Elsevie)

9:40pm – 10:50am       Writing a great paper, and getting it published in a research journal (Dr. Sangeeta Mehta, Director, South Asia Research Solution Sales – eBooks, Elsevier)

10:50am – 11:00am    Question & answer

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://asia.elsevier.com/KU

หมายเหตุ: บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

Publish & Flourish! Find, Read and Publish in High Impact Journals

สำนักหอสมุด มก. จัดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Publish & Flourish! Find, Read and Publish in High Impact Journals ในวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 9.00-15.00 น. รายละเอียดดังนี้
20170821-publishflourish-LED-en

สถานที่ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มก.

กำหนดการ

ภาคเช้า  อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย การตีพิมพ์โดยใช้แหล่งข้อมูล ISI Web of Science

ภาคบ่าย
แนะนำการใช้ฐานข้อมูล Journal Citation Reports

ลงทะเบียนได้ที่ —www.lib.ku.ac.th/isiworkshop
หมายเหตุ : บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ


Links

— ฐานข้อมูล ISI Web Of Science
Journal Citation Reports (Trial)
Incites (Trial)
Trial Database

%d bloggers like this: