Archive for the ‘Announcement’ Category

สำนักหอสมุดปิดบริการระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค. 2562

Lib-Close-May-Web--02-2019
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง งดการเรียนการสอน ในวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และร่วมถวายพระพรชัยมงคล ในช่วงเวลาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้อย่างสมพระเกียรตินั้น

สำนักหอสมุดจึงประกาศปิดบริการห้องสมุด ในวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้นิสิตและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในช่วงการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

*นิสิต บุคลากร ที่ยืมหนังสือและมีกำหนดส่งตรงกับวันหยุดดังกล่าว จะได้รับการยกเว้นค่าปรับเกินกำหนดส่ง การคืนหนังสือสามารถส่งคืนที่ตู้รับคืนหนังสือ (Book Drop) ด้านหน้าอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

* นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ของห้องสมุด ผ่านช่องทางออนไลน์ดังนี้

–> ยืมต่อ ผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด (นิสิต /บุคลากร ยืมต่อได้ 1 ครั้; อาจารย์ยืมต่อได้ 2 ครั้ง)
–> สืบค้นหนังสือ / วิทยานิพนธ์ มก.
–> สืบค้นวิทยานิพนธ์ต่างสถาบัน
–> สืบค้นวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ
–> สืบค้นฐานข้อมูลอื่นๆ เช่น e-book, e-journal

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LineID @kulibrary

More…
เวลาทำการสำนักหอสมุด
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
The Coronation of King Rama X

 

 

 

Science Direct Journal Update

sd-logo-2018
สำนักหอสมุด มก. ขอแจ้งข้อมูลการบอกรับวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูล Science Direct ในปี 2562 ดังนี้

ช่วงปีที่สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม 2010-ปัจจุบัน

สาขาวิชาที่บอกรับ
:  5 สาขา โดยการบอกรับของ 2 หน่วยงาน
1) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับ 4 สาขา ได้แก่
– Agricultural and Biological Sciences
– Engineering
– Immunology & Microbiology
– Social Sciences

2) สำนักหอสมุด มก. บอกรับ 1 สาขา
– Biochemistry


**ในหน้าแสดงผลการสืบค้น Science Direct จะแสดงข้อความบอกสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม ดังนี้

Full text access หมายถึง สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ ตามสิทธิ์การบอกรับของสำนักหอสมุด
sd-ft-2019.jpg
Open access หมายถึง สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ฟรี โดยไม่ต้องบอกรับเป็นสมาชิก
sd-open-2019
ไม่ปรากฎข้อความทั้ง 2 อย่าง หมายถึง เป็นรายการที่ไม่สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม ได้เพียงบทคัดย่อเท่านั้น
sd-abs-2019.jpg

สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด โทร. 02 942 8616 ต่อ 218, 123 หรือ
LINE: @kulibrary


More…

=> รายชื่อวารสารใน Science Direct ที่ สกอ. บอกรับ
=> รายชื่อวารสาร ใน Science Direct ที่สำนักหอสมุดบอกรับ
=> ฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับ ปี 2562
=> การสืบค้นฐานข้อมูลนอกเครือข่ายสำนักหอสมุด.
=> แบบฟอร์มขอสำเนาเอกสาร

สำนักหอสมุดปิดบริการ 31ม.ค.-2 ก.พ.62

สำนักหอสมุดปิดบริการตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 62
pm2_5-ku1

ในช่วงที่สำนักหอสมุดปิดบริการดังกล่าว :
–> ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ (Bookdrop) หน้าอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
–> ผู้ใช้บริการที่ต้องการยืมต่อ สามารถทำการยืมต่อได้จากหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด
–> สามารถสืบค้นหนังสือ วารสาร ได้จากฐานข้อมูลออนไลน์
–> กรณีอยู่นอกเครือข่าย มก. สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลต่างๆ ผ่านโปรแกรม EZproxy

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ผ่านทาง
@kulibrary

หมายเหตุ : วันที่ 2 ก.พ. สำนักหอสมุดปิดบริการ เนื่องจากอยู่ในช่วงงานเกษตรแฟร์

More...
เวลาทำการสำนักหอสมุด
สกอ. ร่อนหนังสือด่วนที่สุด! ขอความร่วมมือ 51 มหาวิทยาลัย…
มารู้จัก PM2.5 จากงานวิจัย

โครงการคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ “e-book 4Plus 2019″

โครงการคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ “e-book 4Plus 2019″

ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขตร่วมคัดเลือกหนังอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับนิสิต มก. ในหลักสูตรของท่าน โดยสำนักหอสมุดมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ครบทุกหลักสูตรที่ท่านต้องการ…อาจารย์ 1 ท่าน มีสิทธิ์คัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ท่านละ 4 รายการ ร่วมเข้าคัดเลือกหนังสือได้ที่ www.lib.ku.ac.th/4plus

e-book4plus_led
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณบุษจรีย์ สมศรี โทร 0 2942 8616 ต่อ 113 และ email : Budjaree.s @ku.th

More…

–> ตรวจสอบรายชื่อ e-book ที่เสนอให้ห้องสมุดซื้อ
–> E-books databases
–> Off-Campus access
–> KU Library Catalog

บริการตรวจการคัดลอกผลงานวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin

บริการตรวจการคัดลอกผลงานวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin

สำนักหอสมุดเปิดให้บริการใหม่ สำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับตรวจการคัดลอกบทความวิจัย (ภาษาอังกฤษ) ด้วยโปรแกรม Turnitin โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานที่ต้องการตรวจได้ที่ counterservice.ku @gmail.com และสามารถรับผลการตรวจการคัดลอกภายใน 1 วันทำการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
20190129-turnitin-led-th

ขั้นตอนการขอรับบริการ

ขั้นที่ 1

–เตรียมไฟล์บทความให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ที่กำหนดเท่านั้น ได้แก่ Microsoft Word, Excel, PowerPoint, WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Hangul (HWP), Google Docs, and plain text
–ไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 40 MB และไม่เกิน 400 หน้า

ขั้นที่ 2

ส่งผลงานที่ต้องการตรวจได้ที่ counterservice.ku @gmail.com
โปรดระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ

ขั้นที่ 3

รับผลการตรวจการคัดลอกภายใน 1 วันทำการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามช่วยค้นคว้า หมายเลขโทรศัพท์ 02 942 8616 ต่อ 123 หรือ LINE: @kulibrary

การสัมมนาทางวิชาการประจำปี เรื่อง “Data Science: Data Analytics ในการบริหารห้องสมุดในศตวรรษที่ 21”

โครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี เรื่อง “Data Science: Data Analytics ในการบริหารห้องสมุดในศตวรรษที่ 21”
20190103-data_science-th-led

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนองานสัมมนา Data Science: Data Analytics ในการบริหารห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019 (วันศุกร์) เวลา 08.30 – 16.45 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การบริหารห้องสมุดในปัจจุบัน ต้องเผชิญกับความท้าทายในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของผู้รับบริการ สื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้ห้องสมุดต้องมีการปรับปรุงการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างประสิทธิภาพ โดยปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือการนำข้อมูลที่ห้องสมุดมีอยู่เป็นจำนวนมาก มาค้นหาสิ่งที่ห้องสมุดสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับการให้บริการได้ ซึ่งมีวิธีการที่สำคัญคือการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคต่างๆ แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มาวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิวัติวงการห้องสมุด ให้ข้อมูลที่มีในมือเป็นดังเข็มทิศที่ให้ผู้บริหารและบุคลากรห้องสมุดได้นำไปปรับใช้ในแผนงานและกลยุทธ์เพื่อต่อยอดการทำงานและพัฒนาการให้บริการไปให้ถึงเป้าหมาย

ภายในงานท่านจะพบกับเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประยุกต์ใช้กับงานห้องสมุด เช่น AI, Library Analytics and Matrix,Big Data การเสวนาวิชาการเรื่อง Data Analytics: จากประสบการณ์สู่การประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการห้องสมุด และเครื่องมือช่วยการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย (Scival) โดยเนื้อหาทั้งหมดจะถูกนำเสนอจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน

ลงทะเบียนวันนี้เพื่อรับส่วนลดพิเศษ ได้ที่ https://lib.ku.ac.th/kuseminar2019/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุภัทรา นวชินกุล

โทร. 0 2942 8616 ต่อ 233

email: supattra.naw @ku.th

More…
–> Data science e-books
–> KU library e-resources
–> Off-campus access
–> Plagiarism Checker
–> Reference Manager

2019 Thailand’s Official Holidays

2019 Thailand’s Official Holidays วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี 2562

1 ม.ค. 2562, วันอังคาร            วันขึ้นปีใหม่
19 ก.พ. 2562, วันอังคาร          วันมาฆบูชา
6 เม.ย. 2562, วันเสาร์               วันจักรี
8 เม.ย. 2562, วันจันทร์             หยุดชดเชยวันจักรี
12 เม.ย. 2562, วันศุกร์             วันหยุดเพิ่มเติมตามมติ ครม.
13 เม.ย. 2562, วันเสาร์
            วันสงกรานต์
14 เม.ย. 2562, วันอาทิตย์         วันสงกรานต์
15 เม.ย. 2562, วันจันทร์           วันสงกรานต์
16 เม.ย. 2562, วันอังคาร          หยุดชดเชยวันสงกรานต์
6 พ.ค. 2562, วันจันทร์              วันหยุดเพิ่มเติมตามมติ ครม.
9 พ.ค. 2562,  วันพฤหัสบดี        วันพืชมงคล
18 พ.ค. 2562, วันเสาร์              วันวิสาขบูชา
20 พ.ค. 2562, วันจันทร์            หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
3 มิ.ย. 2562, วันจันทร์                วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
16 ก.ค. 2562, วันอังคาร            วันอาสาฬหบูชา
17 ก.ค. 2562, วันพุธ                 วันเข้าพรรษา
28 ก.ค. 2562, วันอาทิตย์           วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
29 ก.ค. 2562, วันจันทร์             หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
12 ส.ค.2562, วันจันทร์              วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)
13 ต.ค. 2562, วันอาทิตย์            วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
14 ต.ค. 2562, วันจันทร์              หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
23 ต.ค. 2562, วันพุธ                   วันปิยมหาราช
4-5 พ.ย. 2562                             วันหยุดเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี
5 ธ.ค. 2562, วันพฤหัสบดี 
          วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร / วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ
10 ธ.ค. 2562, วันอังคาร             วันรัฐธรรมนูญ
30 ธ.ค. 2562, วันจันทร์              วันหยุดเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี
31 ธ.ค. 2562, วันอังคาร   
         วันสิ้นปี


2019 Thailand’s Official Holidays

1 January 2019, Tuesday            New Year’s Day
19 February 2019, Tuesday       Makha Bucha Day
6 April 2019, Saturday                Chakri Day
8 April 2019, Monday                  Substitution for Chakri Day
12 April 2019, Friday                   Special national holiday
13 April 2019, Saturday  
           Songkran Day
14 April 2019,  Sunday                Songkran Day
15 April 2019, Monday                Songkran Day
16 April 2019, Tuesday                Substitution for Songkran Day
6 May 2019, Monday                    Special national holiday
9 May 2019, Thursday  
                Royal Ploughing Ceremony Day
18 May 2019, Saturday                Visakha Bucha Day
20 May 2019, Monday                  Substitution for Visakha Bucha Day
3 June 2019, Monday.                   Her Majesty Queen Suthida’s Birthday
16 July 2019, Tuesday                  Asanha Bucha Day
17 July 2019 , Wednesday            Buddhist Lent Day
28 July 2019, Sunday                    His Majesty King Maha Vajiralongkorn
Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday

29 July 2019, Monday                   Substitution for His Majesty King Maha Vajiralongkorn
Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday

12 August 2019, Monday              Her Majesty Queen Sirikit, The Queen Mother’s Birthday
13 October 2019, Sunday             His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great
Memorial Day 

14 October 2019, Monday             Substitution for His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day
23 October 2019, Wednesday       King Chulalongkorn Memorial Day
4-5 November 2019                        Extra holidays (only for Bangkok and Nonthaburi)
5 December 2019, Thursday
       His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday
10 December 2019, Tuesday         Constitution Day
30 December 2019, Monday         Extra Holiday
31 December 2019, Tuesday
         New Year’s Eve

—-
Links…
มติครม.ไฟเขียวให้ 30 ธ.ค. เป็นวันหยุดปีใหม่เพิ่มอีก 1 วัน
Extra day added to year-end holiday
ครม. อนุมัติวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี 4 – 5 พ.ย. 62
2 extra holidays for Asean Summit, but only in Bangkok, Nonthaburi
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นกรณีพิเศษ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี (27 พฤษภาคม 2562)
ประกาศเรื่อง การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย (22 พฤษภาคม 2562)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี (14 พฤษภาคม 2562)
หยุด 3 มิ.ย. วันเฉลิมพระชนมพรรษา ‘สมเด็จพระราชินี’
New Queen’s Birthday Designated as Public Holiday
ราชกิจจาฯ เกี่ยวกับประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระบรมวงศ์
Financial Institutions Holidays 2019
ปฏิทินจันทรคติ ปี 2562
ครม.เห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หยุดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น PM2.5
Cabinet approves extra Songkran holiday, making it five-day weekend

——–
**Updated: 29 Oct 2019

 

%d bloggers like this: