Archive for the ‘Announcement’ Category

บริการตรวจการคัดลอกผลงานวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin

บริการตรวจการคัดลอกผลงานวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin

สำนักหอสมุดเปิดให้บริการใหม่ สำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับตรวจการคัดลอกบทความวิจัย (ภาษาอังกฤษ) ด้วยโปรแกรม Turnitin โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานที่ต้องการตรวจได้ที่ counterservice.ku @gmail.com และสามารถรับผลการตรวจการคัดลอกภายใน 1 วันทำการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
20190129-turnitin-led-th

ขั้นตอนการขอรับบริการ

ขั้นที่ 1

–เตรียมไฟล์บทความให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ที่กำหนดเท่านั้น ได้แก่ Microsoft Word, Excel, PowerPoint, WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Hangul (HWP), Google Docs, and plain text
–ไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 40 MB และไม่เกิน 400 หน้า

ขั้นที่ 2

ส่งผลงานที่ต้องการตรวจได้ที่ counterservice.ku @gmail.com
โปรดระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ

ขั้นที่ 3

รับผลการตรวจการคัดลอกภายใน 1 วันทำการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามช่วยค้นคว้า หมายเลขโทรศัพท์ 02 942 8616 ต่อ 123 หรือ LINE: @kulibrary

Advertisements

การสัมมนาทางวิชาการประจำปี เรื่อง “Data Science: Data Analytics ในการบริหารห้องสมุดในศตวรรษที่ 21”

โครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี เรื่อง “Data Science: Data Analytics ในการบริหารห้องสมุดในศตวรรษที่ 21”
20190103-data_science-th-led

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนองานสัมมนา Data Science: Data Analytics ในการบริหารห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019 (วันศุกร์) เวลา 08.30 – 16.45 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การบริหารห้องสมุดในปัจจุบัน ต้องเผชิญกับความท้าทายในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของผู้รับบริการ สื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้ห้องสมุดต้องมีการปรับปรุงการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างประสิทธิภาพ โดยปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือการนำข้อมูลที่ห้องสมุดมีอยู่เป็นจำนวนมาก มาค้นหาสิ่งที่ห้องสมุดสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับการให้บริการได้ ซึ่งมีวิธีการที่สำคัญคือการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคต่างๆ แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มาวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิวัติวงการห้องสมุด ให้ข้อมูลที่มีในมือเป็นดังเข็มทิศที่ให้ผู้บริหารและบุคลากรห้องสมุดได้นำไปปรับใช้ในแผนงานและกลยุทธ์เพื่อต่อยอดการทำงานและพัฒนาการให้บริการไปให้ถึงเป้าหมาย

ภายในงานท่านจะพบกับเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประยุกต์ใช้กับงานห้องสมุด เช่น AI, Library Analytics and Matrix,Big Data การเสวนาวิชาการเรื่อง Data Analytics: จากประสบการณ์สู่การประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการห้องสมุด และเครื่องมือช่วยการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย (Scival) โดยเนื้อหาทั้งหมดจะถูกนำเสนอจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน

ลงทะเบียนวันนี้เพื่อรับส่วนลดพิเศษ ได้ที่ https://lib.ku.ac.th/kuseminar2019/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุภัทรา นวชินกุล

โทร. 0 2942 8616 ต่อ 233

email: supattra.naw @ku.th

More…
–> Data science e-books
–> KU library e-resources
–> Off-campus access
–> Plagiarism Checker
–> Reference Manager

2019 Thailand’s Official Holidays

2019 Thailand’s Official Holidays วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี 2562

1 ม.ค. 2562, วันอังคาร            วันขึ้นปีใหม่
19 ก.พ. 2562, วันอังคาร          วันมาฆบูชา
6 เม.ย. 2562, วันเสาร์               วันจักรี
8 เม.ย. 2562, วันจันทร์             หยุดชดเชยวันจักรี
12 เม.ย. 2562, วันศุกร์             วันหยุดเพิ่มเติมตามมติ ครม.
13 เม.ย. 2562, วันเสาร์
            วันสงกรานต์
14 เม.ย. 2562, วันอาทิตย์         วันสงกรานต์
15 เม.ย. 2562, วันจันทร์           วันสงกรานต์
16 เม.ย. 2562, วันอังคาร          หยุดชดเชยวันสงกรานต์
6 พ.ค. 2562, วันจันทร์              วันหยุดเพิ่มเติมตามมติ ครม.
9 พ.ค. 2562,  วันพฤหัสบดี        วันพืชมงคล
18 พ.ค. 2562, วันเสาร์              วันวิสาขบูชา
20 พ.ค. 2562, วันจันทร์            หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
3 มิ.ย. 2562, วันจันทร์                วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
16 ก.ค. 2562, วันอังคาร            วันอาสาฬหบูชา
17 ก.ค. 2562, วันพุธ                 วันเข้าพรรษา
28 ก.ค. 2562, วันอาทิตย์           วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
29 ก.ค. 2562, วันจันทร์             หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
12 ส.ค.2562, วันจันทร์              วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)
13 ต.ค. 2562, วันอาทิตย์            วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
14 ต.ค. 2562, วันจันทร์              หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
23 ต.ค. 2562, วันพุธ                   วันปิยมหาราช
5 ธ.ค. 2562, วันพฤหัสบดี           วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร / วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ
10 ธ.ค. 2562, วันอังคาร             วันรัฐธรรมนูญ
31 ธ.ค. 2562, วันอังคาร             วันสิ้นปี


2019 Thailand’s Official Holidays

1 January 2019, Tuesday            New Year’s Day
19 February 2019, Tuesday       Makha Bucha Day
6 April 2019, Saturday                Chakri Day
8 April 2019, Monday                  Substitution for Chakri Day
12 April 2019, Friday                   Special national holiday
13 April 2019, Saturday  
           Songkran Day
14 April 2019,  Sunday                Songkran Day
15 April 2019, Monday                Songkran Day
16 April 2019, Tuesday                Substitution for Songkran Day
6 May 2019, Monday                    Special national holiday
9 May 2019, Thursday  
                Royal Ploughing Ceremony Day
18 May 2019, Saturday                Visakha Bucha Day
20 May 2019, Monday                  Substitution for Visakha Bucha Day
3 June 2019, Monday.                   Her Majesty Queen Suthida’s Birthday
16 July 2019, Tuesday                  Asanha Bucha Day
17 July 2019 , Wednesday            Buddhist Lent Day
28 July 2019, Sunday                    His Majesty King Maha Vajiralongkorn
Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday

29 July 2019, Monday                   Substitution for His Majesty King Maha Vajiralongkorn
Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday

12 August 2019, Monday              Her Majesty Queen Sirikit, The Queen Mother’s Birthday
13 October 2019, Sunday             His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great
Memorial Day 

14 October 2019, Monday             Substitution for His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day
23 October 2019, Wednesday       King Chulalongkorn Memorial Day
5 December 2019, Thursday        His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday
10 December 2019, Tuesday         Constitution Day
31 December 2019, Tuesday         New Year’s Eve

—-
More…
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี (27 พฤษภาคม 2562)
ประกาศเรื่อง การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย (22 พฤษภาคม 2562)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี (14 พฤษภาคม 2562)
หยุด 3 มิ.ย. วันเฉลิมพระชนมพรรษา ‘สมเด็จพระราชินี’
New Queen’s Birthday Designated as Public Holiday
ราชกิจจาฯ เกี่ยวกับประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระบรมวงศ์
Financial Institutions Holidays 2019
ปฏิทินจันทรคติ ปี 2562
ครม.เห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หยุดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น PM2.5
Cabinet approves extra Songkran holiday, making it five-day weekend

——–
**Updated: 28 May 2019

ห้องสมุดขยายเวลาทำการช่วงรับปริญญา

graduation2561.jpg

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำอันมีค่าของบัณฑิตใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยจัดงาน KU Library Alumni เพื่อเป็นของขวัญมอบให้กับบัณฑิตทุกท่าน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 25 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด ภายในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรม ดังนี้

 • นิทรรศการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
 • บริการซุ้มถ่ายภาพ เพื่อให้บัณฑิตร่วมบันทึกภาพความประทับใจไปกับฉากถ่ายภาพที่สวยงามที่สำนักหอสมุดได้จัดเตรียมไว้ให้
 • บริการถ่ายทอดสดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ภายในสำนักหอสมุด พร้อมจัดที่นั่งไว้ให้บริการสำหรับญาติบัณฑิตได้เข้ามาพักผ่อนระหว่างการรอพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 • พิเศษสุดๆในวันที่ 16 – 25 ตุลาคม 2561 สำนักหอสมุดจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการห้องสมุด เพื่อให้บัณฑิตกับผู้ปกครอง และญาติสนิทมิตรสหายได้มีช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกัน และได้ใช้พื้นที่ห้องสมุดเป็นที่นั่งพักระหว่างรอบัณฑิตด้วย
 • ในวันที่ 21 – 25 ต.ค. 2561 (พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561) สำนักหอสมุดเปิดบริการเวลา 8.00 – 22.00 น. 
 • เปิดรับสมัครสมาชิกประเภทศิษย์เก่า..ฟรี!! เพื่อมอบเป็นของขวัญแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตใหม่ ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษเข้าใช้ห้องสมุดฟรี 1 ปี (สมัครรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 ต.ค. 61 ) และจะใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สมัครได้ที่สำนักหอสมุด มก.

 

 

 

Reference update : การปรับพื้นที่ให้บริการ

ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด ได้ปรับพื้นที่ให้บริการใหม่ โดยการรวมบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า และบริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัยไว้ที่จุดเดียวกัน ทั้งนี้ตั้งแต่กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

1531725113355

จุดบริการ : ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปะการ

เบอร์โทรติดต่อ : 0 2942 8616 ต่อ 123 สายใน 1477, 1777


จุดนี้มีบริการอะไรบ้าง

 1. คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูล
 • สืบค้นหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัยของ มก.
 • สืบค้นหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัยของมหาวิทยาลัยอื่นๆ
 • สืบค้นฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ (บุคคลภายนอกเสียค่าบริการ)
 1. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
 1. บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม


เครื่องสำหรับสืบค้น

1531147126829

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม
ref-ris2

–> More links
Databases
VPN
EZproxy

Knovel Ambassador@Kasetsart

Knovel เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มก. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่จำกัดสาขา เพื่อเข้าร่วมเป็น Knovel Ambassador และร่วมทำกิจกรรมกับสำนักหอสมุด มก.เช่น การฝึกอบรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูล Knovel และกิจกรรมอื่นๆ

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ:

การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูล Knovel
• ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 7 ดอลลาร์สหรัฐ
• ระยะเวลาเป็น Knovel Ambassador 6 เดือน – 1 ปี


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ นางสาวศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล สำนักหอสมุด มก. โทร 02 942 8616 ต่อ 215 หรือ sarunyaporn.c@ku.ac.th รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2561

==> เกี่ยวกับ Knovel

knovel-am2

2018 Thailand’s Official Holidays วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี 2561

2018 Thailand’s Official Holidays วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี 2561

1 ม.ค. 2561, วันจันทร์                วันขึ้นปีใหม่
2 ม.ค. 2561, วันอังคาร               หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
1 มี.ค. 2561, วันพฤหัสบดี           วันมาฆบูชา
6 เม.ย. 2561, วันศุกร์                  วันจักรี
12 เม.ย. 2561, วันพฤหัสบดี       วันหยุดเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี
13 เม.ย. 2561, วันศุกร์                วันสงกรานต์
14 เม.ย. 2561, วันเสาร์               วันสงกรานต์
15 เม.ย. 2561, วันอาทิตย์           วันสงกรานต์
16 เม.ย. 2561, วันจันทร์              หยุดชดเชยวันสงกรานต์
14 พ.ค. 2561, วันจันทร์              วันพืชมงคล
29 พ.ค. 2561, วันอังคาร             วันวิสาขบูชา
27 ก.ค. 2561, วันศุกร์                 วันอาสาฬหบูชา
28 ก.ค. 2561, วันเสาร์                 วันเข้าพรรษาและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
30 ก.ค. 2561, วันจันทร์               หยุดชดเชยวันเข้าพรรษาและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
12 ส.ค.2561, วันอาทิตย์             วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 (วันแม่แห่งชาติ)
13 ส.ค. 2561, วันจันทร์               หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ)
13 ต.ค. 2561, วันเสาร์                วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
15 ต.ค. 2561, วันจันทร์              หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
23 ต.ค. 2561, วันอังคาร             วันปิยมหาราช
5 ธ.ค. 2561, วันพุธ                     วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
10 ธ.ค. 2561, วันจันทร์               วันรัฐธรรมนูญ
31 ธ.ค. 2561, อาทิตย์                วันสิ้นปี


2018 Thailand’s Official Holidays

1 January 2018, Monday        New Year’s Day
2 January 2018, Tuesday        Substitution for New Year’s Day
1 March 2018, Thursday        Makha Bucha Day
6 April 2018, Friday                Chakri Day
12 Apr 2018, Thursday           Extra holiday
13 April 2018, Friday              Songkran Day
14 April 2018, Saturday          Songkran Day
15 April 2018, Sunday             Songkran Day
16 April 2018, Monday           Substitution for Songkran Day
14 May 2018, Monday            Royal Ploughing Ceremony Day
29 May 2018, Tuesday            Visakha Bucha Day
27 July 2018, Friday                Asanha Bucha Day
28 July 2018 , Saturday          Buddhist Lent Day and His Majesty King Maha Vajiralongkorn’s Birthday
30 July 2018, Monday            Substitution for Buddhist Lent Day and His Majesty King Maha Vajiralongkorn’s Birthday
12 August 2018, Sunday        Her Majesty the Queen’s Birthday
13 August 2018, Monday       Substitution for Her Majesty the Queen’s Birthday
13 October 2018, Saturday    His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej Memorial Day
15 October 2018, Monday     Substitution for His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej Memorial Day
23 October 2018, Tuesday             King Chulalongkorn Memorial Day
5 December 2018, Wednesday     The birthday of His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej
10 December 2018, Monday         Constitution Day
31 December 2018, Sunday           New Year’s Eve

Links…
ครม.ไฟเขียว สงกรานต์หยุด 5 วัน
Songkran Festival extended to five-day holiday to boost tourism
รัฐบาลไฟเขียวเที่ยวปีใหม่ 4 วัน ชดเชย 2 ม.ค. 61
Four days okayed as New Year break
วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี 2560

– ประกาศเกี่ยวกับวันหยุดชดเชยของทางราชการ
ปฏิทินจันทรคติไทย พ.ศ. 2561

%d bloggers like this: