Archive for the ‘Events’ Category

ห้องสมุดสีเขียว

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับประทานเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว
จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
greenlib1-13850.jpg
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปยังห้องปรินซ์บอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ ทรงเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประชุมวิชาการสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง “ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0” หรือ Digital Libraries towards Thailand 4.0 ซึ่งสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมถ์ฯ เป็นผู้จัดขึ้น โอกาสนี้ได้ประทานเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียวแก่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อประกาศเกียรติคุณห้องสมุดต้นแบบที่ผ่านการประเมินเป็นห้องสมุดสีเขียวแห่งแรกของประเทศ โดยมี ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นผู้เข้ารับประทานเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

Advertisements

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนผลงานวิจัย เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล”

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนผลงานวิจัย เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล”      

Research-publishing-posterสำนักหอสมุด มก. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนผลงานวิจัย เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด วิทยากรโดย ดร.ผกาพรรณ สกุลมั่น และ ดร.ศิริรัตน์ จำแนกสาร

สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรม โปรดส่งบทคัดย่อของท่านหรือบทคัดย่ออื่น ๆ ที่ท่านสนใจ เพื่อใช้ประกอบการอบรมมาที่ e-mail : libsrj@ku.ac.th ปิดรับการลงทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ http://www.lib.ku.ac.th/training หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ศิริรัตน์ จำแนกสาร โทรศัพท์ 02942 8616 ต่อ 221
Research-publishing-agenda.jpg

Demo Week กิจกรรมแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักหอสมุด มก. ร่วมกับหลายสำนักพิมพ์ จัดกิจกรรมแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ในหลากหลายสาขาวิชา ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2559  ณ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด

ตารางการนำเสนอฐานข้อมูล  Demo Week วันที่ 13-15 มิถุนายน 2559


วันที่ 13 มิถุยายน 2559

ลำดับ

เวลา

ฐานข้อมูล

เนื้อหา

1 9:00-9:45 1. Alexander street streaming video

2. Engineering case studies online

สารานุกรมทางสัตวศาสตร์ และวิดีโอโปรแกรมทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
2 9:45-10:30 Royal Society (Biological science, mathematics, physics and engineering) วารสารออนไลน์ทางด้าน biological science และ mathematics

 

3 10:30-11:15  

Reaxys

 

ฐานข้อมูลสาขาเคมี และสาขาที่เกี่ยวข้อง (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)
4 11:15-12:00 Royal Society of Chemistry  

ฐานข้อมูลสาขาเคมี และสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

5 13:00-13:45 Springer protocols, Springer materials ฐานข้อมูลสาขาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

6 13:45-14:15 JSTOR (life science, biological science, ecology, botanic, mathematics, global plant) e-journal และ e-book ในสาขาวิทยาศาสตร์

 

 

7 14:15-15:00  

World global Style Network (WGSN)

 

ฐานข้อมูลทางด้านออกแบบ แฟชั่น และดีไซน์
8 15:00-15:45 Mendeley โปรแกรมสำหรับจัดการบรรณานุกรม

————————————————————————————————————————————————

วันที่ 14 มิถุนายน 2559

ลำดับ

เวลา

ฐานข้อมูล

เนื้อหา

1 9:00-9:45  

eeWoww 

 

เครื่องมือในการจัดการวิจัยและตรวจความซ้ำซ้อนของข้อมูล
2 9:45-10:30 Electude eLearning  

เครื่องมือในการจัดทำ e-learning

 

3 10:30 -11:15 Food Science Source (ทดลองใช้ถึง 30 ก.ย. 2559),

Environmental Complete (ทดลองใช้ถึง 29 มิ.ย. 2559)

 

SPORTDiscus with full-text

 

 ฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

4 11:15-12:00 Wiley Online Library  

e-book ในสาขาวิทยาศาสตร์ (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

 

5 13:00-13:45 AIAA  

วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการบิน

 

6 13:45-14:15 cindas  

วิทยาศาสตร์การบิน เทคโนโลยีการบิน

 

7 14:15-15:00 SAE  

วิศวกรรมขนส่ง ยานยนต์

 

8 15:00-15:45 Knovel ฐานข้อมูลทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

————————————————————————————————————————————————

วันที่ 15 มิถุนายน 2559

ลำดับ

เวลา

ฐานข้อมูล

เนื้อหา

1 9:00 -9:45 Emerald e-journals (upgrade from OHEC subscription) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมด้านการจัดการทุกประเภท

 

2 9:45-10:30 Alexander Street Streaming Video  

สตริมมิ้งวิดีโอสาขาสังคมศาสตร์ (Business Ecomonic Art architecture Music and Performing Arts,…)

 

3 10:30-11:15 SocIndex with Fulltext

Humanities Source

ฐานข้อมูลสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

4

 

11:15-12:00

 

Sage Research Method Online / Sage Premier

 

E-books และ E-journals สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) 

 

5 13:00-13:45 TERC gale lingo
(ทดลองใช้ถึง 30 มิ.ย. 2559)
บทเรียนฝึกภาษาอังกฤษ และบททดสอบภาษาอังกฤษ
National Geographic
(ทดลองใช้ถึง 30 มิ.ย. 2559)
วารสารออนไลน์
6 13:45-14:15 HeinOnline   

ฐานข้อมูลทางด้านกฎหมาย

 

7 14:15-15:00 Japan Knowledge  

ฐานข้อมูลการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

 

8 15:00-15:45 JSTOR E-books และ e-journals สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

%d bloggers like this: