Archive for the ‘Library PR’ Category

Knovel Ambassador@Kasetsart

Knovel เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มก. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่จำกัดสาขา เพื่อเข้าร่วมเป็น Knovel Ambassador และร่วมทำกิจกรรมกับสำนักหอสมุด มก.เช่น การฝึกอบรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูล Knovel และกิจกรรมอื่นๆ

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ:

การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูล Knovel
• ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 7 ดอลลาร์สหรัฐ
• ระยะเวลาเป็น Knovel Ambassador 6 เดือน – 1 ปี


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ นางสาวศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล สำนักหอสมุด มก. โทร 02 942 8616 ต่อ 215 หรือ sarunyaporn.c@ku.ac.th รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2561

==> เกี่ยวกับ Knovel

knovel-am2

การอบรมเรื่อง Green Library: การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว

green library1
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิศวกรรมพลังงาน, ศูนย์ปฏิบัติการออกแบบจากวัสดุเหลือใช้ (Scrap Lap) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะจัดการฝึกอบรมเรื่อง Green Library: การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2557 เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องห้องสมุดสีเขียวให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดทั่วประเทศ ในฐานะที่สำนักหอสมุดเป็นหน่วยบริการความรู้ของมหาวิทยาลัยสีเขียว และเป็นผู้บุกเบิกแนวทางการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวในประเทศไทย ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมอบรม ได้ที่ www.lib.ku.ac.th/regis ภายในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางศสิญา เสือดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เบอร์โทรศัพท์ 0 2942 8616 ต่อ 216 หรือ 086 4789334 (libsys @ku.ac.th)

More..

สำนักหอสมุด มก. (บางเขน) เปิดให้บริการ

ตามที่สำนักหอสมุดได้ปิดบริการมาตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2554 เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยนั้น บัดนี้สถานการณ์ดังกล่าวได้คลี่คลายแล้ว สำนักหอสมุดจึงมีกำหนดจะเปิดให้บริการได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป

KU E-thesis


การให้บริการวิทยานิพนธ์ : กรณีสำนักหอสมุด มก. วิทยาเขตบางเขน

สำนักหอสมุด มก. วิทยาเขตบางเขน มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการวิทยานิพนธ์ มก. ดังนี้

1. วิทยานิพนธ์ที่ได้จัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คือ มีไฟล์ข้อมูลในรูป PDF แล้ว

จะให้บริการเฉพาะวิทยานิพนธ์ฉบับอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ส่วนตัวเล่มจะงดให้บริการ โดย

1.1 นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้

ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

1.2 บุคคลภายนอก สามารถอ่านและบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มได้โดยชำระค่าบริการตามอัตราที่ห้องสมุดกำหนด  ซึ่งสามารถทำได้โดย

1.2.1 การนำอุปกรณ์บันทึกข้อมูลมาเอง (อนุญาตเฉพาะ Thumb Drive)
           ขอใช้บริการได้ที่ เคาน์เตอร์บริกาตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า  ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ

1.2.2 บันทึกข้อมูลด้วยแผ่นซีดีของสำนักหอสมุด

          ขอใช้บริการได้ที่ เคาน์เตอร์บริการสื่อการศึกษา ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

ตัวอย่าง 1 : วิทยานิพนธ์ที่มีไฟล์ PDF แล้ว จะงดให้บริการตัวเล่ม กรณีเป็นบุคคลภายนอก สามารถติดต่อบรรณารักษ์เพื่อขอใช้บริการ

2. วิทยานิพนธ์ที่ยังไม่ได้จัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

สำนักหอสมุดจะให้บริการตัวเล่มวิทยานิพนธ์ ฉบับที่ 2 เป็นลำดับแรก แต่ถ้าไม่มีตัวเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับที่ 2 จึงจะให้บริการตัวเล่มวิทยานิพนธ์ ฉบับที่ 1 ในลำดับต่อไป ซึ่งมีวิธีการขอใช้บริการตัวเล่มวิทยานิพนธ์ ดังนี้

2.1 วิทยานิพนธ์ฉบับที่ 2 ขอใช้บริการได้ที่ เคาน์เตอร์บริการสิ่งพิมพ์ ชั้น 3

อาคารช่วงเกษตรศิลปการ

2.2 วิทยานิพนธ์ฉบับที่ 1 ขอใช้บริการได้ที่ เคาน์เตอร์บริการวารสาร ชั้น 2

อาคารช่วงเกษตรศิลปการ

ตัวอย่าง 2 : รายการที่ไม่มีไฟล์ PDF สามารถขอยืมตัวเล่มถ่ายเอกสารได้

–> รายการวิทยานิพนธ์ในสาขาต่างๆ
–> การสืบค้นเมืออยู่นอก มก.

สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123

UDL-Universe Digital Library : ฐานข้อมูลทดลองใช้จากมาเลเซีย

สำนักหอสมุด มก. ขอเชิญบุคลากร มก. ทดลองใช้ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Universe Digital Library (UDL

ระยะเวลาทดลอง20-22 มิถุนายน 2554

Universe Digital Library-UDL เป็นฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศมาเลเซีย ให้ข้อมูลฉบับเต็มวิทยานิพนธ์ปริญญาโทและปริญญาเอก มากกว่า 12,000 รายการ รวมทั้งวารสารของประเทศมาเลเซียและต่างประเทศอีกกว่า 800 ชื่อ

การสืบค้น
1) Browse  คลิกจากเมนูด้านซ้ายมือโดยเลือกตามประเภทของข้อมูลที่ต้องการ ได้แก่
– Content Type
เนื้อหาของเอกสาร ได้แก่ Dissertations, Theses และ Journal Articles
– Subject
คลิกเลือกให้แสดงรายการตามสาขาวิชา
– Year 
คลิกเลือกให้แสดงรายการตามปีพิมพ์
– Publisher
คลิกเลือกให้แสดงรายการตามสำนักพิมพ์
– Language
คลิกเลือกให้แสดงรายการตามภาษาของเอกสาร


2) Search   การสืบค้นจากเมนูสืบค้น
– เมื่อต้องการสืบค้น สามารถพิมพ์คำสืบค้นในช่อง Search for หรือ หากต้องการกำหนดเงื่อนไขการสืบค้นมากขึ้น คลิกที่ Advanced Search
ผลการสืบค้น จะแสดงข้อมูลบรรณานุกรมของเอกสารอย่างย่อๆ

คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อดูเอกสารฉบับเต็ม โดยสามารถคลิกดูทีละหน้า หรือเลือกไปที่บทที่ต้องการได้

หมายเหตุ : ในช่วงทดลองนี้ผู้ใช้บริการในเครือข่ายมก. สามารถสืบค้นวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มได้ 3,000 ชื่อ

**  บุคลากร มก. สามารถสอบถามรหัสผ่าน เพื่อทดลองใช้ฐานข้อมูลนี้ได้ที่ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก.
โทร.0 2942 8616 ต่อ 123, 227  หรือ

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลจาก Oxford University Press

ขอเชิญนิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. ทดลองใช้ฐานข้อมูลจาก Oxford University Press 3 ฐานข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. – 14 ก.ค. 2554

 1. Oxford English Dictionary
 2. Oxford Reference Online
 3. Oxford Scholarship Online


ฐานข้อมูลไหนให้ข้อมูลอะไร ?

Oxford English Dictionary
เป็นพจนานุกรมภาษาอังกฤษที่รวบรวมคำศัพท์ที่ผ่านการศึกษาถึงที่มาที่ไปและ วิธีการใช้ ถูกนำมารวบรวมไว้กว่า 600,000 คำ โดยคัดกรองจากวาทะต่างๆกว่า 3 ล้านวาทะ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลจาก Historical Thesaurus of the OED และวิธีการใหม่ๆในการศึกษาค้นคว้าภาษาอังกฤษรวบรวมไว้ด้วย

Oxford Reference Online
รวบรวมข้อมูลจากหนังสืออ้างอิงของสำนักพิมพ์ Oxford University Press เนื้อหาครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา การสืบค้น สามารถค้นจากคำสำคัญ ชื่อบุคคล และอื่นๆ

Oxford Scholarship Online
ให้ข้อมูลฉบับเต็มของหนังสือกว่า 4,000 ชื่อ ครอบคลุมเนื้อหาในสาขาวิชาต่างๆ เช่น การบริหารและการจัดการ เศรษฐศาสตร์และการบัญชี กฎหมาย การเมือง ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา ดนตรี จิตวิทยา ภาษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ประสาทวิทยา เป็นต้น

ตัวอย่างการสืบค้น : Oxford Scholarship Online

=> ต้องการให้แสดงรายการข้อมูลตามประเภทของข้อมูลที่ต้องการ คลิกที่
Title แสดงรายการตามชื่อเอกสาร
Subject แสดงรายการตามสาขาวิชา
– Author แสดงรายการตามชื่อผู้แต่ง

=> พิมพ์คำค้นในช่อง Quick Search หรือหากต้องการกำหนดเงื่อนไขการสืบค้นมากขึ้น คลิกที่ Advanced

=> ผลการสืบค้น ให้ข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็ม โดยผู้ใช้บริการในเครือข่ายนนทรีสามารถเรียกอ่านฉบับเต็มดังกล่าวได้ในช่วงเวลาที่ทดลองใช้นี้ (15 มิ.ย. -14 ก.ค. 2554)

=> เอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปแบบไฟล์ HTML และ PDF สามารถสั่งพิมพ์หรือบันทึกเพื่อจัดเก็บได้

สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227 หรือ lib_services@ku.ac.th

มีอะไรใหม่ในห้องสมุด มก. What’s new in KULC

หลังจากห้องสมุดได้ปิดบริการเพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการในอาคารช่วงเกษตรศิลปการ (อาคารหอสมุดหลังเก่า) มาระยะหนึ่งแล้วนั้น บัดนี้ได้เริ่มทะยอยเปิดให้บริการแล้วบางส่วน ในขณะเดียวกันห้องสมุดก็ยังคงเร่งทำงานอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้สามารถเปิดให้บริการได้ทั้งหมดให้เร็วที่สุด ส่วนที่เปิดให้บริการแล้วนั้น อะไรอยู่ที่ไหน มาทัวร์ห้องสมุดกันดีกว่า !

ชั้น 1

 • ส่วนที่เปิดให้บริการแล้ว คือ หนังสือใหม่ (10 ปีย้อนหลัง) หนังสือภาษาไทย ปีพิมพ์ตั้งแต่ 2544-ปีปัจจุบัน หนังสือภาษาอังกฤษ ปีพิมพ์ 2001-ปีปัจจุบัน หนังสือกลุ่มนี้จะปรากฎแถบสีส้มที่สันหนังสือ
 • หนังสืออ้างอิง เช่น  พจนานุกรม สารานุกรม รายงานประจำปี เป็นต้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะปรากฎอักษร “Ref” สีแดงที่เลขเรียกหนังสือ หนังสือกลุ่มนี้ไม่สามารถยืมออกได้ ให้ใช้เฉพาะในห้องสมุดเท่านั้น

ชั้น 2

 • ชั้น 2 ให้บริการวารสารวิชาการ ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ โดยหลังการปรับปรุง ได้จัดชั้นวารสารใหม่ โดยแบ่งโซนเป็นวารสารภาษาไทย ฉบับปัจจุบันและย้อนหลัง และโซนด้านในเป็นชั้นวารสารภาษาต่างประเทศฉบับปัจจุบันและย้อนหลัง ทั้งหมดนี้ให้ใช้ในห้องสมุดเท่านั้น และหากผู้ใช้บริการต้องการถ่ายเอกสารสามารถยืม(ชั่วคราว) พร้อมแลกบัตรประจำตัว ได้ที่เคาเตอร์ยืม-คืนวารสาร

ชั้น 3

 • หนังสือภาษาไทย ปีพิมพ์ก่อนปี 2544 และ หนังสือภาษาต่างประเทศ ปีพิมพ์ก่อน 2001 สามารถยืมออกได้ โดยภาษาไทยยืมได้ 7 วัน และ ภาษาต่างประเทศยืมได้ 14 วัน
 • หนังสือที่เนื้อหาไม่เน้นวิชาการ เช่น การท่องเที่ยว นวนิยาย เรื่องสั้น เรื่องแปล เป็นต้น หนังสือกลุ่มนี้จะปรากฎแถบสีเขียวที่สันหนังสือ ผู้ใช้บริการสามารถยืมได้เช่นเดียวกับหนังสือวิชาการ
 • คลังหนังสือ ประกอบด้วย วิทยานิพนธ์ ฉบับที่ 2 สิ่งพิมพ์ มก. ผลงานทางวิชาการ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.) และมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

  ** [ในส่วนของคลังหนังสือ  ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ในขณะนี้ ] 


  **
  อย่าลืม ! ค้น OPAC ก่อน แล้วค่อยหาตัวเล่ม จะช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาได้มาก !

%d bloggers like this: