Archive for the ‘Services’ Category

Smart Locker

สำนักหอสมุดเปิดให้บริการ Smart Locker

20181113-locker-small.jpg

การใช้บริการ
–> ใช้บัตรนิสิต มก.  ฟรี 3 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นคิดค่าฝาก ชั่วโมงละ 10 บาท
–> ใช้บัตรประชาชน ฟรี 1 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นคิดค่า ฝากชั่วโมงละ 10 บาท
–> รับฝากได้สูงสุด 48 ชั่วโมง

จุดบริการ
บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด
scb-ku-smart-locker7-re
scb-ku-smart-locker4
scb-ku-smart-locker2

cs 5 sticker KU  smart locker OHM

Advertisements

บริการตรวจการคัดลอกผลงานวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin

บริการตรวจการคัดลอกผลงานวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin

สำนักหอสมุดเปิดให้บริการใหม่ สำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับตรวจการคัดลอกบทความวิจัย (ภาษาอังกฤษ) ด้วยโปรแกรม Turnitin โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานที่ต้องการตรวจได้ที่ counterservice.ku @gmail.com และสามารถรับผลการตรวจการคัดลอกภายใน 1 วันทำการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
20190129-turnitin-led-th

ขั้นตอนการขอรับบริการ

ขั้นที่ 1

–เตรียมไฟล์บทความให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ที่กำหนดเท่านั้น ได้แก่ Microsoft Word, Excel, PowerPoint, WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Hangul (HWP), Google Docs, and plain text
–ไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 40 MB และไม่เกิน 400 หน้า

ขั้นที่ 2

ส่งผลงานที่ต้องการตรวจได้ที่ counterservice.ku @gmail.com
โปรดระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ

ขั้นที่ 3

รับผลการตรวจการคัดลอกภายใน 1 วันทำการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามช่วยค้นคว้า หมายเลขโทรศัพท์ 02 942 8616 ต่อ 123 หรือ LINE: @kulibrary

Reference update : การปรับพื้นที่ให้บริการ

ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด ได้ปรับพื้นที่ให้บริการใหม่ โดยการรวมบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า และบริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัยไว้ที่จุดเดียวกัน ทั้งนี้ตั้งแต่กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

1531725113355

จุดบริการ : ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปะการ

เบอร์โทรติดต่อ : 0 2942 8616 ต่อ 123 สายใน 1477, 1777


จุดนี้มีบริการอะไรบ้าง

  1. คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูล
  • สืบค้นหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัยของ มก.
  • สืบค้นหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัยของมหาวิทยาลัยอื่นๆ
  • สืบค้นฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ (บุคคลภายนอกเสียค่าบริการ)
  1. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
  1. บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม


เครื่องสำหรับสืบค้น

1531147126829

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม
ref-ris2

–> More links
Databases
VPN
EZproxy

บริการให้คำปรึกษาด้านสถิติ

Program-R-logoสำนักหอสมุดร่วมกับภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาด้านสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R  ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open Source Software) และมีความน่าเชื่อถือ ปัจจุบันมีนักวิจัยใช้โปรแกรม R มากขึ้นและแพร่หลายไปในสาขาต่าง ๆ อีกทั้งหลายคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับโปรแกรมนี้ โดยโปรแกรม R สามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Windows, Mac และ Linux

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการการให้คำปรึกษาด้านสถิติได้ ในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้องบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย (Research Information Service) ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ  หรือนัดหมายล่วงหน้าเพื่อขอรับการอบรมกลุ่มย่อยได้ที่ คุณศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล
โทร. 0 2942 8616 ต่อ 144-145 อีเมล์ libspch @ku.ac.th

ปรับระเบียบการใช้บริการตู้รับฝากของ

ปรับระเบียบการใช้บริการตู้รับฝากของ

locker
สำนักหอสมุดปรับระเบียบการใช้บริการตู้รับฝากของ ด้านอาคารช่วงเกษตรศิลปการ โดยเริ่มใช้ 3 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

สำนักหอสมุด ปรับปรุงระบบการให้บริการตู้รับฝากของบริเวณทางเข้า – ออก อาคารช่วงเกษตรศิลปการ เพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้บริการมากที่สุด โดยมีการปรับระเบียบการใช้บริการตู้รับฝากของ ของอาคารช่วงเกษตรศิลปการใหม่ ดังนี้

– ผู้ใช้บริการแสดงบัตรนิสิต หรือ บัตรประจำตัวบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อลงทะเบียนขอใช้บริการ ที่เคาน์เตอร์ทางเข้า – ออก อาคารช่วงเกษตรศิลปการ
– สามารถใช้บริการได้ต่อเนื่องนาน 1 ภาคการศึกษา
– ผู้ใช้บริการต้องนำกุญแจมาล็อคตู้รับฝากของเอง

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์สำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เท่านั้น

สำนักหอสมุดเพิ่มสิทธ์ในการยืมทรัพยากรฯ

สำนักหอสมุด (บางเขน) เพิ่มสิทธ์ในการยืมหนังสือ/โสตทัศนวัสดุ
* เริ่มตั้งแต่ 14 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

 

สิทธิ์ในการยิมทรัพยากรสารสนเทศของสมาชิกแต่ละประเภท

ประเภทสมาชิก

หนังสือ (เล่ม)

โสตทัศนวัสดุ (รายการ)
เดิม ใหม่ เดิม ใหม่
นิสิตปริญญาตรี 10 20 3 5
นิสิตปริญญาโท 15 30 3 5
นิสิตปริญญาเอก 20 40 3 5
อาจารย์ 20 40 3 5
บุคลากร 15 30 3 5
บุคคลภายนอก 4 5

——————————————————————————————————————————————————-
หมายเหตุ:

ค่าปรับ       5 บาท / เล่ม / วัน

ยืมต่อ         1 ครั้ง

http://intanin.lib.ku.ac.th/patroninfo*thx/

ระเบียบการยืมสิ่งพิมพ์
ระเบียบการยืมโสตทัศนวัสดุ

–> สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
-เคาเตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ โทร. 0 2942 8616 ต่อ 126 สายใน 1477 ต่อ 126
-เคาเตอร์บริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ โทร. 0 2942 8616 ต่อ 251 สายใน 1477 ต่อ 251

ebook 4plus : โครงการ “4+4 ส่งเสริมการอ่าน 4 เล่ม 4 ชั้นปี ต่อหนึ่งหลักสูตร”

20151201-book4plusสำนักหอสมุดขอเชิญประธาน กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) สำหรับทุกหลักสูตร เพื่อให้นิสิตทุกคนในแต่ละหลักสูตร ได้อ่านหนังสือเล่มเดียวกันและร่วมกันแสดงทัศนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างบรรยากาศส่งเสริมการอ่านทางวิชาการ และปลูกฝังการรักการอ่านให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบที่ http://lib.ku.ac.th/ebook_4plus    ทั้งนี้ขอให้ท่าน login เข้าระบบ eBook 4Plus ด้วย Nontri account โดยเลือกได้ไม่เกิน 4 เล่ม ต่อ 1 หลักสูตร (ชั้นปีละ 1 เล่ม) สามารถคัดเลือกหนังสือได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 31 มกราคม 2559

สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด โทร. 0 2942 8616 ต่อ 112

%d bloggers like this: