Archive for the ‘Services’ Category

บริการตรวจการคัดลอกผลงานวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin

บริการตรวจการคัดลอกผลงานวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin

สำนักหอสมุดเปิดให้บริการใหม่ สำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับตรวจการคัดลอกบทความวิจัย (ภาษาอังกฤษ) ด้วยโปรแกรม Turnitin โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานที่ต้องการตรวจได้ที่ counterservice.ku @gmail.com และสามารถรับผลการตรวจการคัดลอกภายใน 1 วันทำการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
20190129-turnitin-led-th

ขั้นตอนการขอรับบริการ

ขั้นที่ 1

–เตรียมไฟล์บทความให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ที่กำหนดเท่านั้น ได้แก่ Microsoft Word, Excel, PowerPoint, WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Hangul (HWP), Google Docs, and plain text
–ไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 40 MB และไม่เกิน 400 หน้า

ขั้นที่ 2

ส่งผลงานที่ต้องการตรวจได้ที่ counterservice.ku @gmail.com
โปรดระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ

ขั้นที่ 3

รับผลการตรวจการคัดลอกภายใน 1 วันทำการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามช่วยค้นคว้า หมายเลขโทรศัพท์ 02 942 8616 ต่อ 123 หรือ LINE: @kulibrary

Advertisements

Reference update : การปรับพื้นที่ให้บริการ

ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด ได้ปรับพื้นที่ให้บริการใหม่ โดยการรวมบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า และบริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัยไว้ที่จุดเดียวกัน ทั้งนี้ตั้งแต่กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

1531725113355

จุดบริการ : ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปะการ

เบอร์โทรติดต่อ : 0 2942 8616 ต่อ 123 สายใน 1477, 1777


จุดนี้มีบริการอะไรบ้าง

  1. คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูล
  • สืบค้นหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัยของ มก.
  • สืบค้นหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัยของมหาวิทยาลัยอื่นๆ
  • สืบค้นฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ (บุคคลภายนอกเสียค่าบริการ)
  1. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
  1. บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม


เครื่องสำหรับสืบค้น

1531147126829

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม
ref-ris2

–> More links
Databases
VPN
EZproxy

บริการให้คำปรึกษาด้านสถิติ

Program-R-logoสำนักหอสมุดร่วมกับภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาด้านสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R  ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open Source Software) และมีความน่าเชื่อถือ ปัจจุบันมีนักวิจัยใช้โปรแกรม R มากขึ้นและแพร่หลายไปในสาขาต่าง ๆ อีกทั้งหลายคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับโปรแกรมนี้ โดยโปรแกรม R สามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Windows, Mac และ Linux

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการการให้คำปรึกษาด้านสถิติได้ ในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้องบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย (Research Information Service) ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ  หรือนัดหมายล่วงหน้าเพื่อขอรับการอบรมกลุ่มย่อยได้ที่ คุณศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล
โทร. 0 2942 8616 ต่อ 144-145 อีเมล์ libspch @ku.ac.th

ปรับระเบียบการใช้บริการตู้รับฝากของ

ปรับระเบียบการใช้บริการตู้รับฝากของ

locker
สำนักหอสมุดปรับระเบียบการใช้บริการตู้รับฝากของ ด้านอาคารช่วงเกษตรศิลปการ โดยเริ่มใช้ 3 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

สำนักหอสมุด ปรับปรุงระบบการให้บริการตู้รับฝากของบริเวณทางเข้า – ออก อาคารช่วงเกษตรศิลปการ เพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้บริการมากที่สุด โดยมีการปรับระเบียบการใช้บริการตู้รับฝากของ ของอาคารช่วงเกษตรศิลปการใหม่ ดังนี้

– ผู้ใช้บริการแสดงบัตรนิสิต หรือ บัตรประจำตัวบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อลงทะเบียนขอใช้บริการ ที่เคาน์เตอร์ทางเข้า – ออก อาคารช่วงเกษตรศิลปการ
– สามารถใช้บริการได้ต่อเนื่องนาน 1 ภาคการศึกษา
– ผู้ใช้บริการต้องนำกุญแจมาล็อคตู้รับฝากของเอง

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์สำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เท่านั้น

สำนักหอสมุดเพิ่มสิทธ์ในการยืมทรัพยากรฯ

สำนักหอสมุด (บางเขน) เพิ่มสิทธ์ในการยืมหนังสือ/โสตทัศนวัสดุ
* เริ่มตั้งแต่ 14 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

 

สิทธิ์ในการยิมทรัพยากรสารสนเทศของสมาชิกแต่ละประเภท

ประเภทสมาชิก

หนังสือ (เล่ม)

โสตทัศนวัสดุ (รายการ)
เดิม ใหม่ เดิม ใหม่
นิสิตปริญญาตรี 10 20 3 5
นิสิตปริญญาโท 15 30 3 5
นิสิตปริญญาเอก 20 40 3 5
อาจารย์ 20 40 3 5
บุคลากร 15 30 3 5
บุคคลภายนอก 4 5

——————————————————————————————————————————————————-
หมายเหตุ:

ค่าปรับ       5 บาท / เล่ม / วัน

ยืมต่อ         1 ครั้ง

http://intanin.lib.ku.ac.th/patroninfo*thx/

ระเบียบการยืมสิ่งพิมพ์
ระเบียบการยืมโสตทัศนวัสดุ

–> สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
-เคาเตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ โทร. 0 2942 8616 ต่อ 126 สายใน 1477 ต่อ 126
-เคาเตอร์บริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ โทร. 0 2942 8616 ต่อ 251 สายใน 1477 ต่อ 251

ebook 4plus : โครงการ “4+4 ส่งเสริมการอ่าน 4 เล่ม 4 ชั้นปี ต่อหนึ่งหลักสูตร”

20151201-book4plusสำนักหอสมุดขอเชิญประธาน กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) สำหรับทุกหลักสูตร เพื่อให้นิสิตทุกคนในแต่ละหลักสูตร ได้อ่านหนังสือเล่มเดียวกันและร่วมกันแสดงทัศนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างบรรยากาศส่งเสริมการอ่านทางวิชาการ และปลูกฝังการรักการอ่านให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบที่ http://lib.ku.ac.th/ebook_4plus    ทั้งนี้ขอให้ท่าน login เข้าระบบ eBook 4Plus ด้วย Nontri account โดยเลือกได้ไม่เกิน 4 เล่ม ต่อ 1 หลักสูตร (ชั้นปีละ 1 เล่ม) สามารถคัดเลือกหนังสือได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 31 มกราคม 2559

สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด โทร. 0 2942 8616 ต่อ 112

Color Board : บริการใหม่ของห้องสมุด

ใหม่!!! บริการ Color Board สำหรับนักคิดนักเขียน

color board-big สำนักหอสมุด เปิดให้บริการ Color Board เพื่อให้นิสิตได้ใช้แชร์ความคิดและไอเดียในการเรียนรู้ ผ่าน Color Board ที่ผลิตจาก Re-board น้ำหนักเบา ขนย้ายสะดวก ทาด้วยสี Note & Clean สีเขียนได้ลบได้ ผู้ใช้งานสามารถลบคราบปากกาเคมี สีสเปรย์ ปากกาไวท์บอร์ด ปากกาเมจิค สีชอล์ค สีเทียนต่าง ๆเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย ปลอดสารปรอทและตะกั่ว และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ผู้ใช้งานทุกกลุ่มทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อเป็นพื้นที่สร้างสรรค์จินตนาการ และต่อยอดงานการเรียนรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด โดยได้รับการสนับสนุน Color Board จากบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซี.จี.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด

            นิสิตที่สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการยืม Color Board พร้อมชุดปากกา ได้ที่เคาน์เตอร์ยืม – คืน ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร. 0 2942 8616 ต่อ 126 

%d bloggers like this: