Archive for the ‘Services’ Category

ปรับระเบียบการใช้บริการตู้รับฝากของ

ปรับระเบียบการใช้บริการตู้รับฝากของ

locker
สำนักหอสมุดปรับระเบียบการใช้บริการตู้รับฝากของ ด้านอาคารช่วงเกษตรศิลปการ โดยเริ่มใช้ 3 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

สำนักหอสมุด ปรับปรุงระบบการให้บริการตู้รับฝากของบริเวณทางเข้า – ออก อาคารช่วงเกษตรศิลปการ เพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้บริการมากที่สุด โดยมีการปรับระเบียบการใช้บริการตู้รับฝากของ ของอาคารช่วงเกษตรศิลปการใหม่ ดังนี้

– ผู้ใช้บริการแสดงบัตรนิสิต หรือ บัตรประจำตัวบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อลงทะเบียนขอใช้บริการ ที่เคาน์เตอร์ทางเข้า – ออก อาคารช่วงเกษตรศิลปการ
– สามารถใช้บริการได้ต่อเนื่องนาน 1 ภาคการศึกษา
– ผู้ใช้บริการต้องนำกุญแจมาล็อคตู้รับฝากของเอง

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์สำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เท่านั้น

สำนักหอสมุดเพิ่มสิทธ์ในการยืมทรัพยากรฯ

สำนักหอสมุด (บางเขน) เพิ่มสิทธ์ในการยืมหนังสือ/โสตทัศนวัสดุ
* เริ่มตั้งแต่ 14 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

 

สิทธิ์ในการยิมทรัพยากรสารสนเทศของสมาชิกแต่ละประเภท

ประเภทสมาชิก

หนังสือ (เล่ม)

โสตทัศนวัสดุ (รายการ)
เดิม ใหม่ เดิม ใหม่
นิสิตปริญญาตรี 10 20 3 5
นิสิตปริญญาโท 15 30 3 5
นิสิตปริญญาเอก 20 40 3 5
อาจารย์ 20 40 3 5
บุคลากร 15 30 3 5
บุคคลภายนอก 4 5

——————————————————————————————————————————————————-
หมายเหตุ:

ค่าปรับ       5 บาท / เล่ม / วัน

ยืมต่อ         1 ครั้ง

http://intanin.lib.ku.ac.th/patroninfo*thx/

ระเบียบการยืมสิ่งพิมพ์
ระเบียบการยืมโสตทัศนวัสดุ

–> สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
-เคาเตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ โทร. 0 2942 8616 ต่อ 126 สายใน 1477 ต่อ 126
-เคาเตอร์บริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ โทร. 0 2942 8616 ต่อ 251 สายใน 1477 ต่อ 251

ebook 4plus : โครงการ “4+4 ส่งเสริมการอ่าน 4 เล่ม 4 ชั้นปี ต่อหนึ่งหลักสูตร”

20151201-book4plusสำนักหอสมุดขอเชิญประธาน กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) สำหรับทุกหลักสูตร เพื่อให้นิสิตทุกคนในแต่ละหลักสูตร ได้อ่านหนังสือเล่มเดียวกันและร่วมกันแสดงทัศนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างบรรยากาศส่งเสริมการอ่านทางวิชาการ และปลูกฝังการรักการอ่านให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบที่ http://lib.ku.ac.th/ebook_4plus    ทั้งนี้ขอให้ท่าน login เข้าระบบ eBook 4Plus ด้วย Nontri account โดยเลือกได้ไม่เกิน 4 เล่ม ต่อ 1 หลักสูตร (ชั้นปีละ 1 เล่ม) สามารถคัดเลือกหนังสือได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 31 มกราคม 2559

สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด โทร. 0 2942 8616 ต่อ 112

Color Board : บริการใหม่ของห้องสมุด

ใหม่!!! บริการ Color Board สำหรับนักคิดนักเขียน

color board-big สำนักหอสมุด เปิดให้บริการ Color Board เพื่อให้นิสิตได้ใช้แชร์ความคิดและไอเดียในการเรียนรู้ ผ่าน Color Board ที่ผลิตจาก Re-board น้ำหนักเบา ขนย้ายสะดวก ทาด้วยสี Note & Clean สีเขียนได้ลบได้ ผู้ใช้งานสามารถลบคราบปากกาเคมี สีสเปรย์ ปากกาไวท์บอร์ด ปากกาเมจิค สีชอล์ค สีเทียนต่าง ๆเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย ปลอดสารปรอทและตะกั่ว และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ผู้ใช้งานทุกกลุ่มทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อเป็นพื้นที่สร้างสรรค์จินตนาการ และต่อยอดงานการเรียนรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด โดยได้รับการสนับสนุน Color Board จากบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซี.จี.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด

            นิสิตที่สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการยืม Color Board พร้อมชุดปากกา ได้ที่เคาน์เตอร์ยืม – คืน ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร. 0 2942 8616 ต่อ 126 

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ปีการศึกษา 2558

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2558

lib-orientation-2558
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ “ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2558” ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 2 ตุลาคม 2558 (จำนวนรอบละ 60 คน) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

ปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 25 กันยายน 2558
– รอบที่ 1 เวลา 09.00 – 10.00 น.
– รอบที่ 2 เวลา 13.30 – 14.30 น.
– รอบที่ 3 เวลา 15.30 – 16.30 น.

ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2558 
– รอบที่ 1 เวลา 09.00 – 10.00 น.
– รอบที่ 2 เวลา 13.30 – 14.30 น.

สนใจเข้าร่วมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ 
http://kulc.lib.ku.ac.th/online_register/orientation นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมจำนวน 1 ชั่วโมง

**หมายเหตุ: ผู้ที่มาช้าเกิน 15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าปฐมนิเทศ

** ลงทะเบียน
** เอกสารประกอบ

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

orientation2015-semester2สำนักหอสมุด ขอเชิญนิสิตทุกระดับและทุกชั้นปีเข้าร่วม “ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด” โดยนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้ารับการ “ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด” จะได้รับชั่วโมงกิจกรรม 1 ชั่วโมง (ด้านทักษะการคิดและการเรียนรู้) สมัครด่วนรับรอบละ 60 ท่าน เท่านั้น!!

วัน : 9 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2558 (ยกเว้นวันที่ 17, 20 กุมภาพันธ์ และ 4 มีนาคม 2558)

เวลา : บรรยายวันละ 3 รอบ ดังนี้

–          รอบที่ 1 เวลา 09.00 – 10.00 น.

–          รอบที่ 2 เวลา 13.30 – 14.30 น.

–          รอบที่ 3 เวลา 15.30 – 16.30 น.

สถานที่ : ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด


** หมายเหตุ
: ผู้ที่มาช้าเกิน 15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าปฐมนิเทศ
** ลงทะเบียนออนไลน์
** เอกสารประกอบ

Impact Factor 2011 now available

Thomson Reuters ประกาศค่า Impact Factor ของวารสารปีล่าสุดแล้ว (Impact Factor 2011) นิสิตและบุคลากร มก. สามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูล Journal Citation Reports โดมีขั้นตอนการสืบค้น ดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดที่ http://www.lib.ku.ac.th –>ฐานข้อมูล –ฐานข้อมูลทั้งหมด A-Z

2. คลิกที่ฐานข้อมูล Journal Citation Reports

3. เลือกกลุ่มของวารสารที่ต้องการสืบค้น จาก 2 กลุ่มหลัก คือ Science Edition และ Social Sciences Edition

4.เลือกช่องทางการสืบค้นได้จาก  Select an Options ได้แก่
4.1 View a group of journals by เลือกสืบค้นตามกลุ่มสาขาวิชาย่อย (Subject Category) สำนักพิมพ์ (Publisher) หรือ ประเทศ (Country / Territory)

–> คลิก Submit จะได้รายชื่อวารสารตามสาขาวิชาที่เลือก

4.2 Search for a specific journal สืบค้นโดยเจาะจงข้อมูลของวารสาร เช่น เลข ISSN, ชื่อวารสาร เป็นต้น

–> รายชื่อวารสารตามเงื่อนไขที่กำหนด

4.3 View all journals ดูรายชื่อวารสารทั้งหมด

** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227, 144 หรือ lib_services@ku.ac.th

%d bloggers like this: