สำนักหอสมุดจัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Mendeley

mendeley2016

สำนักหอสมุด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปฏิวัติการทำงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Mendeley” ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ซึ่งโปรแกรม Mendeley เป็นเครื่องมือจัดการเอกสาร และเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับนักวิจัย สามารถใช้งานได้ฟรีทั้งในระบบ Online และ Offline สามารถทำรายการบรรณานุกรมได้และสร้างเครือข่ายนักวิจัยเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่และติดต่อกับนักวิจัยในสาขาที่ท่านสนใจได้

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.lib.ku.ac.th/training สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณกิตติยา ขุมทอง (libkty@ ku.ac.th) หรือ 0 2942 8616 ต่อ 219

Links
–> เกี่ยวกับ Mendeley
–> Mendeley Importer
–> Mendeley Desktop
–> Online Tutorials

Database Searching Week

searchingweek2016-bn

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม “สัปดาห์สืบค้นและแนะนำฐานข้อมูล (KULIB Database Searching Week)”  ในวันที่ 13-14 กันยายน 2559 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.lib.ku.ac.th/databasesearching สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล  E-mail: libspch @ku.ac.th โทร 0-2942-8616 ต่อ 215

 

กำหนดการ

เวลา
———————–
13 กันยายน 2559
————————————————
14 กันยายน 2559
————————————————-
09.00-10.30 น. เรียนรู้การใช้งานฐานข้อมูลใหม่ “National Geographic”
การใช้ OCLC WorldCat และบริการยืมระหว่างห้องสมุด

10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. แนะนำการใช้งานฐานข้อมูลทดสอบภาษาอังกฤษ
Testing and Education Reference Center
Gale Lingo
การใช้ eBook ทีให้บริการในสำนักหอสมุด
13.00-14.30 น. การใช้แหล่งข้อมูลของ Elsevier ช่วยในการทำวิจัย
ScienceDirect
SCOPUS
Mendeley
การใช้ฐานข้อมูลสาขาวิศวกรรมศาสตร์
IET eBooks
Inspec
14.30-14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง พักรับประทานอาหารว่าง
14.40-16.30 น. (ต่อ)

การใช้แหล่งข้อมูลของ Elsevier ช่วยในการทำวิจัย (ScienceDirect, SCOPUS และ Mendeley)

การใช้ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ออนไลน์ PressReader


More…

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล
การสืบค้นฐานข้อมูลเมื่ออยู่นอก มก.
– บริการยืม / ขอสำเนาเอกสาร

นิทรรศการวันเข้าพรรษา

20160701_103826_001-28

สำนักหอสมุด มก. ขอเชิญชมนิทรรศการ “วันเข้าพรรษา วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2559 ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด

ศึกษาเพิ่มเติม
==> วันอาสาฬหบูชา
==> วันเข้าพรรษา
==> วันสำคัญในพระพุทธศาสนา
==> พุทธประวัติ

Demo Week กิจกรรมแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักหอสมุด มก. ร่วมกับหลายสำนักพิมพ์ จัดกิจกรรมแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ในหลากหลายสาขาวิชา ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2559  ณ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด

ตารางการนำเสนอฐานข้อมูล  Demo Week วันที่ 13-15 มิถุนายน 2559


วันที่ 13 มิถุยายน 2559

ลำดับ

เวลา

ฐานข้อมูล

เนื้อหา

1 9:00-9:45 1. Alexander street streaming video

2. Engineering case studies online

สารานุกรมทางสัตวศาสตร์ และวิดีโอโปรแกรมทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
2 9:45-10:30 Royal Society (Biological science, mathematics, physics and engineering) วารสารออนไลน์ทางด้าน biological science และ mathematics

 

3 10:30-11:15  

Reaxys

 

ฐานข้อมูลสาขาเคมี และสาขาที่เกี่ยวข้อง (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)
4 11:15-12:00 Royal Society of Chemistry  

ฐานข้อมูลสาขาเคมี และสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

5 13:00-13:45 Springer protocols, Springer materials ฐานข้อมูลสาขาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

6 13:45-14:15 JSTOR (life science, biological science, ecology, botanic, mathematics, global plant) e-journal และ e-book ในสาขาวิทยาศาสตร์

 

 

7 14:15-15:00  

World global Style Network (WGSN)

 

ฐานข้อมูลทางด้านออกแบบ แฟชั่น และดีไซน์
8 15:00-15:45 Mendeley โปรแกรมสำหรับจัดการบรรณานุกรม

————————————————————————————————————————————————

วันที่ 14 มิถุนายน 2559

ลำดับ

เวลา

ฐานข้อมูล

เนื้อหา

1 9:00-9:45  

eeWoww 

 

เครื่องมือในการจัดการวิจัยและตรวจความซ้ำซ้อนของข้อมูล
2 9:45-10:30 Electude eLearning  

เครื่องมือในการจัดทำ e-learning

 

3 10:30 -11:15 Food Science Source (ทดลองใช้ถึง 30 ก.ย. 2559),

Environmental Complete (ทดลองใช้ถึง 29 มิ.ย. 2559)

 

SPORTDiscus with full-text

 

 ฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

4 11:15-12:00 Wiley Online Library  

e-book ในสาขาวิทยาศาสตร์ (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

 

5 13:00-13:45 AIAA  

วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการบิน

 

6 13:45-14:15 cindas  

วิทยาศาสตร์การบิน เทคโนโลยีการบิน

 

7 14:15-15:00 SAE  

วิศวกรรมขนส่ง ยานยนต์

 

8 15:00-15:45 Knovel ฐานข้อมูลทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

————————————————————————————————————————————————

วันที่ 15 มิถุนายน 2559

ลำดับ

เวลา

ฐานข้อมูล

เนื้อหา

1 9:00 -9:45 Emerald e-journals (upgrade from OHEC subscription) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมด้านการจัดการทุกประเภท

 

2 9:45-10:30 Alexander Street Streaming Video  

สตริมมิ้งวิดีโอสาขาสังคมศาสตร์ (Business Ecomonic Art architecture Music and Performing Arts,…)

 

3 10:30-11:15 SocIndex with Fulltext

Humanities Source

ฐานข้อมูลสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

4

 

11:15-12:00

 

Sage Research Method Online / Sage Premier

 

E-books และ E-journals สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) 

 

5 13:00-13:45 TERC gale lingo
(ทดลองใช้ถึง 30 มิ.ย. 2559)
บทเรียนฝึกภาษาอังกฤษ และบททดสอบภาษาอังกฤษ
National Geographic
(ทดลองใช้ถึง 30 มิ.ย. 2559)
วารสารออนไลน์
6 13:45-14:15 HeinOnline   

ฐานข้อมูลทางด้านกฎหมาย

 

7 14:15-15:00 Japan Knowledge  

ฐานข้อมูลการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

 

8 15:00-15:45 JSTOR E-books และ e-journals สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

2017 Thailand’s Official Holidays วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี 2560

2017 Thailand’s Official Holidays วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี 2560

1 ม.ค. 2560,   วันอาทิตย์                    วันขึ้นปีใหม่
2 ม.ค. 2560,   วันจันทร์                       หยุดชดเชยวันสิ้นปี

3 ม.ค. 2560,   วันอังคาร                      หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
11 ก.พ. 2560,  วันเสาร์                       วันมาฆบูชา
13 ก.พ. 2560, วันจันทร์                      หยุดชดเชยมันมาฆบูชา
6  เม.ย. 2560,  วันพฤหัสบดี                วันจักรี
13 เม.ย. 2560, วันพฤหัสบดี                วันสงกรานต์
14 เม.ย. 2560, วันศุกร์                         วันสงกรานต์
15 เม.ย. 2560, วันเสาร์                        วันสงกรานต์
17 เม.ย. 2560, วันจันทร์                      หยุดชดเชยวันสงกรานต์

10 พ.ค. 2560, วันพุธ                           วันวิสาขบูชา
12 พ.ค. 2560, วันศุกร์                         วันพืชมงคล
8 ก.ค. 2560, วันเสาร์                           วันอาสาฬหบูชา
9 ก.ค. 2560, วันอาทิตย์                       วันเข้าพรรษา
10 ก.ค. 2560, วันจันทร์                       หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
28 ก.ค. 2560, วันศุกร์                         วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

12 ส.ค.2560 , วันเสาร์                         วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ)
14 ส.ค. 2560, วันจันทร์                       หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ)

13 ต.ค. 2560, วันศุกร์                          วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
23 ต.ค. 2560, วันจันทร์                       วันปิยมหาราช
26 ต.ค. 2560, วันพฤหัสบดี                 วันหยุดกรณีพิเศษ (พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)
5  ธ.ค. 2560, วันอังคาร                       วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
10 ธ.ค. 2560, วันอาทิตย์                    วันรัฐธรรมนูญ
11 ธ.ค. 2560, วันจันทร์                       หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
31 ธ.ค. 2560, อาทิตย์                        วันสิ้นปี

——————————————————————————————————————————————————

2017 Thailand’s Official Holidays

1 January 2017, Sunday                  New Year’s Day
2 January 2017, Monday                 Substitution for  New Year’s Eve
3 January 2017, Tuesday                 Substitution for  New Year’s Day

11 February 2017, Saturday           Makha Bucha Day
13 February 2017, Monday             Substitution for  Makha Bucha Day
6 April 2017, Thursday                    Chakri Day
13 April 2017, Thursday                  Songkran Day
14 April 2017, Friday                        Songkran Day
15 April 2017, Saturday                   Songkran Day
17 April 2017, Monday                     Substitution for Songkran Day
10 May 2017, Wednesday                Visakha Bucha Day
12 May 2017,  Friday                        Royal Ploughing Ceremony Day
8  July 2017, Saturday                      Arsarnha Bucha Day
9 July 2017 , Sunday                          Buddhist Lent Day
10 July 2017, Monday                       Substitution for Arsarnha Bucha Day
28 July 2017, Friday                          His Majesty King Maha Vajiralongkorn’s Birthday
12 August 2017, Saturday                Her Majesty the Queen’s Birthday
14 August 2017, Monday                  Substitution for Her Majesty the Queen’s Birthday
13 October 2017, Friday                   His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej Memorial Day
23 October 2017, Monday                 King Chulalongkorn Memorial Day
26 October 2017, Thursday               Extra holiday (The Royal Cremation Ceremony of His Majesty the Late King Bhumibol Adulyadej)
5 December 2017, Tuesday                The birthday of His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej
10 December 2017, Sunday               Constitution Day
11 December 2017, Monday              Substitution for  Constitution Day
31 December 2017, Sunday               New Year’s Eve

——
More…
ประกาศเกี่ยวกับวันหยุดชดเชยของทางราชการ
หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (The schedule of the Royal Cremation Ceremony of His Majesty the Late King Bhumibol Adulyadej )
26 ต.ค. ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 ครม.ประกาศวันหยุด
ครม. อนุมัติ 26 ตุลาคมหยุดราชการ
เพิ่มวันหยุดข้าราชการอีก 2 วัน
คง 5 ธันวา เป็นวันชาติ
ธานาคารแห่งประเทศไทยประกาศเพิ่มวันหยุดสถาบันการเงิน
RAMA IX Cremation on Oct 26
Royal cremation ceremonies to be held Oct 25-29
New holidays in July and October

Financial Institutions Holidays 2017

– December 5 stays a national holiday for late King

Thailand’s Official Holidays 2016

ปฏิทินจันทรคติไทย พ.ศ. 2560

Updated: 7 Jun 2017

“การเขียนผลงานวิจัย เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล”

สำนักหอสมุด ขอเชิญนิสิต มก. เข้าร่วมอบรม เรื่อง “การเขียนผลงานวิจัย เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล” ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๔ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ วิทยากร คือ ดร.ผกาพรรณ สกุลมั่น และ ดร.ศิริรัตน์ จำแนกสาร

PR-20160315-research-news-40หัวข้อการอบรม
– โครงสร้างการเขียนผลงานวิจัย (เน้นการตรวจเอกสาร) เพื่อการเผยแพร่
– การเขียนบทคัดย่อในระดับสากล
– การเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ และการนำเสนอในการประชุม
– จริยธรรมการเขียนผลงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการลักลอกวรรณกรรม (Plagiarism)

โปรดส่งบทคัดย่อที่ท่านสนใจ หรือบทคัดย่อของท่านเอง เพื่อใช้ในการอบรม มาที่ e-mail : libppta@ku.ac.th และสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ http://www.lib.ku.ac.th/training ปิดรับการลงทะเบียน ภายในวันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

==> กำหนดการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางภัทราภรณ์ ตันหัน ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด โทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๒ ๘๖๑๖ หรือสายใน ๑๔๗๗ ต่อ ๒๑๙

 

สำนักหอสมุดเพิ่มสิทธ์ในการยืมทรัพยากรฯ

สำนักหอสมุด (บางเขน) เพิ่มสิทธ์ในการยืมหนังสือ/โสตทัศนวัสดุ
* เริ่มตั้งแต่ 14 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

 

สิทธิ์ในการยิมทรัพยากรสารสนเทศของสมาชิกแต่ละประเภท

ประเภทสมาชิก

หนังสือ (เล่ม)

โสตทัศนวัสดุ (รายการ)
เดิม ใหม่ เดิม ใหม่
นิสิตปริญญาตรี 10 20 3 5
นิสิตปริญญาโท 15 30 3 5
นิสิตปริญญาเอก 20 40 3 5
อาจารย์ 20 40 3 5
บุคลากร 15 30 3 5
บุคคลภายนอก 4 5

——————————————————————————————————————————————————-
หมายเหตุ:

ค่าปรับ       5 บาท / เล่ม / วัน

ยืมต่อ         1 ครั้ง

http://intanin.lib.ku.ac.th/patroninfo*thx/

ระเบียบการยืมสิ่งพิมพ์
ระเบียบการยืมโสตทัศนวัสดุ

–> สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
-เคาเตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ โทร. 0 2942 8616 ต่อ 126 สายใน 1477 ต่อ 126
-เคาเตอร์บริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ โทร. 0 2942 8616 ต่อ 251 สายใน 1477 ต่อ 251

%d bloggers like this: