ปรับระเบียบการใช้บริการตู้รับฝากของ

ปรับระเบียบการใช้บริการตู้รับฝากของ

locker
สำนักหอสมุดปรับระเบียบการใช้บริการตู้รับฝากของ ด้านอาคารช่วงเกษตรศิลปการ โดยเริ่มใช้ 3 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

สำนักหอสมุด ปรับปรุงระบบการให้บริการตู้รับฝากของบริเวณทางเข้า – ออก อาคารช่วงเกษตรศิลปการ เพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้บริการมากที่สุด โดยมีการปรับระเบียบการใช้บริการตู้รับฝากของ ของอาคารช่วงเกษตรศิลปการใหม่ ดังนี้

– ผู้ใช้บริการแสดงบัตรนิสิต หรือ บัตรประจำตัวบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อลงทะเบียนขอใช้บริการ ที่เคาน์เตอร์ทางเข้า – ออก อาคารช่วงเกษตรศิลปการ
– สามารถใช้บริการได้ต่อเนื่องนาน 1 ภาคการศึกษา
– ผู้ใช้บริการต้องนำกุญแจมาล็อคตู้รับฝากของเอง

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์สำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เท่านั้น

Advertisements

EndNoteX8 (Advanced)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม EndNoteX8 ขั้นสูง

         EndNotex8-advanced
สำนักหอสมุด มก. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม EndNoteX8 ขั้นสูง” ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด วิทยากรโดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร ( Head of Academic e – Resource Support, Book Promotion Co.Ltd ) โดยจะเป็นการแนะนำการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote เวอร์ชั่นล่าสุดที่สำนักหอสมุดบอกรับ (X8) ซึ่งมีประโยชน์ในการช่วยทำวิจัย การสอน และการทำผลงานทางวิชาการ ( หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม EndNote X8 ) และต้องการพัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรมในขั้นสูง

สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมที่พบเจอปัญหาในการใช้โปรแกรม EndNote ท่านสามารถส่งข้อสงสัยมาสอบถามกับวิทยากรได้ล่วงหน้าเพื่อการเตรียมข้อมูลให้กับท่านและเพื่อประโยชน์กับท่านมากที่สุด สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2942 8616 ต่อ 215 หรือ email : libspch @ku.ac.th ลงทะเบียนอบรมได้ที่ www.lib.ku.ac.th/training 

ห้องสมุดสีเขียว

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับประทานเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว
จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
greenlib1-13850.jpg
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปยังห้องปรินซ์บอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ ทรงเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประชุมวิชาการสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง “ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0” หรือ Digital Libraries towards Thailand 4.0 ซึ่งสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมถ์ฯ เป็นผู้จัดขึ้น โอกาสนี้ได้ประทานเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียวแก่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อประกาศเกียรติคุณห้องสมุดต้นแบบที่ผ่านการประเมินเป็นห้องสมุดสีเขียวแห่งแรกของประเทศ โดยมี ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นผู้เข้ารับประทานเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนผลงานวิจัย เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล”

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนผลงานวิจัย เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล”      

Research-publishing-posterสำนักหอสมุด มก. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนผลงานวิจัย เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด วิทยากรโดย ดร.ผกาพรรณ สกุลมั่น และ ดร.ศิริรัตน์ จำแนกสาร

สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรม โปรดส่งบทคัดย่อของท่านหรือบทคัดย่ออื่น ๆ ที่ท่านสนใจ เพื่อใช้ประกอบการอบรมมาที่ e-mail : libsrj@ku.ac.th ปิดรับการลงทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ http://www.lib.ku.ac.th/training หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ศิริรัตน์ จำแนกสาร โทรศัพท์ 02942 8616 ต่อ 221
Research-publishing-agenda.jpg

เพิ่มวันหยุดข้าราชการอีก 2 วัน

เพิ่มวันหยุดข้าราชการอีก 2 วัน
holidays-pressreader    

ครม.มีมติให้วันที่ 28 ก.ค. และวันที่ 13 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันหยุดราชการเพิ่มอีก 2 วัน และให้ยกเลิกวันหยุด 5 พ.ค. ซึ่งเป็น วันฉัตรมงคล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โพสต์ทูเดย์ – ครม.กำหนดให้วันที่ 28 ก.ค. และ 13 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันหยุดราชการพร้อมยกเลิกวันหยุดฉัตรมงคล 5 พ.ค.

พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการประจำปี 2 วัน โดยกำหนดให้วันที่ 28 ก.ค.ของทุกปี เป็นวันหยุดราชการเนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันที่ 13 ต.ค. เป็นวันหยุดราชการเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จึงกำหนดให้ 2 วันดังกล่าวเป็นวันหยุดเพิ่มเติม และให้ยกเลิกมติ ครม.เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2500 เรื่องประกาศวันเวลาและวันหยุดราชการฉบับที่ 11 ที่กำหนดให้วันที่ 5 พ.ค.ของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ โดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ส่วนวันที่ 5 ธ.ค. ยังเป็นวันหยุดเช่นเดิม

สำหรับวันที่ 11 พ.ค. ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างวันหยุดวันที่ 10 พ.ค. (วันวิสาขบูชา) และวันที่ 12 พ.ค. (วันพืชมงคล) ที่ประชุมมีความเห็นว่า วันที่ 11 พ.ค. ไม่เป็นวันหยุดราชการ ขอให้เอกชนและรัฐวิสาหกิจทำงานตามปกติ

กรณีส่วนราชการที่ต้องปฏิบัติภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันดังกล่าวโดยได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและประชาชน

ด้าน พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันที่ 5 พ.ค. คือวันฉัตรมงคล ซึ่งเป็นวันขึ้นครองราชย์ จะต้องเป็นวันฉัตรมงคลของแต่ละรัชกาล

ที่มาโพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560
—————————————————————————————————————————————————–

More…
เพิ่มวันหยุดราชการอีก 2 วัน
เพิ่มวันหยุดราชการ
New holidays in July and October
New holidays get the okay

วันพ่อแห่งชาติ-National Father’s Day

วันพ่อแห่งชาติ-National Father’s Day

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม.ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามรับสนองพระราชโองการ ในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันสำคัญของชาติไทย ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ต.ค.2559 ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่มาสู่พสกนิกรชาวไทย และด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาปวงชนชาวไทยทั้งปวง
               จึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย ดังนี้ 1.เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2.เป็นวันชาติ 3.เป็นวันพ่อแห่งชาติ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ.2560 เป็นต้นไป นอกจากนี้ครม.ยังได้มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ

ที่มา: ข่าวสด ฉบับวันที่ 9 ก.พ. 2560


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันสำคัญของชาติไทย
คง 5 ธันวา เป็นวันชาติ
โปรดเกล้าฯ 5 ธ.ค. วันเฉลิมฯ-วันชาติ-วันพ่อ
Dec 5 stays a national holiday for late King

สำนักหอสมุดจัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Mendeley

mendeley2016

สำนักหอสมุด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปฏิวัติการทำงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Mendeley” ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ซึ่งโปรแกรม Mendeley เป็นเครื่องมือจัดการเอกสาร และเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับนักวิจัย สามารถใช้งานได้ฟรีทั้งในระบบ Online และ Offline สามารถทำรายการบรรณานุกรมได้และสร้างเครือข่ายนักวิจัยเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่และติดต่อกับนักวิจัยในสาขาที่ท่านสนใจได้

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.lib.ku.ac.th/training สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณกิตติยา ขุมทอง (libkty@ ku.ac.th) หรือ 0 2942 8616 ต่อ 219

Links
–> เกี่ยวกับ Mendeley
–> Mendeley Importer
–> Mendeley Desktop
–> Online Tutorials

%d bloggers like this: