Posts Tagged ‘การคัดเลือก e-book’

eBook 4Plus 2020

ebook4plus_led-30
สำนักหอสมุด มก. ขอเชิญอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกท่าน ในทุกวิทยาเขต เสนอซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) จากสำนักพิมพ์ชั้นนำ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนตามสาขาวิชาและหลักสูตรของท่าน และให้นิสิตได้อ่านหนังสือเรื่องเดียวกัน รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์และมุมมองผ่านการอ่านร่วมกัน ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ (eBook 4Plus 2020)

วิธีการคัดเลือกและเสนอซื้อ eBook

  1. เข้าเว็บไซต์ http://www.lib.ku.ac.th/4plus/login
  2. ล็อคอินด้วยรหัสนนทรี
  3. คัดเลือกและเสนอซื้อ eBook โดย 1 ท่านสามารถเสนอซื้อได้ไม่เกิน 4 เล่ม

*วิดีโอแนะนำการคัดเลือกและเสนอซื้อ ebook  >>คลิก<<

ดูรายการ ebookที่ได้รับการคัดเลือกจากปีที่ผ่านมา  >>คลิก<<

ระยะเวลาเปิดให้คัดเลือกและเสนอซื้อ eBook ตั้งแต่วันที่ 2 – 20 มีนาคม 2563 (การจัดซื้อเป็นไปตามเงื่อนไขของสำนักหอสมุด และพร้อมให้บริการในปีการศึกษา 2564)
ebook4plus_table-20

ระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนิน “โครงการคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ (eBook 4Plus 2020)”

 

2-20 มีนาคม 2563

–อาจารย์เข้าระบบเพื่อคัดเลือกเสนอรายการ eBook ให้แต่ละหลักสูตร
–อาจารย์ 1 ท่าน เสนอรายการ eBook ได้ 4 รายการ โดยเสนอได้ที่ http://www.lib.ku.ac.th/4plus


มีนาคม-เมษายน 2563

–บรรณารักษ์ตรวจสอบรายการ eBook ซ้ำและพิจารณารายการ eBook เพื่อดำเนินการจัดซื้อ


เมษายน-พฤษภาคม 2563

–ดำเนินการจัดซื้อรายการ eBook


1 กรกฎาคม 2563

–เปิดให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ผ่านระบบสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (KU eBook Collection)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณบุษจรีย์ สมศรี อีเมล libbrs @ku.ac.th โทร. 0-2942-8616 ต่อ 113


More..

การสืบค้น KU eBook Collection

ebook 4plus : โครงการ “4+4 ส่งเสริมการอ่าน 4 เล่ม 4 ชั้นปี ต่อหนึ่งหลักสูตร”

20151201-book4plusสำนักหอสมุดขอเชิญประธาน กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) สำหรับทุกหลักสูตร เพื่อให้นิสิตทุกคนในแต่ละหลักสูตร ได้อ่านหนังสือเล่มเดียวกันและร่วมกันแสดงทัศนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างบรรยากาศส่งเสริมการอ่านทางวิชาการ และปลูกฝังการรักการอ่านให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบที่ http://lib.ku.ac.th/ebook_4plus    ทั้งนี้ขอให้ท่าน login เข้าระบบ eBook 4Plus ด้วย Nontri account โดยเลือกได้ไม่เกิน 4 เล่ม ต่อ 1 หลักสูตร (ชั้นปีละ 1 เล่ม) สามารถคัดเลือกหนังสือได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 31 มกราคม 2559

สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด โทร. 0 2942 8616 ต่อ 112

%d bloggers like this: