Posts Tagged ‘ฐานข้อมูลทดลองใช้’

ฐานข้อมูลทดลองใช้:Academic Search Ultimate

academic search ultimate-70
สำนักหอสมุด มก. ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธันวาคม 2562

รายละเอียดฐานข้อมูล : Academic Search Ultimate เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 10,000 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูลย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1887 ครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่: มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาติพันธุ์&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฎหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัชศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ

รูปแบบข้อมูล : บรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (PDF, HTML)

ระยะเวลาทดลองใช้: 8 ต.ค.-31 ธ.ค. 2562

==>>สืบค้น

ref1

Trial Database : Alexander Street Streaming Video

alexander-logo-40

Alexander Street Streaming Video
Trial Period : 1-30 Nov 2014

การเข้าใช้ : ในเครือข่าย มก. หรือผ่าน VPN โดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้

เป็นฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ Alexander Street Press ให้ข้อมูลสื่อการศึกษาในรูปแบบของวิดีโอออนไลน์ในหลากหลายสาขาวิชา โดยในช่วงทดลองนี้สำนักพิมพ์เปิดให้ทดลองใช้ Collection ต่างๆ ได้แก่  Veterinary Education in Video, Sports Medicine and Exercise Science in Video, Engineering Case Studies Online, Art and Architecture in Video, Business E-Books Online, Business Education in Video, Human Resource Management Online และ International Business Online

คุณลักษณะเพิ่มเติมของฐานข้อมูล

  • ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้
  • มีเครื่องมือสร้างและแชร์คลิป รวามทั้ง playlists
  • มีสถิติการใช้งาน
  • มี URLs ถาวร ทำให้ cite และแชร์ได้ง่าย
  • ทรานสคริปและเสียงพูดจะเลื่อนสัมพันธ์กับภาพวิดิทัศน์

รายละเอียดของแต่ละ Collection ที่ทดลองใช้

Art and Architecture in Video  ประกอบด้วยวิดีทัศน์ความยาวกว่า 500 ชั่วโมง เป็นเอกสาร บทสัมภาษณ์ สาธิตทฤษฏีและการเทคนิคในการปฏิบัติของงานศิลปะหลากหลายรูปแบบ เป็นเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการวิจัยขั้นสูง เหมาะสำหรับการเรียนในระดับปริญญาตรีและสูงกว่า และเป็นคู่มือทรงประสิทธิภาพที่จะช่วยให้เข้าใจสื่อทัศน์ได้ดีขึ้น

Business E-books Online

500 Top Business Textbooks Together for the First Time on the Web

เป็นครั้งแรกที่มีการรวม textbook ซึ่งเป็นที่รู้จักดีและหนังสืออ้างอิงทางด้านBusiness Education จำนวน 500 รายชื่อจากสำนักพิมพ์ชั้นนำทางด้านธุรกิจ คัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญ สามารถสืบค้นข้ามเล่มและเชื่อมโยงไปยังกรณีศึกษาและตัวอย่างความล้มเหลวพร้อมข้อมูลประกอบอื่นๆ ได้บนอินเตอร์เฟสเดียวกัน…. เข้าใช้ได้ไม่จำกัดทางออนไลน์

Business Education in Video ประกอบด้วย streaming video 6 สาขา—corporate training, case studies, executive interviews, expert lectures, instructional films, และ documentariesความยาว 500ชั่วโมงช่วยสาธิตให้สามารถเรียนรู้เรื่องธุรกิจต่างๆ ได้ในห้องเรียนเสมือนได้รับการฝึกฝนทักษะจากสถานการณ์จริง

Engineering Case Studies Online ประกอบด้วยวิดีทัศน์ความยาว 250 ชั่วโมง และเอกสารกว่า 5,000 หน้า เพื่อใช้ในโปรแกรมวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทั่วโลก มีข้อมูลเบื้องลึกของกรณีศึกษาที่มักถูกนำมาใช้สอนและใช้ในงานสัมนาวิชาการ มีตัวอย่างที่มีคุณค่าทั้งโครงการที่ประสบความสำเร็จและที่ล้มเหลวกว่า 1,000 เรื่อง

Human Resource Management Online

เป็นข้อมูลที่เหมาะสำหรับโปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคลทั่วโลก

เป็นครั้งแรกที่มีการจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ที่รวบรวม “Top Content” สำหรับการศึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล มีเครื่องมือใช้สอน กรณีศึกษา และอื่นๆ ในหัวข้อ strategic planning, compensation, recruitment, orientation, union relations และ grievance management

International Business Online

เป็นข้อมูลมัลติมีเดียสำหรับโปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ที่มีการจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์เป็นครั้งแรก ประสมผสานข้อมูลมัลติมีเดียคุณภาพสูงสุดของโลกสำหรับการศึกษาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ globalization, political systems, economics, emerging markets, ethics, hiring and management และอื่นๆ อีกมาก

Sports Medicine and Exercise Science in Video  พัฒนาจากข้อมูลของหน่วยงานทางการศึกษาด้านสุขภาพ ประกอบด้วย streaming video ความยาวกว่า750 ชั่วโมงเป็นข้อมูลที่ศึกษาถึงการเคลื่อนไหวของมนุษย์ สภาพร่างกาย การแสดงสุขพลานามัยและพละศึกษา โดยนักกายภาพและนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกกว่า 400 ท่าน

Veterinary Education in Video  เป็นสารานุกรมทางสัตวศาสตร์ สาธิตวิธีการและเทคโนโลยีในการดูแลรักษาสัตว์อย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญกว่า 500 เคส ข้อมูลได้รับอนุมัติจาก RACE ทันสมัย ถูกต้องแม่นยำ และมีคุณภาพสูง เนื้อหาครอบคลุมทักษะทางคลีนิค อธิบายถึงอาการเจ็บป่วย และอบรมเทคนิคในการดูแลสัตว์ ทั้งสัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ สัตว์ปีก และสัตว์จากต่างถิ่น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227 E-mail: lib_services @ku.ac.th

Links
 
Search Help
 Libguides
 KU Trial Databases
 KU All Databases

New trial databases

สำนักหอสมุดขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลต่างๆดังนี้ค่ะ

Air & Space and Smithsonian Magazine Archive
[ ระยะเวลาทดลองใช้ : 15 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2556 ]

ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของวารสารทั้ง 2 ฉบับคือ Air & Space Magazine และ Smithsonian Magazine
ตั้งแต่ปี 1995-ปัจจุบัน

eBook Academic Collection (Ebscohost)
[ ระยะเวลาทดลองใช้ : 16 มิถุนายน – 15 กันยายน 2556]
เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศิลปะ วรรณคดีวิจารณ์ ศิลปะการแสดง การศึกษา ปรัชญา ศาสนา รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น ให้ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากกว่า 114,000 รายชื่อ ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่จำกัดจำนวน

IEEE eLearning Library
[ ระยะเวลาทดลองใช้ : 15 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2556] 
เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการ eLearning course ทั้งในรูปแบบ short courses และ conference workshops ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักพิมพ์ IEEE จำนวนไม่น้อย กว่า 350 courses ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์

JSTOR
[ระยะเวลาทดลองใช้ : 17 มิถุนายน – 16 กันยายน 2556 ]
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความวารสารวิชาการฉบับย้อนหลังจากหลายสาขาวิชา ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่นสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ธุรกิจ เป็นต้น

The National Geographic Virtual Library
[ระยะเวลาทดลองใช้ : 15 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2556]
ให้ข้อมูลบทความฉบับเต็มของทุกๆเล่มที่นิตยสาร National Geographic ย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1888-1994 ซึ่งฐานข้อมูลนี้ได้นำเสนอเครื่องมือที่น่าสนใจและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ และค้นคว้าของผู้ใช้ในทุกช่วงวัยและทุกๆ สาขาวิชา อาทิเช่น วิทยาศาสตร์, ธรรมชาติศึกษา, ภูมิศาสตร์และอื่นๆ อีกมากมาย

PressDisplay
[ระยะเวลาทดลองใช้:  1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2556]
เป็นฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดของสำนักพิมพ์ NewspaperDirect รวบรวมหนังสือพิมพ์และแมกกาซีนกว่า 2,200 ชื่อจาก 97 ประเทศใน 54 ภาษา รวมทั้งหนังสือพิมพ์ของไทย เช่น Bangkok Post, The Nation, Asia News คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ โพสท์-ทูเดย์ ใช้ได้บนคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพาต่างๆ เช่น iPhone, iPad

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227 หรือ lib_services@ku.ac.th

Cambridge Journal Online (Trial)

สำนักหอสมุด มก. ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Cambridge Journal Online (CJO) จากสำนักพิมพ์ Cambridge University Press ครอบคลุมหลายสาขาวิชา เช่น Agriculture, Biology, Business, Economics, Engineering, General Interest, History, Law, Mathematics, Physical Science และ Social Studies เป็นต้น

ระยะเวลาทดลองใช้ : 1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2555

———————————————————————————————————————————–
การสืบค้น

1. Browse Journals
–> คลิกที่ Subscribed To เลือกให้แสดงรายการเฉพาะที่สามารถเข้าทดลองใช้ได้

–> จะปรากฎอักษร F สีเขียวหน้ารายชื่อวารสารนั้นๆ หมายถึง สามารถดูเอกสารฉบับเต็มได้

2. Basic Search –> พิมพ์คำสำคัญ (Keyword) ในช่องสืบค้นแล้วคลิกที่ Search

3. Advanced Search –> พิมพ์คำสืบค้น กำหนดเงื่อนไขการสืบค้นต่างๆ เช่น ประเภทของเอกสาร ปีพิมพ์ แล้วคลิก Search

ผลการสืบค้น (Search Results)

–> เลือกกำหนดเงื่อนไขการสืบค้นเพิ่มเติมจาก Search Filters ที่คอลัมน์ด้านซ้าย เช่น เลือกประเภทของเอกสาร (Content type) สาขาวิชา (Subject Area)  ปีพิมพ์ (Year) เป็นต้น
–> คลิก Submit เพื่อให้แสดงผลการสืบค้นตามเงื่อนไขใหม่ที่กำหนด

เอกสารฉบับเต็ม (Full-text)
–> เอกสารฉบับเต็มมี 2 รูปแบบ คือ PDF และ HTML

–> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. 0 29428616 ต่อ 123, 227
–> ฐานข้อมูลทดลองใช้อื่นๆ

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลจาก Oxford University Press

ขอเชิญนิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. ทดลองใช้ฐานข้อมูลจาก Oxford University Press 3 ฐานข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. – 14 ก.ค. 2554

  1. Oxford English Dictionary
  2. Oxford Reference Online
  3. Oxford Scholarship Online


ฐานข้อมูลไหนให้ข้อมูลอะไร ?

Oxford English Dictionary
เป็นพจนานุกรมภาษาอังกฤษที่รวบรวมคำศัพท์ที่ผ่านการศึกษาถึงที่มาที่ไปและ วิธีการใช้ ถูกนำมารวบรวมไว้กว่า 600,000 คำ โดยคัดกรองจากวาทะต่างๆกว่า 3 ล้านวาทะ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลจาก Historical Thesaurus of the OED และวิธีการใหม่ๆในการศึกษาค้นคว้าภาษาอังกฤษรวบรวมไว้ด้วย

Oxford Reference Online
รวบรวมข้อมูลจากหนังสืออ้างอิงของสำนักพิมพ์ Oxford University Press เนื้อหาครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา การสืบค้น สามารถค้นจากคำสำคัญ ชื่อบุคคล และอื่นๆ

Oxford Scholarship Online
ให้ข้อมูลฉบับเต็มของหนังสือกว่า 4,000 ชื่อ ครอบคลุมเนื้อหาในสาขาวิชาต่างๆ เช่น การบริหารและการจัดการ เศรษฐศาสตร์และการบัญชี กฎหมาย การเมือง ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา ดนตรี จิตวิทยา ภาษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ประสาทวิทยา เป็นต้น

ตัวอย่างการสืบค้น : Oxford Scholarship Online

=> ต้องการให้แสดงรายการข้อมูลตามประเภทของข้อมูลที่ต้องการ คลิกที่
Title แสดงรายการตามชื่อเอกสาร
Subject แสดงรายการตามสาขาวิชา
– Author แสดงรายการตามชื่อผู้แต่ง

=> พิมพ์คำค้นในช่อง Quick Search หรือหากต้องการกำหนดเงื่อนไขการสืบค้นมากขึ้น คลิกที่ Advanced

=> ผลการสืบค้น ให้ข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็ม โดยผู้ใช้บริการในเครือข่ายนนทรีสามารถเรียกอ่านฉบับเต็มดังกล่าวได้ในช่วงเวลาที่ทดลองใช้นี้ (15 มิ.ย. -14 ก.ค. 2554)

=> เอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปแบบไฟล์ HTML และ PDF สามารถสั่งพิมพ์หรือบันทึกเพื่อจัดเก็บได้

สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227 หรือ lib_services@ku.ac.th

%d bloggers like this: