Posts Tagged ‘บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า’

Ask a Librarian Chat

ask002-70สำนักหอสมุด มก. เปิดอีกหนึ่งช่องทางสำหรับผู้ใช้บริการติดต่อกับห้องสมุดผ่าน บริการ Ask a Librarian Chat เริ่มเปิดให้บริการ ตั้งแต่ 24 มี.ค. 2563

เวลาให้บริการ
จันทร์-ศุกร์ :                                      8.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์                                    ปิดบริการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์                          ปิดบริการ

lib-chat001-65ask2-80

More…
Library hours
Online databases

Updated: 3 Apr 2020

Reference update : การปรับพื้นที่ให้บริการ

ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด ได้ปรับพื้นที่ให้บริการใหม่ โดยการรวมบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า และบริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัยไว้ที่จุดเดียวกัน ทั้งนี้ตั้งแต่กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

1531725113355

จุดบริการ : ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปะการ

เบอร์โทรติดต่อ : 0 2942 8616 ต่อ 123 สายใน 1477, 1777


จุดนี้มีบริการอะไรบ้าง

  1. คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูล
  • สืบค้นหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัยของ มก.
  • สืบค้นหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัยของมหาวิทยาลัยอื่นๆ
  • สืบค้นฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ (บุคคลภายนอกเสียค่าบริการ)
  1. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
  1. บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม


เครื่องสำหรับสืบค้น

1531147126829

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม
ref-ris2

–> More links
Databases
VPN
EZproxy

%d bloggers like this: