Posts Tagged ‘บริการตู้รับฝากของ’

ปรับระเบียบการใช้บริการตู้รับฝากของ

ปรับระเบียบการใช้บริการตู้รับฝากของ

locker
สำนักหอสมุดปรับระเบียบการใช้บริการตู้รับฝากของ ด้านอาคารช่วงเกษตรศิลปการ โดยเริ่มใช้ 3 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

สำนักหอสมุด ปรับปรุงระบบการให้บริการตู้รับฝากของบริเวณทางเข้า – ออก อาคารช่วงเกษตรศิลปการ เพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้บริการมากที่สุด โดยมีการปรับระเบียบการใช้บริการตู้รับฝากของ ของอาคารช่วงเกษตรศิลปการใหม่ ดังนี้

– ผู้ใช้บริการแสดงบัตรนิสิต หรือ บัตรประจำตัวบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อลงทะเบียนขอใช้บริการ ที่เคาน์เตอร์ทางเข้า – ออก อาคารช่วงเกษตรศิลปการ
– สามารถใช้บริการได้ต่อเนื่องนาน 1 ภาคการศึกษา
– ผู้ใช้บริการต้องนำกุญแจมาล็อคตู้รับฝากของเอง

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์สำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เท่านั้น

Advertisements
%d bloggers like this: