Posts Tagged ‘บริการสารสนเทศสนับสนุกนการวิจัย’

Reference update : การปรับพื้นที่ให้บริการ

ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด ได้ปรับพื้นที่ให้บริการใหม่ โดยการรวมบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า และบริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัยไว้ที่จุดเดียวกัน ทั้งนี้ตั้งแต่กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

1531725113355

จุดบริการ : ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปะการ

เบอร์โทรติดต่อ : 0 2942 8616 ต่อ 123 สายใน 1477, 1777


จุดนี้มีบริการอะไรบ้าง

  1. คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูล
  • สืบค้นหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัยของ มก.
  • สืบค้นหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัยของมหาวิทยาลัยอื่นๆ
  • สืบค้นฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ (บุคคลภายนอกเสียค่าบริการ)
  1. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
  1. บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม


เครื่องสำหรับสืบค้น

1531147126829

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม
ref-ris2

–> More links
Databases
VPN
EZproxy

บริการให้คำปรึกษาด้านสถิติ

Program-R-logoสำนักหอสมุดร่วมกับภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาด้านสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R  ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open Source Software) และมีความน่าเชื่อถือ ปัจจุบันมีนักวิจัยใช้โปรแกรม R มากขึ้นและแพร่หลายไปในสาขาต่าง ๆ อีกทั้งหลายคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับโปรแกรมนี้ โดยโปรแกรม R สามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Windows, Mac และ Linux

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการการให้คำปรึกษาด้านสถิติได้ ในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้องบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย (Research Information Service) ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ  หรือนัดหมายล่วงหน้าเพื่อขอรับการอบรมกลุ่มย่อยได้ที่ คุณศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล
โทร. 0 2942 8616 ต่อ 144-145 อีเมล์ libspch @ku.ac.th

%d bloggers like this: