Posts Tagged ‘วิทยานิพนธ์ มก.’

KU E-thesis


การให้บริการวิทยานิพนธ์ : กรณีสำนักหอสมุด มก. วิทยาเขตบางเขน

สำนักหอสมุด มก. วิทยาเขตบางเขน มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการวิทยานิพนธ์ มก. ดังนี้

1. วิทยานิพนธ์ที่ได้จัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คือ มีไฟล์ข้อมูลในรูป PDF แล้ว

จะให้บริการเฉพาะวิทยานิพนธ์ฉบับอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ส่วนตัวเล่มจะงดให้บริการ โดย

1.1 นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้

ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

1.2 บุคคลภายนอก สามารถอ่านและบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มได้โดยชำระค่าบริการตามอัตราที่ห้องสมุดกำหนด  ซึ่งสามารถทำได้โดย

1.2.1 การนำอุปกรณ์บันทึกข้อมูลมาเอง (อนุญาตเฉพาะ Thumb Drive)
           ขอใช้บริการได้ที่ เคาน์เตอร์บริกาตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า  ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ

1.2.2 บันทึกข้อมูลด้วยแผ่นซีดีของสำนักหอสมุด

          ขอใช้บริการได้ที่ เคาน์เตอร์บริการสื่อการศึกษา ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

ตัวอย่าง 1 : วิทยานิพนธ์ที่มีไฟล์ PDF แล้ว จะงดให้บริการตัวเล่ม กรณีเป็นบุคคลภายนอก สามารถติดต่อบรรณารักษ์เพื่อขอใช้บริการ

2. วิทยานิพนธ์ที่ยังไม่ได้จัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

สำนักหอสมุดจะให้บริการตัวเล่มวิทยานิพนธ์ ฉบับที่ 2 เป็นลำดับแรก แต่ถ้าไม่มีตัวเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับที่ 2 จึงจะให้บริการตัวเล่มวิทยานิพนธ์ ฉบับที่ 1 ในลำดับต่อไป ซึ่งมีวิธีการขอใช้บริการตัวเล่มวิทยานิพนธ์ ดังนี้

2.1 วิทยานิพนธ์ฉบับที่ 2 ขอใช้บริการได้ที่ เคาน์เตอร์บริการสิ่งพิมพ์ ชั้น 3

อาคารช่วงเกษตรศิลปการ

2.2 วิทยานิพนธ์ฉบับที่ 1 ขอใช้บริการได้ที่ เคาน์เตอร์บริการวารสาร ชั้น 2

อาคารช่วงเกษตรศิลปการ

ตัวอย่าง 2 : รายการที่ไม่มีไฟล์ PDF สามารถขอยืมตัวเล่มถ่ายเอกสารได้

–> รายการวิทยานิพนธ์ในสาขาต่างๆ
–> การสืบค้นเมืออยู่นอก มก.

สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123

%d bloggers like this: