Posts Tagged ‘สำนักหอสมุด มก.’

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด2562

orientation-62-50
สำนักหอสมุด มก. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด เพื่อสอนการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นและแนะนำบริการต่างๆ ของห้องสมุด ระหว่างวันที่ 22 กรกฏาคม – 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ วันละ 3 รอบ ตามช่วงเวลาดังนี้
รอบ1   9.00-10.00 น.
รอบ2   13.00-14.00 น.
รอบ3   15.00-16.00 น.

orientation3-50.png

หมายเหตุ: นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม

* ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://lib.ku.ac.th/orientation/
** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณกิตติยา ขุมทอง Email : libkty @ku.ac.th, โทร 0 2942 8616 ต่อ 220

Searching update@KU Library: EDS through EZproxy

Ebsco Discovery Service (EDS) เป็นเครื่องมือช่วยในการสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศจากทุกแหล่งที่สำนักหอสมุดมีให้บริการ ด้วยการสืบค้นเพียงครั้งเดียว ได้แก่ ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (รวมห้องสมุดคณะ ห้องสมุดวิทยาเขต) (Library Catalog) ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) ทั้งที่สำนักหอสมุดบอกรับ และที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับ นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงไปถึงการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดของห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศไทย และผู้ใช้สามารถกรอกแบบฟอร์มขอยืมหนังสือจากห้องสมุดอื่นๆ ผ่านระบบสืบค้น EDS นี้ได้

ขั้นตอนการสืบค้นฐานข้อมูลหลายๆฐานพร้อมกัน โดยใช้ Ebsco Discovery Service (EDS)

1. เข้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด https://lib.ku.ac.th/
2. คลิกที่ไอคอน EZproxy
lib20180826
3. ป้อนรหัสผู้ใช้เครือข่ายนนทรี คลิกยอมรับเงื่อนไขการใช้ฐานข้อมูล แล้วคลิก Login
ez-terms-login

4. กรณีต้องการค้นฐานข้อมูลเพียงฐานใดหนึ่ง คลิกที่ฐานข้อมูลที่ต้องการ หากต้องการค้นหลายๆฐานข้อมูลพร้อมกัน คลิกที่ไอคอน Home เพื่อไปหน้าหลักเว็บห้องสมุด
home-lib.png
5. เลือก One Search ป้อนคำค้น แล้วคลิก Search
one-search
6.หน้าแสดงผลการสืบค้น (Search Results)
eds-results

7. เลือกกำหนดเงื่อนไขการสืบค้นเพิ่มเติมได้ เช่น
Limit to เลือกให้แสดงเฉพาะที่มีเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) รายการที่มีในหอสมุด มก. รายการที่ มก. บอกรับ ระบุช่วงปีของเอกสาร หรือ ต้องการกำหนดเงื่อนไขอื่นๆ คลิกที่ Show more
eds-limit-to2
Source Type เลือกประเภทของเอกสาร เช่น ต้องการเฉพาะบทความ (Article) สิทธิบัตร (Patents) หรือ เอกสารประเภทอื่นๆ คลิกที่ Show more
eds-source
Subject  เลือกสาขาวิชา
eds-subject
Publisher เลือกสำนักพิมพ์
eds-publisher
Publication เลือกชื่อวารสาร
eds-publication.png
Language เลือกภาษา
eds-language
Content Provider เลือกฐานข้อมูล
eds-content-provider.png
8. ผลการสืบค้น  ให้ข้อมูลบรรณานุกรม เอกสารฉบับเต็มทั้งในแบบ PDF HTML และแบบข้อความ Link

8.1 เอกสารฉบับเต็มแบบ PDF และ HTML กรณีผลการสืบค้นที่ได้เป็นเอกสารจากฐานข้อมูลของบริษัท Ebscohost (เจ้าของ EDS) เช่น Academic Search Complete, Business Source Complete, EconLit เป็นต้น สามารถคลิกที่ PDF หรือ HTML เพื่อดูเนื้อหาของบทความนั้นๆ ได้ทันที่

PDF คือรูปแบบของวารสาร เช่นเดียวกับวารสารฉบับตีพิมพ์
eds-pdf.png
HTML Full Text เนื้อหาเดียวกับ PDF แต่มีเครื่องมือช่วยการอ่านเพิ่มเติมเช่น การแปล การฟังเสียงอ่าน เป็นต้น
eds-html.png

8.2 ผลการสืบค้นที่เป็นเอกสารจากฐานข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจาก Ebscohost จะแสดงเป็นข้อความ Link เชื่อมโยงไปยังแหล่งที่ให้เอกสารฉบับเต็ม ได้แก่ ฐานข้อมูลอื่นๆ ที่สำนักหอสมุดบอกรับ เช่น IEEE, Science Direct, Springer Link รวมทั้งแหล่งให้บริการวารสารแบบเปิด (Open Access) เช่น DOAJ เป็นต้น 
eds-ft-link.png

–คลิกที่ข้อความ Link เพื่อเชื่อมโยงไปยังเอกสารฉบับเต็ม เช่น Science Direct โดยการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับขอบเขตการบอกรับฐานข้อมูลแต่ละฐาน และสังเกตุสัญลักษณ์บอกสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มของแต่ละฐาน ดังตัวอย่าง

Science Direct  รายการที่ดูเอกสารฉบับเต็มได้จะแสดงข้อความ “Full-Text Access”
FT-SD.png

Springer Link   รายการที่ดูเอกสารฉบับเต็มไม่ได้จะปรากฎไอคอนรูปกุญแจที่บทความนั้นๆ
FT-springer.png

IEEE                   รายการที่ดูเอกสารฉบับเต็มได้จะปรากฎไอคอนรูปกุญแจสีเขียวที่บทความนั้นๆ
FT-ieee.png

Sage Journal    รายการที่ดูเอกสารฉบับเต็มได้จะปรากฎไอคอนรูปกุญแจสีเขียวที่บทความนั้นๆ
FT-sage2.jpg

กรณีข้อความ Link เป็น “Full-Text Finder” มีขั้นตอนการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม ดังนี้

==>คลิกที่ข้อความ Link “Full-Text Finder”
FT-finder1.png

==> คลิกที่ Full Text Finder Results
FT-finder2.png

==> คลิกที่ชื่อฐานข้อมูล
FT-finder3.png
==> เข้าถึงหน้าแสดงบทความฉบับเต็ม
FT-finder4.png

More…
EZproxy update  (21-Aug-2019)
การสืบค้นวิทยานิพนธ์ มก. (27-06-2019)

Updated: 26-Aug-2019

ref1

 

 

 

Smart Locker

สำนักหอสมุดเปิดให้บริการ Smart Locker

20181113-locker-small.jpg

การใช้บริการ
–> ใช้บัตรนิสิต มก.  ฟรี 3 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นคิดค่าฝาก ชั่วโมงละ 10 บาท
–> ใช้บัตรประชาชน ฟรี 1 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นคิดค่า ฝากชั่วโมงละ 10 บาท
–> รับฝากได้สูงสุด 48 ชั่วโมง

จุดบริการ
บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด
scb-ku-smart-locker7-re
scb-ku-smart-locker4
scb-ku-smart-locker2

cs 5 sticker KU  smart locker OHM

สำนักหอสมุดปิดบริการระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค. 2562

Lib-Close-May-Web--02-2019
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง งดการเรียนการสอน ในวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และร่วมถวายพระพรชัยมงคล ในช่วงเวลาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้อย่างสมพระเกียรตินั้น

สำนักหอสมุดจึงประกาศปิดบริการห้องสมุด ในวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้นิสิตและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในช่วงการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

*นิสิต บุคลากร ที่ยืมหนังสือและมีกำหนดส่งตรงกับวันหยุดดังกล่าว จะได้รับการยกเว้นค่าปรับเกินกำหนดส่ง การคืนหนังสือสามารถส่งคืนที่ตู้รับคืนหนังสือ (Book Drop) ด้านหน้าอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

* นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ของห้องสมุด ผ่านช่องทางออนไลน์ดังนี้

–> ยืมต่อ ผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด (นิสิต /บุคลากร ยืมต่อได้ 1 ครั้; อาจารย์ยืมต่อได้ 2 ครั้ง)
–> สืบค้นหนังสือ / วิทยานิพนธ์ มก.
–> สืบค้นวิทยานิพนธ์ต่างสถาบัน
–> สืบค้นวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ
–> สืบค้นฐานข้อมูลอื่นๆ เช่น e-book, e-journal

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LineID @kulibrary

More…
เวลาทำการสำนักหอสมุด
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
The Coronation of King Rama X

 

 

 

สำนักหอสมุดปิดบริการ 31ม.ค.-2 ก.พ.62

สำนักหอสมุดปิดบริการตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 62
pm2_5-ku1

ในช่วงที่สำนักหอสมุดปิดบริการดังกล่าว :
–> ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ (Bookdrop) หน้าอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
–> ผู้ใช้บริการที่ต้องการยืมต่อ สามารถทำการยืมต่อได้จากหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด
–> สามารถสืบค้นหนังสือ วารสาร ได้จากฐานข้อมูลออนไลน์
–> กรณีอยู่นอกเครือข่าย มก. สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลต่างๆ ผ่านโปรแกรม EZproxy

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ผ่านทาง
@kulibrary

หมายเหตุ : วันที่ 2 ก.พ. สำนักหอสมุดปิดบริการ เนื่องจากอยู่ในช่วงงานเกษตรแฟร์

More...
เวลาทำการสำนักหอสมุด
สกอ. ร่อนหนังสือด่วนที่สุด! ขอความร่วมมือ 51 มหาวิทยาลัย…
มารู้จัก PM2.5 จากงานวิจัย

การสัมมนาทางวิชาการประจำปี เรื่อง “Data Science: Data Analytics ในการบริหารห้องสมุดในศตวรรษที่ 21”

โครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี เรื่อง “Data Science: Data Analytics ในการบริหารห้องสมุดในศตวรรษที่ 21”
20190103-data_science-th-led

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนองานสัมมนา Data Science: Data Analytics ในการบริหารห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019 (วันศุกร์) เวลา 08.30 – 16.45 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การบริหารห้องสมุดในปัจจุบัน ต้องเผชิญกับความท้าทายในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของผู้รับบริการ สื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้ห้องสมุดต้องมีการปรับปรุงการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างประสิทธิภาพ โดยปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือการนำข้อมูลที่ห้องสมุดมีอยู่เป็นจำนวนมาก มาค้นหาสิ่งที่ห้องสมุดสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับการให้บริการได้ ซึ่งมีวิธีการที่สำคัญคือการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคต่างๆ แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มาวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิวัติวงการห้องสมุด ให้ข้อมูลที่มีในมือเป็นดังเข็มทิศที่ให้ผู้บริหารและบุคลากรห้องสมุดได้นำไปปรับใช้ในแผนงานและกลยุทธ์เพื่อต่อยอดการทำงานและพัฒนาการให้บริการไปให้ถึงเป้าหมาย

ภายในงานท่านจะพบกับเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประยุกต์ใช้กับงานห้องสมุด เช่น AI, Library Analytics and Matrix,Big Data การเสวนาวิชาการเรื่อง Data Analytics: จากประสบการณ์สู่การประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการห้องสมุด และเครื่องมือช่วยการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย (Scival) โดยเนื้อหาทั้งหมดจะถูกนำเสนอจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน

ลงทะเบียนวันนี้เพื่อรับส่วนลดพิเศษ ได้ที่ https://lib.ku.ac.th/kuseminar2019/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุภัทรา นวชินกุล

โทร. 0 2942 8616 ต่อ 233

email: supattra.naw @ku.th

More…
–> Data science e-books
–> KU library e-resources
–> Off-campus access
–> Plagiarism Checker
–> Reference Manager

Knovel Ambassador@Kasetsart

Knovel เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มก. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่จำกัดสาขา เพื่อเข้าร่วมเป็น Knovel Ambassador และร่วมทำกิจกรรมกับสำนักหอสมุด มก.เช่น การฝึกอบรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูล Knovel และกิจกรรมอื่นๆ

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ:

การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูล Knovel
• ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 7 ดอลลาร์สหรัฐ
• ระยะเวลาเป็น Knovel Ambassador 6 เดือน – 1 ปี


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ นางสาวศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล สำนักหอสมุด มก. โทร 02 942 8616 ต่อ 215 หรือ sarunyaporn.c@ku.ac.th รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2561

==> เกี่ยวกับ Knovel

knovel-am2

%d bloggers like this: