Posts Tagged ‘สำนักหอสมุด มก.’

Knovel Ambassador@Kasetsart

Knovel เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มก. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่จำกัดสาขา เพื่อเข้าร่วมเป็น Knovel Ambassador และร่วมทำกิจกรรมกับสำนักหอสมุด มก.เช่น การฝึกอบรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูล Knovel และกิจกรรมอื่นๆ

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ:

การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูล Knovel
• ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 7 ดอลลาร์สหรัฐ
• ระยะเวลาเป็น Knovel Ambassador 6 เดือน – 1 ปี


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ นางสาวศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล สำนักหอสมุด มก. โทร 02 942 8616 ต่อ 215 หรือ sarunyaporn.c@ku.ac.th รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2561

==> เกี่ยวกับ Knovel

knovel-am2

Advertisements

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อก้าวสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว”

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อก้าวสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว

green-lib-seminar

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้ประสานงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว  จะจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว จากประสบการณ์ที่ได้เป็นห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัลแห่งแรกของประเทศ โดยจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อก้าวสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สำนักหอสมุดจึงขอเรียนเชิญห้องสมุดที่สนใจเข้าร่วมการประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หน่วยงานละไม่เกิน 2 คน ทั้งนี้ ขอความกรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.lib.ku.ac.th/regis ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557

กำหนดการ
ลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางศสิญา เสือดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-942-8616 ต่อ 216 ; มือถือ 08 6476 9334 ; e-mail: libsys @ku.ac.th

Links

–  “Carbon – neutral Library”

– KU Green Campus

– KU Green Campus2

– KU Green Library

KU Eco-Library

หนังสือ “การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว”

ฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Research Complete)

การอบรมเรื่อง Green Library: การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว

green library1
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิศวกรรมพลังงาน, ศูนย์ปฏิบัติการออกแบบจากวัสดุเหลือใช้ (Scrap Lap) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะจัดการฝึกอบรมเรื่อง Green Library: การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2557 เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องห้องสมุดสีเขียวให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดทั่วประเทศ ในฐานะที่สำนักหอสมุดเป็นหน่วยบริการความรู้ของมหาวิทยาลัยสีเขียว และเป็นผู้บุกเบิกแนวทางการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวในประเทศไทย ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมอบรม ได้ที่ www.lib.ku.ac.th/regis ภายในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางศสิญา เสือดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เบอร์โทรศัพท์ 0 2942 8616 ต่อ 216 หรือ 086 4789334 (libsys @ku.ac.th)

More..

“ห้องสมุดในสวน”

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการห้องสมุดสีเขียว ได้ปรับปรุงพื้นที่ระหว่างอาคารภายหลังอุทกภัยปี 2554 ให้เป็น “ห้องสมุดในสวน” เพื่อเพิ่มพื้นที่นั่งอ่านของนิสิตและผู้ใช้บริการห้องสมุดส่งเสริมการอ่าน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภายใต้สภาพธรรมชาติที่ประหยัดพลังงาน ขานรับนโยบายวิทยาเขตสีเขียว  นอกจากนี้ยังเปิดเวทีห้องสมุดในสวน ให้กับนิสิตเพื่อจัดกิจกรรมและการแสดงดนตรีในสวนอีกด้วย โดยกำหนดเปิด “ห้องสมุดในสวน” แห่งแรกของ มก. ใน วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 16.30 น. ณ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด บางเขน

กำหนดการ

More…

สำนักหอสมุด มก. (บางเขน) เปิดให้บริการ

ตามที่สำนักหอสมุดได้ปิดบริการมาตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2554 เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยนั้น บัดนี้สถานการณ์ดังกล่าวได้คลี่คลายแล้ว สำนักหอสมุดจึงมีกำหนดจะเปิดให้บริการได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป

มีอะไรใหม่ในห้องสมุด มก. What’s new in KULC

หลังจากห้องสมุดได้ปิดบริการเพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการในอาคารช่วงเกษตรศิลปการ (อาคารหอสมุดหลังเก่า) มาระยะหนึ่งแล้วนั้น บัดนี้ได้เริ่มทะยอยเปิดให้บริการแล้วบางส่วน ในขณะเดียวกันห้องสมุดก็ยังคงเร่งทำงานอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้สามารถเปิดให้บริการได้ทั้งหมดให้เร็วที่สุด ส่วนที่เปิดให้บริการแล้วนั้น อะไรอยู่ที่ไหน มาทัวร์ห้องสมุดกันดีกว่า !

ชั้น 1

 • ส่วนที่เปิดให้บริการแล้ว คือ หนังสือใหม่ (10 ปีย้อนหลัง) หนังสือภาษาไทย ปีพิมพ์ตั้งแต่ 2544-ปีปัจจุบัน หนังสือภาษาอังกฤษ ปีพิมพ์ 2001-ปีปัจจุบัน หนังสือกลุ่มนี้จะปรากฎแถบสีส้มที่สันหนังสือ
 • หนังสืออ้างอิง เช่น  พจนานุกรม สารานุกรม รายงานประจำปี เป็นต้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะปรากฎอักษร “Ref” สีแดงที่เลขเรียกหนังสือ หนังสือกลุ่มนี้ไม่สามารถยืมออกได้ ให้ใช้เฉพาะในห้องสมุดเท่านั้น

ชั้น 2

 • ชั้น 2 ให้บริการวารสารวิชาการ ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ โดยหลังการปรับปรุง ได้จัดชั้นวารสารใหม่ โดยแบ่งโซนเป็นวารสารภาษาไทย ฉบับปัจจุบันและย้อนหลัง และโซนด้านในเป็นชั้นวารสารภาษาต่างประเทศฉบับปัจจุบันและย้อนหลัง ทั้งหมดนี้ให้ใช้ในห้องสมุดเท่านั้น และหากผู้ใช้บริการต้องการถ่ายเอกสารสามารถยืม(ชั่วคราว) พร้อมแลกบัตรประจำตัว ได้ที่เคาเตอร์ยืม-คืนวารสาร

ชั้น 3

 • หนังสือภาษาไทย ปีพิมพ์ก่อนปี 2544 และ หนังสือภาษาต่างประเทศ ปีพิมพ์ก่อน 2001 สามารถยืมออกได้ โดยภาษาไทยยืมได้ 7 วัน และ ภาษาต่างประเทศยืมได้ 14 วัน
 • หนังสือที่เนื้อหาไม่เน้นวิชาการ เช่น การท่องเที่ยว นวนิยาย เรื่องสั้น เรื่องแปล เป็นต้น หนังสือกลุ่มนี้จะปรากฎแถบสีเขียวที่สันหนังสือ ผู้ใช้บริการสามารถยืมได้เช่นเดียวกับหนังสือวิชาการ
 • คลังหนังสือ ประกอบด้วย วิทยานิพนธ์ ฉบับที่ 2 สิ่งพิมพ์ มก. ผลงานทางวิชาการ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.) และมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

  ** [ในส่วนของคลังหนังสือ  ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ในขณะนี้ ] 


  **
  อย่าลืม ! ค้น OPAC ก่อน แล้วค่อยหาตัวเล่ม จะช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาได้มาก !

ฺBEAT2010 At KULC

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนออาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด เข้าร่วมประกวดอาคารอนุรักษ์พลังงาน ในโครงการ BEAT2010 (Building Energy Awards of Thailand) ตอนนี้ได้เวลาที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้แล้ว มาร่วมโหวตให้หอสมุดเป็นอาคารยอดนิยมกันเถอะ !

ขั้นตอนและกติกาการร่วมโหวตก็ง่ายๆ :

ขั้นตอน

1. ลงทะเบียนก่อน จึงจะมีสิทธิ์โหวต

2. เมื่อลงทะเบียนและได้ชื่อบัญชีผู้ใช้แล้ว ก็สามารถ  log in เข้าสู่ระบบเพื่อโหวตได้

3. เข้าไป โหวตให้สำนักหอสมุด มก. ซึ่งอยู่ในกลุ่มอาคารขนาดใหญ่ได้เลย !

กติกา

1. สมาชิก 1 ชื่อ สามารถลงคะแนนได้วันละ 1 คะแนน เท่านั้น

2. คะแนนจะถูกรวบรวมไว้จนสิ้นสุดการแข่งขัน BEAT2010 ในเดือน สิงหาคม 2554 แล้วนำไปรวมกับคะแนนจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  คะแนนจากมหาชน เป็นร้อยละ 50 และคะแนนจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นร้อยละ 50 รวมเป็น 100

3. คะแนนที่รวมได้ นำไปพิจารณามอบรางวัลอาคารยอดนิยมต่อไป

More…

%d bloggers like this: