Posts Tagged ‘สำนักหอสมุด มก.’

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อก้าวสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว”

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อก้าวสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว

green-lib-seminar

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้ประสานงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว  จะจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว จากประสบการณ์ที่ได้เป็นห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัลแห่งแรกของประเทศ โดยจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อก้าวสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สำนักหอสมุดจึงขอเรียนเชิญห้องสมุดที่สนใจเข้าร่วมการประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หน่วยงานละไม่เกิน 2 คน ทั้งนี้ ขอความกรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.lib.ku.ac.th/regis ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557

กำหนดการ
ลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางศสิญา เสือดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-942-8616 ต่อ 216 ; มือถือ 08 6476 9334 ; e-mail: libsys @ku.ac.th

Links

–  “Carbon – neutral Library”

– KU Green Campus

– KU Green Campus2

– KU Green Library

KU Eco-Library

หนังสือ “การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว”

ฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Research Complete)

Advertisements

การอบรมเรื่อง Green Library: การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว

green library1
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิศวกรรมพลังงาน, ศูนย์ปฏิบัติการออกแบบจากวัสดุเหลือใช้ (Scrap Lap) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะจัดการฝึกอบรมเรื่อง Green Library: การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2557 เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องห้องสมุดสีเขียวให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดทั่วประเทศ ในฐานะที่สำนักหอสมุดเป็นหน่วยบริการความรู้ของมหาวิทยาลัยสีเขียว และเป็นผู้บุกเบิกแนวทางการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวในประเทศไทย ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมอบรม ได้ที่ www.lib.ku.ac.th/regis ภายในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางศสิญา เสือดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เบอร์โทรศัพท์ 0 2942 8616 ต่อ 216 หรือ 086 4789334 (libsys @ku.ac.th)

More..

“ห้องสมุดในสวน”

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการห้องสมุดสีเขียว ได้ปรับปรุงพื้นที่ระหว่างอาคารภายหลังอุทกภัยปี 2554 ให้เป็น “ห้องสมุดในสวน” เพื่อเพิ่มพื้นที่นั่งอ่านของนิสิตและผู้ใช้บริการห้องสมุดส่งเสริมการอ่าน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภายใต้สภาพธรรมชาติที่ประหยัดพลังงาน ขานรับนโยบายวิทยาเขตสีเขียว  นอกจากนี้ยังเปิดเวทีห้องสมุดในสวน ให้กับนิสิตเพื่อจัดกิจกรรมและการแสดงดนตรีในสวนอีกด้วย โดยกำหนดเปิด “ห้องสมุดในสวน” แห่งแรกของ มก. ใน วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 16.30 น. ณ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด บางเขน

กำหนดการ

More…

สำนักหอสมุด มก. (บางเขน) เปิดให้บริการ

ตามที่สำนักหอสมุดได้ปิดบริการมาตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2554 เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยนั้น บัดนี้สถานการณ์ดังกล่าวได้คลี่คลายแล้ว สำนักหอสมุดจึงมีกำหนดจะเปิดให้บริการได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป

มีอะไรใหม่ในห้องสมุด มก. What’s new in KULC

หลังจากห้องสมุดได้ปิดบริการเพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการในอาคารช่วงเกษตรศิลปการ (อาคารหอสมุดหลังเก่า) มาระยะหนึ่งแล้วนั้น บัดนี้ได้เริ่มทะยอยเปิดให้บริการแล้วบางส่วน ในขณะเดียวกันห้องสมุดก็ยังคงเร่งทำงานอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้สามารถเปิดให้บริการได้ทั้งหมดให้เร็วที่สุด ส่วนที่เปิดให้บริการแล้วนั้น อะไรอยู่ที่ไหน มาทัวร์ห้องสมุดกันดีกว่า !

ชั้น 1

 • ส่วนที่เปิดให้บริการแล้ว คือ หนังสือใหม่ (10 ปีย้อนหลัง) หนังสือภาษาไทย ปีพิมพ์ตั้งแต่ 2544-ปีปัจจุบัน หนังสือภาษาอังกฤษ ปีพิมพ์ 2001-ปีปัจจุบัน หนังสือกลุ่มนี้จะปรากฎแถบสีส้มที่สันหนังสือ
 • หนังสืออ้างอิง เช่น  พจนานุกรม สารานุกรม รายงานประจำปี เป็นต้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะปรากฎอักษร “Ref” สีแดงที่เลขเรียกหนังสือ หนังสือกลุ่มนี้ไม่สามารถยืมออกได้ ให้ใช้เฉพาะในห้องสมุดเท่านั้น

ชั้น 2

 • ชั้น 2 ให้บริการวารสารวิชาการ ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ โดยหลังการปรับปรุง ได้จัดชั้นวารสารใหม่ โดยแบ่งโซนเป็นวารสารภาษาไทย ฉบับปัจจุบันและย้อนหลัง และโซนด้านในเป็นชั้นวารสารภาษาต่างประเทศฉบับปัจจุบันและย้อนหลัง ทั้งหมดนี้ให้ใช้ในห้องสมุดเท่านั้น และหากผู้ใช้บริการต้องการถ่ายเอกสารสามารถยืม(ชั่วคราว) พร้อมแลกบัตรประจำตัว ได้ที่เคาเตอร์ยืม-คืนวารสาร

ชั้น 3

 • หนังสือภาษาไทย ปีพิมพ์ก่อนปี 2544 และ หนังสือภาษาต่างประเทศ ปีพิมพ์ก่อน 2001 สามารถยืมออกได้ โดยภาษาไทยยืมได้ 7 วัน และ ภาษาต่างประเทศยืมได้ 14 วัน
 • หนังสือที่เนื้อหาไม่เน้นวิชาการ เช่น การท่องเที่ยว นวนิยาย เรื่องสั้น เรื่องแปล เป็นต้น หนังสือกลุ่มนี้จะปรากฎแถบสีเขียวที่สันหนังสือ ผู้ใช้บริการสามารถยืมได้เช่นเดียวกับหนังสือวิชาการ
 • คลังหนังสือ ประกอบด้วย วิทยานิพนธ์ ฉบับที่ 2 สิ่งพิมพ์ มก. ผลงานทางวิชาการ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.) และมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

  ** [ในส่วนของคลังหนังสือ  ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ในขณะนี้ ] 


  **
  อย่าลืม ! ค้น OPAC ก่อน แล้วค่อยหาตัวเล่ม จะช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาได้มาก !

ฺBEAT2010 At KULC

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนออาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด เข้าร่วมประกวดอาคารอนุรักษ์พลังงาน ในโครงการ BEAT2010 (Building Energy Awards of Thailand) ตอนนี้ได้เวลาที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้แล้ว มาร่วมโหวตให้หอสมุดเป็นอาคารยอดนิยมกันเถอะ !

ขั้นตอนและกติกาการร่วมโหวตก็ง่ายๆ :

ขั้นตอน

1. ลงทะเบียนก่อน จึงจะมีสิทธิ์โหวต

2. เมื่อลงทะเบียนและได้ชื่อบัญชีผู้ใช้แล้ว ก็สามารถ  log in เข้าสู่ระบบเพื่อโหวตได้

3. เข้าไป โหวตให้สำนักหอสมุด มก. ซึ่งอยู่ในกลุ่มอาคารขนาดใหญ่ได้เลย !

กติกา

1. สมาชิก 1 ชื่อ สามารถลงคะแนนได้วันละ 1 คะแนน เท่านั้น

2. คะแนนจะถูกรวบรวมไว้จนสิ้นสุดการแข่งขัน BEAT2010 ในเดือน สิงหาคม 2554 แล้วนำไปรวมกับคะแนนจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  คะแนนจากมหาชน เป็นร้อยละ 50 และคะแนนจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นร้อยละ 50 รวมเป็น 100

3. คะแนนที่รวมได้ นำไปพิจารณามอบรางวัลอาคารยอดนิยมต่อไป

More…

เรื่องเล่าจาก IUG15

ผ่านไปด้วยดี (รึป่าว ?) สำหรับการประชุม IUG ครั้งที่ 15 ที่สำนักหอสมุด มก. เป็นเจ้าภาพ  รูปแบบการประชุมก็จะเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา วันแรกเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากตัวแทนบริษัท innovatives อันนี้เป็นอันรู้ว่า ผลิตภัณฑ์ใหม่ก็จะมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมาด้วยถ้าสนใจ ต่อมาก็จะเป็นการนำเสนอผลงานโดยตัวแทนจากห้องสมุดต่างๆ ที่ใช้ innopac ใครไปศึกษาอะไรมา มีอะไรใหม่ๆมาแลกเปลี่ยนกัน วันต่อมาเป็นการประชุมกลุ่มย่อย แบ่งเป็น Module ต่างๆ ใครประสบปัญหาอะไรบ้าง อยากให้ทางบริษัทแก้ไข เพิ่มเติมอะไรให้บ้าง รวบรวมประเด็นแล้วมาเสนอที่ประชุมรวมทุก Module อีกครั้ง บรรยากาศก็ยังเหมือนเดิมทุกปี หลายๆปัญหาก็เคยเสนอแล้ว แต่ก็ต้องเสนออีกเพราะปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข บางห้องสมุด upgrgrade เป็นเวอร์ชั่นใหม่ กลับพบปัญหาเดิมที่เคยได้รับการแก้ไขไปแล้วในเวอร์ชั่นเก่า แต่กลับมาหลอนใหม่ ! ตัวแทนจาก Innovatives (คุณกฤษณา) ก็ช่างน่ารัก (ทน) รับฟังปัญหาจากพวกเราได้ทุกปี เฮ้อ..เปลี่ยนจากหน้าตายิ้มแย้มของคุณพี่ เป็นให้บริษัท กระตือรือร้นแก้ปัญหาให้เราเร็วๆหน่อยก็คงดี ! ขืนเป็นอย่างนี้ต่อไป มีแววว่าลูกค้า Innovatives ในประเทศไทยจะค่อยๆลดลงแน่นอน ! … (อันนี้ความเห็นส่วนตัวข้าพเจ้าล้วนๆ ต้นสังกัดไม่เกี่ยว ! ) พูดเรื่องมีสาระแล้วมันเหนื่อยใจ ดูรูปดีกว่า แล้วปีหน้าไปว่ากันใหม่ กับ IUG ครั้งที่ 16 ที่พระนครเหนือค่ะ 🙂

iug15-20

%d bloggers like this: