Posts Tagged ‘โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม’

สำนักหอสมุดจัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Mendeley

mendeley2016

สำนักหอสมุด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปฏิวัติการทำงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Mendeley” ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ซึ่งโปรแกรม Mendeley เป็นเครื่องมือจัดการเอกสาร และเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับนักวิจัย สามารถใช้งานได้ฟรีทั้งในระบบ Online และ Offline สามารถทำรายการบรรณานุกรมได้และสร้างเครือข่ายนักวิจัยเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่และติดต่อกับนักวิจัยในสาขาที่ท่านสนใจได้

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.lib.ku.ac.th/training สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณกิตติยา ขุมทอง (libkty@ ku.ac.th) หรือ 0 2942 8616 ต่อ 219

Links
–> เกี่ยวกับ Mendeley
–> Mendeley Importer
–> Mendeley Desktop
–> Online Tutorials

EndNote X5 & EndNote Web

logo_X5สำนักหอสมุด มก. ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “EndNote X5 & EndNote Web:  โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม” วิทยากรโดย คุณจิรวัฒน์  พรหมพร (Head of Academic e-resources support  จากบริษัท Book Promotion  & Service Co.,Ltd.)  ในวันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด (บางเขน)

กำหนดการฝึกอบรม

เวลา ๐8.3๐ – 12.๐๐ น. เรื่อง EndNote X5 : โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมบนเครื่อง PC

(เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน / หรือมีพื้นฐานเล็กน้อยเรื่อง EndNote)

๐8.3๐ – ๐9.๐๐ น.           ลงทะเบียน

๐9.๐๐ – 12.๐๐ น.           EndNote X5 : โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมบนเครื่อง PC


เวลา 13.๐๐ – 16.3๐
น. เรื่อง EndNote Web : โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมบนเครือข่าย

(เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้เรื่อง EndNote หรือ ผู้ที่เข้าร่วมอบรมในช่วงเช้า)

13.๐๐ – 13.15 น.            ลงทะเบียน

13.15 – 16.30 น.            EndNote Web : โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมบนเครือข่าย


==>แบบตอบรับ
==>กำหนดการ

*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณกิตติยา ขุมทอง  โทรศัพท์สายตรง  02-9428616  หรือสายใน 1477 ต่อ 425 โทรสาร 02-9405834

 

%d bloggers like this: