Posts Tagged ‘covid-19’

Covid-19 Library Update: สำนักหอสมุด ขยายเวลาปิดบริการชั่วคราว 1-31 พฤษภาคม 2563

สำนักหอสมุด มก. ขยายเวลาปิดบริการชั่วคราว ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลาปิดทำการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 16
lib-close-may2020-th-35 lib-close-may2020-en-35
ในระหว่างนี้นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. ยังคงสามารถสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆได้ตามปกติ

More…
–>>บริการยืม-นำส่งหนังสือ
–>>บริการ Laptop Loan Service
–>>บริการช่วยการสืบค้น (สำหรับอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มก.)
–>>บริการตรวจสอบผลงานวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin
–>>ขอปลอดหนี้ (Library Clearance)
–>>การตีพิมพ์ผลงาน
–>>การใช้โปรแกรม Endnote
–>>สืบค้นวิทยานิพนธ์ มก.   [ตัวอย่าง]
–>>สืบค้นวิทยานิพนธ์ต่างสถาบัน
–>> สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์อื่นๆ

หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องต่างๆของห้องสมุด
–ไลน์ @kulibrary
Facebook
Ask a Librarian Chat

Covid-19 Library Update:บริการนักวิจัยพบ(บรรณา)รักษ์ฉบับออนไลน์

librarian-support-70
สำนักหอสมุด เปิดให้บริการใหม่ นักวิจัยพบ(บรรณา)รักษ์ฉบับออนไลน์ ให้บริการช่วยสืบค้นทรัพยากรออนไลน์ เช่น E-Journal, E-Book, และอื่น ๆ จากฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่สำนักหอสมุดบอกรับไว้ให้บริการ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

**บริการนี้สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น**

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

1. กรอกข้อมูลขอใช้บริการลงในแบบฟอร์มออนไลน์ >>>คลิก

2. กรอกรายละเอียดเรื่องที่ต้องการให้ช่วยสืบค้น

3. บรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศจะดำเนินการสืบค้นให้ภายใน 3 วันทำการ

4. ให้บริการเฉพาะทรัพยากรสารสนเทศที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์ และให้บริการไม่เกิน 10 รายการต่อ 1 คำขอ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

–Line @kulibrary

Facebook สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Ask a Librarian

Covid-19 Library Update: Book Delivery

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เปิดให้บริการยืมหนังสือในช่วงห้องสมุดปิดบริการพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19 ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
โดยสามารถเลือกวิธีรับหนังสือด้วยตนเองที่สำนักหอสมุด หรือ ให้ห้องสมุดจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
covid-book-delivery-th-40

ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ    นิสิต อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระยะเวลาการยืม      ตามระเบียบการยืมหนังสือของห้องสมุด
การยืมต่อ                 ยืมต่อได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ขั้นตอนการขอรับบริการ
1. สืบค้นหนังสือจากฐานข้อมูล KU Library Catalog

2. จดบันทึกข้อมูลหนังสือที่ต้องการยืม (Title, Call# ) โดยหนังสือที่สามารถยืมได้ต้องเป็นหนังสือที่มีให้บริการที่สำนักหอสมุด (MainBK) และสถานะของหนังสือต้องยังไม่ถูกยืมออก (Check Shelf)
delivery-opac

3. กรอกข้อมูลขอยืมหนังสือลงในแบบฟอร์มออนไลน์  ระบุวิธีรับหนังสือ กรณีต้องการติดต่อด้วยตัวเองให้ระบุวัน เวลาที่ต้องการติดต่อรับหนังสือ [คลิก]

4. เจ้าหน้าที่รับคำขอ ตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการตามคำขอ

5. การรับหนังสือ
— ติดต่อรับด้วยตนเอง โดยแสดงบัตรประจำตัวนิสิตหรือบุคลากรที่เคาน์เตอร์ทางเข้า–ออก อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด ทุกวันจันทร์ หรือ วันพุธ เวลา 12.00-15.00 น. หรือ
–รอรับหนังสือทางไปรษณีย์

หมายเหตุ:
** กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์ ปิดรับคำขอแต่ละรอบทุกเที่ยงคืนของวันอังคาร และจะจัดส่งทางไปรษณีย์
ทุกวันพุธ เวลา 13.00 น.
** กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์ จำกัดจำนวนการยืม 5 เล่ม ต่อ 1 คน
** สำนักหอสมุดยกเว้นค่าปรับการส่งคืนหนังสือล่าช้าทั้งหมด จนกว่าห้องสมุดจะเปิดให้บริการตามปกติ

สอบถามเพิ่มเติม
Library Fanpage
Line@

%d bloggers like this: