Posts Tagged ‘e-journals’

New databases

สำนักหอสมุด บอกรับฐานข้อมูลใหม่ดังนี้

EconLit™ with Full Text

 เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสมาคมเศรษฐศาสตร์อเมริกัน รวบรวมข้อมูลจากวารสารจำนวนมากกว่า 600 ชื่อ นอกจากนั้นยังประกอบไปด้วยข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารภาษาต่างประเทศอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินอีกจำนวนมาก- (สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์)

SAGE Journals
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จาก SAGE Publications ครอบคลุมทุกสาขาวิชา โดยให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารทุกชื่อ ซึ่งผู้ใช้สามารถสืบค้น (Search) หรือ ให้แสดงรายชื่อวารสาร (Browse) ตามลำดับอักษรและตามสาขาวิชา ข้อมูลจากการสืบค้นสามารถพิมพ์ (Print) บันทึก (Save) และ ถ่ายโอน (Export) ไปยังโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมต่างๆ เช่น EndNote ได้ – (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนับสนุนงบประมาณบางส่วน)

SciVal Spotlight
เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานสามารถทราบถึงสมรรถนะด้านงานวิจัยและความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ตนเองและกำหนดกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนพันธกิจด้านการวิจัยและความร่วมมือให้มีความโดดเด่น และสามารถแข่งขันได้ในเวทีนานาชาติ โดยวิเคราะห์จากการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล Scopus 5 ปีย้อนหลัง คือตั้งแต่ปี 2008-2012 – (บอกรับโดยเงินงบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Taylor & Francis Journals

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Taylor & Francis เนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา ให้ข้อมูลวารสารฉบับเต็มตั้งแต่ปีพิมพ์ 1999-ปัจจุบัน – (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนับสนุนงบประมาณบางส่วน)

World Scientific eBooks
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ World Scientific Publishing สำนักหอสมุดบอกรับหนังสือเฉพาะปีพิมพ์ 2012 จำนวน 5,154 ชื่อเรื่อง ประกอบด้วยเนื้อหาทางสาขาวิทยาศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการจัดการ เป็นต้น

** สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการฐานข้อมูลต่างๆได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 144, 227 หรือ lib_services@ku.ac.th

New trial databases

สำนักหอสมุดขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลต่างๆดังนี้ค่ะ

Air & Space and Smithsonian Magazine Archive
[ ระยะเวลาทดลองใช้ : 15 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2556 ]

ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของวารสารทั้ง 2 ฉบับคือ Air & Space Magazine และ Smithsonian Magazine
ตั้งแต่ปี 1995-ปัจจุบัน

eBook Academic Collection (Ebscohost)
[ ระยะเวลาทดลองใช้ : 16 มิถุนายน – 15 กันยายน 2556]
เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศิลปะ วรรณคดีวิจารณ์ ศิลปะการแสดง การศึกษา ปรัชญา ศาสนา รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น ให้ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากกว่า 114,000 รายชื่อ ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่จำกัดจำนวน

IEEE eLearning Library
[ ระยะเวลาทดลองใช้ : 15 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2556] 
เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการ eLearning course ทั้งในรูปแบบ short courses และ conference workshops ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักพิมพ์ IEEE จำนวนไม่น้อย กว่า 350 courses ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์

JSTOR
[ระยะเวลาทดลองใช้ : 17 มิถุนายน – 16 กันยายน 2556 ]
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความวารสารวิชาการฉบับย้อนหลังจากหลายสาขาวิชา ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่นสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ธุรกิจ เป็นต้น

The National Geographic Virtual Library
[ระยะเวลาทดลองใช้ : 15 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2556]
ให้ข้อมูลบทความฉบับเต็มของทุกๆเล่มที่นิตยสาร National Geographic ย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1888-1994 ซึ่งฐานข้อมูลนี้ได้นำเสนอเครื่องมือที่น่าสนใจและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ และค้นคว้าของผู้ใช้ในทุกช่วงวัยและทุกๆ สาขาวิชา อาทิเช่น วิทยาศาสตร์, ธรรมชาติศึกษา, ภูมิศาสตร์และอื่นๆ อีกมากมาย

PressDisplay
[ระยะเวลาทดลองใช้:  1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2556]
เป็นฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดของสำนักพิมพ์ NewspaperDirect รวบรวมหนังสือพิมพ์และแมกกาซีนกว่า 2,200 ชื่อจาก 97 ประเทศใน 54 ภาษา รวมทั้งหนังสือพิมพ์ของไทย เช่น Bangkok Post, The Nation, Asia News คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ โพสท์-ทูเดย์ ใช้ได้บนคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพาต่างๆ เช่น iPhone, iPad

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227 หรือ lib_services@ku.ac.th

%d bloggers like this: