Posts Tagged ‘KU library’

ห้องสมุดขยายเวลาทำการช่วงรับปริญญา

graduation2561.jpg

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำอันมีค่าของบัณฑิตใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยจัดงาน KU Library Alumni เพื่อเป็นของขวัญมอบให้กับบัณฑิตทุกท่าน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 25 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด ภายในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรม ดังนี้

 • นิทรรศการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
 • บริการซุ้มถ่ายภาพ เพื่อให้บัณฑิตร่วมบันทึกภาพความประทับใจไปกับฉากถ่ายภาพที่สวยงามที่สำนักหอสมุดได้จัดเตรียมไว้ให้
 • บริการถ่ายทอดสดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ภายในสำนักหอสมุด พร้อมจัดที่นั่งไว้ให้บริการสำหรับญาติบัณฑิตได้เข้ามาพักผ่อนระหว่างการรอพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 • พิเศษสุดๆในวันที่ 16 – 25 ตุลาคม 2561 สำนักหอสมุดจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการห้องสมุด เพื่อให้บัณฑิตกับผู้ปกครอง และญาติสนิทมิตรสหายได้มีช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกัน และได้ใช้พื้นที่ห้องสมุดเป็นที่นั่งพักระหว่างรอบัณฑิตด้วย
 • ในวันที่ 21 – 25 ต.ค. 2561 (พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561) สำนักหอสมุดเปิดบริการเวลา 8.00 – 22.00 น. 
 • เปิดรับสมัครสมาชิกประเภทศิษย์เก่า..ฟรี!! เพื่อมอบเป็นของขวัญแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตใหม่ ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษเข้าใช้ห้องสมุดฟรี 1 ปี (สมัครรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 ต.ค. 61 ) และจะใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สมัครได้ที่สำนักหอสมุด มก.

 

 

 

Advertisements

Knovel Ambassador@Kasetsart

Knovel เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มก. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่จำกัดสาขา เพื่อเข้าร่วมเป็น Knovel Ambassador และร่วมทำกิจกรรมกับสำนักหอสมุด มก.เช่น การฝึกอบรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูล Knovel และกิจกรรมอื่นๆ

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ:

การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูล Knovel
• ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 7 ดอลลาร์สหรัฐ
• ระยะเวลาเป็น Knovel Ambassador 6 เดือน – 1 ปี


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ นางสาวศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล สำนักหอสมุด มก. โทร 02 942 8616 ต่อ 215 หรือ sarunyaporn.c@ku.ac.th รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2561

==> เกี่ยวกับ Knovel

knovel-am2

บริการให้คำปรึกษาด้านสถิติ

Program-R-logoสำนักหอสมุดร่วมกับภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาด้านสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R  ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open Source Software) และมีความน่าเชื่อถือ ปัจจุบันมีนักวิจัยใช้โปรแกรม R มากขึ้นและแพร่หลายไปในสาขาต่าง ๆ อีกทั้งหลายคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับโปรแกรมนี้ โดยโปรแกรม R สามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Windows, Mac และ Linux

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการการให้คำปรึกษาด้านสถิติได้ ในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้องบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย (Research Information Service) ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ  หรือนัดหมายล่วงหน้าเพื่อขอรับการอบรมกลุ่มย่อยได้ที่ คุณศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล
โทร. 0 2942 8616 ต่อ 144-145 อีเมล์ libspch @ku.ac.th

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

lib-orientation2
สำนักหอสมุด มก. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด เพื่อสอนการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นและแนะนำบริการต่างๆ ของห้องสมุด ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ  วันละ 3 รอบ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการฟังบรรยายและการนำชมห้องสมุด ตามช่วงเวลาดังนี้

ปฐมนิเทศ
รอบ1  9.00-10.00
รอบ2  13.00-14.00
รอบ3  15.00-16.00

นำชมห้องสมุด
รอบ1 10.00-10.30
รอบ2 14.00-14.30
รอบ3 16.00-16.30

หมายเหตุ: นิสิตที่เข้าร่วมทั้งสองกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม 2 ชั่วโมง

* ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://lib.ku.ac.th/orientation/
** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณกิตติยา ขุมทอง Email : libkty @ku.ac.th, โทร 0 2942 8616 ต่อ 220

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อก้าวสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว”

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อก้าวสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว

green-lib-seminar

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้ประสานงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว  จะจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว จากประสบการณ์ที่ได้เป็นห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัลแห่งแรกของประเทศ โดยจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อก้าวสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สำนักหอสมุดจึงขอเรียนเชิญห้องสมุดที่สนใจเข้าร่วมการประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หน่วยงานละไม่เกิน 2 คน ทั้งนี้ ขอความกรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.lib.ku.ac.th/regis ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557

กำหนดการ
ลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางศสิญา เสือดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-942-8616 ต่อ 216 ; มือถือ 08 6476 9334 ; e-mail: libsys @ku.ac.th

Links

–  “Carbon – neutral Library”

– KU Green Campus

– KU Green Campus2

– KU Green Library

KU Eco-Library

หนังสือ “การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว”

ฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Research Complete)

การอบรมเรื่อง Green Library: การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว

green library1
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิศวกรรมพลังงาน, ศูนย์ปฏิบัติการออกแบบจากวัสดุเหลือใช้ (Scrap Lap) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะจัดการฝึกอบรมเรื่อง Green Library: การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2557 เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องห้องสมุดสีเขียวให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดทั่วประเทศ ในฐานะที่สำนักหอสมุดเป็นหน่วยบริการความรู้ของมหาวิทยาลัยสีเขียว และเป็นผู้บุกเบิกแนวทางการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวในประเทศไทย ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมอบรม ได้ที่ www.lib.ku.ac.th/regis ภายในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางศสิญา เสือดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เบอร์โทรศัพท์ 0 2942 8616 ต่อ 216 หรือ 086 4789334 (libsys @ku.ac.th)

More..

มีอะไรใหม่ในห้องสมุด มก. What’s new in KULC

หลังจากห้องสมุดได้ปิดบริการเพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการในอาคารช่วงเกษตรศิลปการ (อาคารหอสมุดหลังเก่า) มาระยะหนึ่งแล้วนั้น บัดนี้ได้เริ่มทะยอยเปิดให้บริการแล้วบางส่วน ในขณะเดียวกันห้องสมุดก็ยังคงเร่งทำงานอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้สามารถเปิดให้บริการได้ทั้งหมดให้เร็วที่สุด ส่วนที่เปิดให้บริการแล้วนั้น อะไรอยู่ที่ไหน มาทัวร์ห้องสมุดกันดีกว่า !

ชั้น 1

 • ส่วนที่เปิดให้บริการแล้ว คือ หนังสือใหม่ (10 ปีย้อนหลัง) หนังสือภาษาไทย ปีพิมพ์ตั้งแต่ 2544-ปีปัจจุบัน หนังสือภาษาอังกฤษ ปีพิมพ์ 2001-ปีปัจจุบัน หนังสือกลุ่มนี้จะปรากฎแถบสีส้มที่สันหนังสือ
 • หนังสืออ้างอิง เช่น  พจนานุกรม สารานุกรม รายงานประจำปี เป็นต้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะปรากฎอักษร “Ref” สีแดงที่เลขเรียกหนังสือ หนังสือกลุ่มนี้ไม่สามารถยืมออกได้ ให้ใช้เฉพาะในห้องสมุดเท่านั้น

ชั้น 2

 • ชั้น 2 ให้บริการวารสารวิชาการ ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ โดยหลังการปรับปรุง ได้จัดชั้นวารสารใหม่ โดยแบ่งโซนเป็นวารสารภาษาไทย ฉบับปัจจุบันและย้อนหลัง และโซนด้านในเป็นชั้นวารสารภาษาต่างประเทศฉบับปัจจุบันและย้อนหลัง ทั้งหมดนี้ให้ใช้ในห้องสมุดเท่านั้น และหากผู้ใช้บริการต้องการถ่ายเอกสารสามารถยืม(ชั่วคราว) พร้อมแลกบัตรประจำตัว ได้ที่เคาเตอร์ยืม-คืนวารสาร

ชั้น 3

 • หนังสือภาษาไทย ปีพิมพ์ก่อนปี 2544 และ หนังสือภาษาต่างประเทศ ปีพิมพ์ก่อน 2001 สามารถยืมออกได้ โดยภาษาไทยยืมได้ 7 วัน และ ภาษาต่างประเทศยืมได้ 14 วัน
 • หนังสือที่เนื้อหาไม่เน้นวิชาการ เช่น การท่องเที่ยว นวนิยาย เรื่องสั้น เรื่องแปล เป็นต้น หนังสือกลุ่มนี้จะปรากฎแถบสีเขียวที่สันหนังสือ ผู้ใช้บริการสามารถยืมได้เช่นเดียวกับหนังสือวิชาการ
 • คลังหนังสือ ประกอบด้วย วิทยานิพนธ์ ฉบับที่ 2 สิ่งพิมพ์ มก. ผลงานทางวิชาการ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.) และมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

  ** [ในส่วนของคลังหนังสือ  ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ในขณะนี้ ] 


  **
  อย่าลืม ! ค้น OPAC ก่อน แล้วค่อยหาตัวเล่ม จะช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาได้มาก !

%d bloggers like this: