Posts Tagged ‘KULC’

โครงการคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ “e-book 4Plus 2019″

โครงการคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ “e-book 4Plus 2019″

ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขตร่วมคัดเลือกหนังอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับนิสิต มก. ในหลักสูตรของท่าน โดยสำนักหอสมุดมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ครบทุกหลักสูตรที่ท่านต้องการ…อาจารย์ 1 ท่าน มีสิทธิ์คัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ท่านละ 4 รายการ ร่วมเข้าคัดเลือกหนังสือได้ที่ www.lib.ku.ac.th/4plus

e-book4plus_led
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณบุษจรีย์ สมศรี โทร 0 2942 8616 ต่อ 113 และ email : Budjaree.s @ku.th

More…

–> ตรวจสอบรายชื่อ e-book ที่เสนอให้ห้องสมุดซื้อ
–> E-books databases
–> Off-Campus access
–> KU Library Catalog

Advertisements

บริการตรวจการคัดลอกผลงานวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin

บริการตรวจการคัดลอกผลงานวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin

สำนักหอสมุดเปิดให้บริการใหม่ สำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับตรวจการคัดลอกบทความวิจัย (ภาษาอังกฤษ) ด้วยโปรแกรม Turnitin โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานที่ต้องการตรวจได้ที่ counterservice.ku @gmail.com และสามารถรับผลการตรวจการคัดลอกภายใน 1 วันทำการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
20190129-turnitin-led-th

ขั้นตอนการขอรับบริการ

ขั้นที่ 1

–เตรียมไฟล์บทความให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ที่กำหนดเท่านั้น ได้แก่ Microsoft Word, Excel, PowerPoint, WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Hangul (HWP), Google Docs, and plain text
–ไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 40 MB และไม่เกิน 400 หน้า

ขั้นที่ 2

ส่งผลงานที่ต้องการตรวจได้ที่ counterservice.ku @gmail.com
โปรดระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ

ขั้นที่ 3

รับผลการตรวจการคัดลอกภายใน 1 วันทำการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามช่วยค้นคว้า หมายเลขโทรศัพท์ 02 942 8616 ต่อ 123 หรือ LINE: @kulibrary

การสัมมนาทางวิชาการประจำปี เรื่อง “Data Science: Data Analytics ในการบริหารห้องสมุดในศตวรรษที่ 21”

โครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี เรื่อง “Data Science: Data Analytics ในการบริหารห้องสมุดในศตวรรษที่ 21”
20190103-data_science-th-led

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนองานสัมมนา Data Science: Data Analytics ในการบริหารห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019 (วันศุกร์) เวลา 08.30 – 16.45 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การบริหารห้องสมุดในปัจจุบัน ต้องเผชิญกับความท้าทายในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของผู้รับบริการ สื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้ห้องสมุดต้องมีการปรับปรุงการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างประสิทธิภาพ โดยปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือการนำข้อมูลที่ห้องสมุดมีอยู่เป็นจำนวนมาก มาค้นหาสิ่งที่ห้องสมุดสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับการให้บริการได้ ซึ่งมีวิธีการที่สำคัญคือการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคต่างๆ แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มาวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิวัติวงการห้องสมุด ให้ข้อมูลที่มีในมือเป็นดังเข็มทิศที่ให้ผู้บริหารและบุคลากรห้องสมุดได้นำไปปรับใช้ในแผนงานและกลยุทธ์เพื่อต่อยอดการทำงานและพัฒนาการให้บริการไปให้ถึงเป้าหมาย

ภายในงานท่านจะพบกับเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประยุกต์ใช้กับงานห้องสมุด เช่น AI, Library Analytics and Matrix,Big Data การเสวนาวิชาการเรื่อง Data Analytics: จากประสบการณ์สู่การประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการห้องสมุด และเครื่องมือช่วยการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย (Scival) โดยเนื้อหาทั้งหมดจะถูกนำเสนอจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน

ลงทะเบียนวันนี้เพื่อรับส่วนลดพิเศษ ได้ที่ https://lib.ku.ac.th/kuseminar2019/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุภัทรา นวชินกุล

โทร. 0 2942 8616 ต่อ 233

email: supattra.naw @ku.th

More…
–> Data science e-books
–> KU library e-resources
–> Off-campus access
–> Plagiarism Checker
–> Reference Manager

มีอะไรใหม่ในห้องสมุด มก. What’s new in KULC

หลังจากห้องสมุดได้ปิดบริการเพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการในอาคารช่วงเกษตรศิลปการ (อาคารหอสมุดหลังเก่า) มาระยะหนึ่งแล้วนั้น บัดนี้ได้เริ่มทะยอยเปิดให้บริการแล้วบางส่วน ในขณะเดียวกันห้องสมุดก็ยังคงเร่งทำงานอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้สามารถเปิดให้บริการได้ทั้งหมดให้เร็วที่สุด ส่วนที่เปิดให้บริการแล้วนั้น อะไรอยู่ที่ไหน มาทัวร์ห้องสมุดกันดีกว่า !

ชั้น 1

 • ส่วนที่เปิดให้บริการแล้ว คือ หนังสือใหม่ (10 ปีย้อนหลัง) หนังสือภาษาไทย ปีพิมพ์ตั้งแต่ 2544-ปีปัจจุบัน หนังสือภาษาอังกฤษ ปีพิมพ์ 2001-ปีปัจจุบัน หนังสือกลุ่มนี้จะปรากฎแถบสีส้มที่สันหนังสือ
 • หนังสืออ้างอิง เช่น  พจนานุกรม สารานุกรม รายงานประจำปี เป็นต้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะปรากฎอักษร “Ref” สีแดงที่เลขเรียกหนังสือ หนังสือกลุ่มนี้ไม่สามารถยืมออกได้ ให้ใช้เฉพาะในห้องสมุดเท่านั้น

ชั้น 2

 • ชั้น 2 ให้บริการวารสารวิชาการ ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ โดยหลังการปรับปรุง ได้จัดชั้นวารสารใหม่ โดยแบ่งโซนเป็นวารสารภาษาไทย ฉบับปัจจุบันและย้อนหลัง และโซนด้านในเป็นชั้นวารสารภาษาต่างประเทศฉบับปัจจุบันและย้อนหลัง ทั้งหมดนี้ให้ใช้ในห้องสมุดเท่านั้น และหากผู้ใช้บริการต้องการถ่ายเอกสารสามารถยืม(ชั่วคราว) พร้อมแลกบัตรประจำตัว ได้ที่เคาเตอร์ยืม-คืนวารสาร

ชั้น 3

 • หนังสือภาษาไทย ปีพิมพ์ก่อนปี 2544 และ หนังสือภาษาต่างประเทศ ปีพิมพ์ก่อน 2001 สามารถยืมออกได้ โดยภาษาไทยยืมได้ 7 วัน และ ภาษาต่างประเทศยืมได้ 14 วัน
 • หนังสือที่เนื้อหาไม่เน้นวิชาการ เช่น การท่องเที่ยว นวนิยาย เรื่องสั้น เรื่องแปล เป็นต้น หนังสือกลุ่มนี้จะปรากฎแถบสีเขียวที่สันหนังสือ ผู้ใช้บริการสามารถยืมได้เช่นเดียวกับหนังสือวิชาการ
 • คลังหนังสือ ประกอบด้วย วิทยานิพนธ์ ฉบับที่ 2 สิ่งพิมพ์ มก. ผลงานทางวิชาการ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.) และมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

  ** [ในส่วนของคลังหนังสือ  ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ในขณะนี้ ] 


  **
  อย่าลืม ! ค้น OPAC ก่อน แล้วค่อยหาตัวเล่ม จะช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาได้มาก !

ฺBEAT2010 At KULC

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนออาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด เข้าร่วมประกวดอาคารอนุรักษ์พลังงาน ในโครงการ BEAT2010 (Building Energy Awards of Thailand) ตอนนี้ได้เวลาที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้แล้ว มาร่วมโหวตให้หอสมุดเป็นอาคารยอดนิยมกันเถอะ !

ขั้นตอนและกติกาการร่วมโหวตก็ง่ายๆ :

ขั้นตอน

1. ลงทะเบียนก่อน จึงจะมีสิทธิ์โหวต

2. เมื่อลงทะเบียนและได้ชื่อบัญชีผู้ใช้แล้ว ก็สามารถ  log in เข้าสู่ระบบเพื่อโหวตได้

3. เข้าไป โหวตให้สำนักหอสมุด มก. ซึ่งอยู่ในกลุ่มอาคารขนาดใหญ่ได้เลย !

กติกา

1. สมาชิก 1 ชื่อ สามารถลงคะแนนได้วันละ 1 คะแนน เท่านั้น

2. คะแนนจะถูกรวบรวมไว้จนสิ้นสุดการแข่งขัน BEAT2010 ในเดือน สิงหาคม 2554 แล้วนำไปรวมกับคะแนนจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  คะแนนจากมหาชน เป็นร้อยละ 50 และคะแนนจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นร้อยละ 50 รวมเป็น 100

3. คะแนนที่รวมได้ นำไปพิจารณามอบรางวัลอาคารยอดนิยมต่อไป

More…

เรื่องเล่าจาก IUG15

ผ่านไปด้วยดี (รึป่าว ?) สำหรับการประชุม IUG ครั้งที่ 15 ที่สำนักหอสมุด มก. เป็นเจ้าภาพ  รูปแบบการประชุมก็จะเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา วันแรกเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากตัวแทนบริษัท innovatives อันนี้เป็นอันรู้ว่า ผลิตภัณฑ์ใหม่ก็จะมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมาด้วยถ้าสนใจ ต่อมาก็จะเป็นการนำเสนอผลงานโดยตัวแทนจากห้องสมุดต่างๆ ที่ใช้ innopac ใครไปศึกษาอะไรมา มีอะไรใหม่ๆมาแลกเปลี่ยนกัน วันต่อมาเป็นการประชุมกลุ่มย่อย แบ่งเป็น Module ต่างๆ ใครประสบปัญหาอะไรบ้าง อยากให้ทางบริษัทแก้ไข เพิ่มเติมอะไรให้บ้าง รวบรวมประเด็นแล้วมาเสนอที่ประชุมรวมทุก Module อีกครั้ง บรรยากาศก็ยังเหมือนเดิมทุกปี หลายๆปัญหาก็เคยเสนอแล้ว แต่ก็ต้องเสนออีกเพราะปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข บางห้องสมุด upgrgrade เป็นเวอร์ชั่นใหม่ กลับพบปัญหาเดิมที่เคยได้รับการแก้ไขไปแล้วในเวอร์ชั่นเก่า แต่กลับมาหลอนใหม่ ! ตัวแทนจาก Innovatives (คุณกฤษณา) ก็ช่างน่ารัก (ทน) รับฟังปัญหาจากพวกเราได้ทุกปี เฮ้อ..เปลี่ยนจากหน้าตายิ้มแย้มของคุณพี่ เป็นให้บริษัท กระตือรือร้นแก้ปัญหาให้เราเร็วๆหน่อยก็คงดี ! ขืนเป็นอย่างนี้ต่อไป มีแววว่าลูกค้า Innovatives ในประเทศไทยจะค่อยๆลดลงแน่นอน ! … (อันนี้ความเห็นส่วนตัวข้าพเจ้าล้วนๆ ต้นสังกัดไม่เกี่ยว ! ) พูดเรื่องมีสาระแล้วมันเหนื่อยใจ ดูรูปดีกว่า แล้วปีหน้าไปว่ากันใหม่ กับ IUG ครั้งที่ 16 ที่พระนครเหนือค่ะ 🙂

iug15-20

Congratulation Party

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในงานเลี้ยงแสดงความยินดีในโอกาสที่สำนักหอสมุดได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลดีเด่นประเภทนวัตกรรมการให้บริการ ประจำปี 2552 จากสำนักงาน กพร. เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 ณ ห้องโถงจัดเลี้ยง อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


Follow kulc on Twitter

Kasetsart Univ Lib

Create Your Badge

%d bloggers like this: