Posts Tagged ‘plagiarism’

การบรรยายเรื่อง“การลักลอกทางวิชาการและกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง”

ขอเชิญนิสิต อาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย “การลักลอกทางวิชาการและกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มก. บางเขน

20190204-Plagiarism-led-1

เนื้อหาการบรรยาย
– ความหมายของการลักลอกทางวิชาการ
– กรณีศึกษา : อ้างอิงได้แค่ไหน? แค่ไหนไม่เยอะเกิน? จึงจะหลีกเลี่ยงการลักลอกทางวิชาการของผู้อื่นมาใช้ในงานเขียนของตนเอง
– ผลกระทบจากการลักลอกทางวิชาการและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

สำรองที่นั่งได้ที่ www.lib.ku.ac.th/training สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล โทรศัพท์ 0 2942 8616 ต่อ 215 หรือ e-mail :libspch @ku.ac.th

More..
.
โปรแกรมตรวจการลักลอกผลงานวิชาการ
Turnitin   [บริการตรวจการลักลอกด้วย Turnitin]
อักขราวิสุทธิ์

%d bloggers like this: