Posts Tagged ‘princess bejaratana’

หนังสือและเอกสารเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี

|

หนังสือและเอกสารเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี ในฐานข้อมูลสำนักหอสมุด มก.

เพิ่มเติม

– ประกาศสำนักพระราชวัง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์

– พระราชประวัติ

– สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

HRH Princess Bejaratana Rajasuda passes away at 85

%d bloggers like this: