Posts Tagged ‘scifinder’

SciFinder Update

scifinder-2016-logo-70
สำนักหอสมุด มก. บอกรับฐานข้อมูล SciFinder ในปีงบประมาณ 2561 โดยสามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้นิสิต บุคลากร มก. ที่เคยมี username และ password ในการเข้าใช้ฐาน Scifinder อยู่ก่อนนี้ สามารถใช้ username และ password ชุดเดิมในการ Login เข้าใช้งานได้เลย ส่วนผู้ใช้ใหม่ สามารถลงทะเบียนได้ตาม Link และรายละเอียดข้างล่างนี้ค่ะ

เกี่ยวกับ SciFinder
SciFinder ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของบทความวารสาร หนังสือ รายงานการประชุม เอกสารสิทธิบัตร ในสาขาเคมี และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีเครื่องมือสืบค้นโครงสร้างทางเคมี (Chemical Structure) รวมทั้งปฏิกิริยาทางเคมีได้ สำหรับการใช้งานครั้งแรกต้องลงทะเบียนผู้ใช้งานก่อน

การลงทะเบียน
นิสิต อาจารย์และบุคลากร มก. (ปัจจุบัน) สามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานโดยใช้ e-mail ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( @ku.ac.th หรือ @ku.th)

–> คลิกเพื่อลงทะเบียน
–> คู่มือการลงทะเบียน
–> คู่มือการใช้ฐานข้อมูล
–> ฐานข้อมูลทั้งหมด (A-Z)

Advertisements
%d bloggers like this: