Holidays

วันหยุดนักขัตฤกษ์ (Thailand’s Public Holidays)

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปี 2564 (Thailand’s Public Holidays 2021)

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปี 2563 (Thailand’s Public Holidays 2020)

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปี 2562 (Thailand’s Public Holidays 2019)

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปี 2561 (Thailand’s Public Holidays 2018)

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปี 2560 ((Thailand’s Public Holidays 2017)

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปี 2559 (Thailand’s Public Holidays 2016)

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปี 2558 (Thailand’s Public Holidays 2015)

********************************************************************************

More…
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19
KU Academic Year 2019

ปฏิทินการศึกษา มก. ปีการศึกษา 2562
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี (27 พฤษภาคม 2562)
ประกาศเรื่อง การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย (22 พ.ค. 2562)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี (14 พ.ค. 2562)
Financial Institutions Holidays 2019
ปฏิทินจันทรคติ ปี 2562
ครม.เห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562

—–
**Updated: 28 May 2019

%d bloggers like this: