เครือข่ายห้องสมุดภูมิภาค (PULINET)+4

เครือข่ายห้องสมุดภูมิภาค (PULINET)

 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีสุรนารี
 3. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 4. มหาวิทยาลัยบูรพา
 5. มหาวิทยาลัยพะเยา
 6. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 7. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 8. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 9. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 10. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินคร์
 12. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
 13. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่ม +4

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 4. มหาวิทยาลัยมหิดล
%d bloggers like this: