เครือข่ายห้องสมุดภูมิภาค (PULINET)

เครือข่ายห้องสมุดภูมิภาค (PULINET)

 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีสุรนารี
 3. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 4. มหาวิทยาลัยบูรพา
 5. มหาวิทยาลัยพะเยา
 6. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 7. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 8. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 9. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 10. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินคร์
 12. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
 13. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

Advertisements
%d bloggers like this: