ห้องสมุดเครือข่าย OCLC 5 สถาบัน (Thai Libraries Consortium)

ห้องสมุดเครือข่าย OCLC 5 สถาบัน (Thai Libraries Consortium)

  1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  5. มหาวิทยาลัยมหิดล


Advertisements
%d bloggers like this: